Latin words starting with: U

A-Z Listing

 1. uber, uberis n
 2. uber, uberis adj
 3. uberius, uberrime adv
 4. ubertas, ubertatis n
 5. uberte adv
 6. ubertim adv
 7. ubi adv
 8. ubi conj
 9. ubicumque adv
 10. ubinam adv
 11. ubiquaque adv
 12. ubique adv
 13. ubiquomque adv
 14. Ubius, Ubii n
 15. ubivis adv
 16. udus, uda, udum adj
 17. ulcero, ulcerare, ulceravi, ulceratus v
 18. ulcerosus, ulcerosa, ulcerosum adj
 19. ulciscor, ulcisci, ultus v
 20. ulcus, ulceris n
 21. uliginosum, uliginosi n
 22. uliginosus, uliginosa, uliginosum adj
 23. uligo, uliginis n
 24. Ulixes, Ulixeis n
 25. Ulixes, Ulixis n
 26. ullatenus adv
 27. ullus, ulla, ullum adj
 28. ulmeus, ulmea, ulmeum adj
 29. ulmus, ulmi n
 30. ulna, ulnae n
 31. uls prep
 32. ulterior adj
 33. ultimate adv
 34. ultimatim adv
 35. ultime adv
 36. ultimum adv
 37. ultio, ultionis n
 38. ultor, ultoris n
 39. ultra prep
 40. ultra, ulterius, ultimum adv
 41. ultramarinus, ultramarina, ultramarinum adj
 42. ultramarinus, ultramarini n
 43. ultramontanus, ultramontana, ultramontanum adj
 44. ultramontanus, ultramontani n
 45. ultrix, (gen.), ultricis adj
 46. ultro adv
 47. ultroneus, ultronea, ultroneum adj
 48. ultumus, ultuma, ultumum adj
 49. ulula, ululae n
 50. ululatus, ululata, ululatum adj
 51. ululatus, ululatus n
 52. ululo, ululare, ululavi, ululatus v
 53. ulva, ulvae n
 54. umbella, umbellae n
 55. umbilicus, umbilici n
 56. umbo, umbonis n
 57. umbra, umbrae n
 58. umbraclum, umbracli n
 59. umbraculum, umbraculi n
 60. umbraliter adv
 61. umbraticola, umbraticolae n
 62. umbraticus, umbratica, umbraticum adj
 63. umbraticus, umbratica, umbraticum adj
 64. umbrella, umbrellae n
 65. umbrifer, umbrifera, umbriferum adj
 66. umbro, umbrare, umbravi, umbratus v
 67. umbrosus, umbrosa, umbrosum adj
 68. umecto, umectare, umectavi, umectatus v
 69. umectus, umecta, umectum adj
 70. umens, (gen.), umentis adj
 71. umeo, umere, -, - v
 72. umerale, umeralis n
 73. umerus, umeri n
 74. umesco, umescere, -, - v
 75. umidulus, umidula, umidulum adj
 76. umidum, umidi n
 77. umidus, umida, umidum adj
 78. umor, umoris n
 79. umquam adv
 80. una adv
 81. unanimans, (gen.), unanimantis adj
 82. unanimis, unanimis, unanime adj
 83. unanimitas, unanimitatis n
 84. unanimiter adv
 85. unanimus, unanima, unanimum adj
 86. uncia, unciae n
 87. unciarius, unciaria, unciarium adj
 88. unciatim adv
 89. uncinatrum, uncinatri n
 90. uncinatus, uncinata, uncinatum adj
 91. uncinulus, uncinuli n
 92. uncinus, uncini n
 93. unciola, unciolae n
 94. unctio, unctionis n
 95. unctito, unctitare, unctitavi, unctitatus v
 96. unctiusculus, unctiuscula, unctiusculum adj
 97. unctor, unctoris n
 98. unctus, uncta, unctum adj
 99. uncus, unca, uncum adj
 100. uncus, unci n
 101. unda, undae n
 102. unde adv
 103. undecim, undecimus adv
 104. undecum adv
 105. undecumque adv
 106. undenonaginta, undenonagesimus adv
 107. undeoctoginta, undeoctogesimus adv
 108. undequadraginta, undequadragesimus adv
 109. undequinquaginta, undequinquagesimus adv
 110. undesexaginta, undesexagesimus adv
 111. undetricensim adv
 112. undetricensum adv
 113. undetriginta, undetricesimus adv
 114. undevicensim adv
 115. undevicensum adv
 116. undevicesimanus, undevicesimani n
 117. undevigensim n
 118. undevigensum n
 119. undeviginti, undevicesimus n
 120. undique adv
 121. undique adv
 122. undiquesecus adv
 123. undiquesecus adv
 124. undisonus, undisona, undisonum adj
 125. undo, undare, undavi, undatus v
 126. undosus, undosa, undosum adj
 127. undulatio, undulationis n
 128. unetvicesimanus, unetvicesimani n
 129. unetvicesimus, unetvicesima, unetvicesimum adj
 130. ungella, ungellae n
 131. ungo, ungere, unxi, unctus v
 132. unguedo, unguedinis n
 133. unguen, unguinis n
 134. unguentarius, unguentari(i) n
 135. unguentatus, unguentata, unguentatum adj
 136. unguentum, unguenti n
 137. ungueo, unguere, -, - v
 138. unguiculus, unguiculi n
 139. unguis, unguis n
 140. ungula, ungulae n
 141. unguo, unguere, unxi, unctus v
 142. unianimis, unianimis, unianime adj
 143. unianimiter adv
 144. unianimus, unianima, unianimum adj
 145. unicaulis, unicaulis, unicaule adj
 146. unice adv
 147. unicellularis, unicellularis, unicellulare adj
 148. unicitas, unicitatis n
 149. unicolor, (gen.), unicoloris adj
 150. unicornis, unicornis n
 151. unicornis, unicornis, unicorne adj
 152. unicornuus, unicornui n
 153. unicuique n
 154. unicus, unica, unicum adj
 155. unifico, unificare, unificavi, unificatus v
 156. unificus, unifica, unificum adj
 157. uniformis, uniformis, uniforme adj
 158. uniformiter adv
 159. unigena, unigenae n
 160. unigenitus, unigenita, unigenitum adj
 161. unimanus, unimana, unimanum adj
 162. unio, unionis n
 163. unio, unire, univi, unitus v
 164. unitas, unitatis n
 165. uniter adv
 166. uniuscuiusque adv
 167. universalis, universalis, universale adj
 168. universaliter adv
 169. universalus, universala adj
 170. universe adv
 171. universim adv
 172. universitarius, universitaria, universitarium adj
 173. universitas, universitatis n
 174. universitas, universitatis n
 175. universus, universa, universum adj
 176. universus, universi n
 177. univira, univirae n
 178. univiratus, univirata, univiratum adj
 179. univirius, univiria, univirium adj
 180. univirus, univira, univirum adj
 181. univocus, univoca, univocum adj
 182. unoculus, unocula, unoculum adj
 183. unovirus, unovira, unovirum adj
 184. unquam adv
 185. unumquodque adv
 186. unus adv
 187. unus, una, unum adj
 188. unusquisque adj
 189. upilio, upilionis n
 190. upupa, upupae n
 191. uranicus, uranica, uranicum adj
 192. urbanicianus, urbaniciana, urbanicianum adj
 193. urbanitas, urbanitatis n
 194. urbanus, urbana, urbanum adj
 195. urbanus, urbani n
 196. urbicapus, urbicapi n
 197. urbicarius, urbicaria, urbicarium adj
 198. urbs, urbis n
 199. urceolaris, urceolaris, urceolare adj
 200. urceolus, urceoli n
 201. urceus, urcei n
 202. urceus, urcei n
 203. urco, urcare, -, - v
 204. uredo, uredinis n
 205. ureter, ureteros/is n
 206. urgeo, urgere, ursi, - v
 207. urgeo, urgere, ursi, - v
 208. urgeo, urgere, ursi, - v
 209. urgueo, urguere, ursi, - v
 210. urgueo, urguere, ursi, - v
 211. urgueo, urguere, ursi, - v
 212. urina, urinae n
 213. urinatio, urinationis n
 214. urinator, urinatoris n
 215. urino, urinare, urinavi, urinatus v
 216. urinor, urinari, urinatus v
 217. urna, urnae n
 218. uro, urere, ussi, ustus v
 219. ursa, ursae n
 220. ursinus, ursina, ursinum adj
 221. ursus, ursi n
 222. urtica, urticae n
 223. urticaria, urticariae n
 224. urus, uri n
 225. usarius, usaria, usarium adj
 226. usitatus, usitata adj
 227. usitor, usitari, usitatus v
 228. uspiam adv
 229. usquam adv
 230. usque adv
 231. usque prep
 232. usquequaque adv
 233. usquequo adv
 234. ustilo, ustilare, ustilavi, ustilatus v
 235. ustio, ustionis n
 236. ustor, ustoris n
 237. ustrina, ustrinae n
 238. ustulo, ustulare, ustulavi, ustulatus v
 239. usualis, usualis, usuale adj
 240. usuarius, usuaria, usuarium adj
 241. usuarius, usuaria, usuarium adj
 242. usucapio, usucapere, usucepi, usucaptus v
 243. usura, usurae n
 244. usurarius, usuraria, usurarium adj
 245. usurpatio, usurpationis n
 246. usurpatio, usurpationis n
 247. usurpo, usurpare, usurpavi, usurpatus v
 248. usus, usus n
 249. ut conj
 250. utcumque adv
 251. utcunque adv
 252. utens, utentis adj
 253. utensilis, utensilis, utensile adj
 254. uter, utra, utrum adj
 255. uter, utra, utrum adj
 256. uter, utris n
 257. uter, utris n
 258. uterum, uteri n
 259. uterus, uteri n
 260. uti conj
 261. utibilis, utibilis, utibile adj
 262. Utica, Uticae n
 263. utilis, utilis, utile adj
 264. utilitas, utilitatis n
 265. utiliter, utilius, utilissime adv
 266. utillimus, utillima, utillimum adj
 267. utinam adv
 268. utique adv
 269. utlagaria, utlagariae n
 270. utlagatio, utlagationis n
 271. utlagatus, utlagati n
 272. utlago, utlagare, utlagavi, utlagatus v
 273. utor, uti, usus v
 274. utpote adv
 275. utputa adv
 276. utquomque adv
 277. utralibet adv
 278. utrarius, utrari(i) n
 279. utricularius, utricularii n
 280. utriculus, utriculi n
 281. utrimque adv
 282. utrimquesecus adv
 283. utrinde adv
 284. utrinque adv
 285. utro adv
 286. utrobique adv
 287. utrolibet adv
 288. utroque adv
 289. utrubique adv
 290. utrum adv
 291. utrumlibet adv
 292. utrumnam conj
 293. utut conj
 294. uva, uvae n
 295. uvesco, uvescere, -, - v
 296. uvidulus, uvidula, uvidulum adj
 297. uvidus, uvida, uvidum adj
 298. uvor, uvoris n
 299. uxor, uxoris n
 300. uxorcula, uxorculae n
 301. uxorculo, uxorculare, uxorculavi, uxorculatus v
 302. uxorium, uxorii v
 303. uxorius, uxoria, uxorium adj

Looking for something else?