Latin words starting with: N

A-Z Listing

 1. N., abb. n
 2. nable, nablis n
 3. nablium, nablii n
 4. nablum, nabli n
 5. nadir, undeclined n
 6. nae adv
 7. naevus, naevi n
 8. Naias, Naiados/is n
 9. Nais, Naidos/is n
 10. nam conj
 11. namque conj
 12. nanciscor, nancisci, nactus v
 13. nanciscor, nancisci, nanctus v
 14. nanus, nani n
 15. naphtha, naphthae n
 16. naptha, napthae n
 17. narcissinus, narcissina, narcissinum adj
 18. narcissismus, narcissismi n
 19. narcissus, narcissi n
 20. narcomania, narcomaniae n
 21. narcoticus, narcotica, narcoticum adj
 22. nardifer, nardifera, nardiferum adj
 23. nardinum, nardini n
 24. nardinus, nardina, nardinum adj
 25. nardum, nardi n
 26. nardus, nardi n
 27. naris, naris n
 28. narrabilis, narrabilis, narrabile adj
 29. narratio, narrationis n
 30. narratiuncula, narratiunculae n
 31. narratus, narratus n
 32. narro, narrare, narravi, narratus v
 33. narta, nartae n
 34. nartatio, nartationis n
 35. nartator, nartatoris n
 36. nartatorius, nartatoria, nartatorium adj
 37. narthecium, narthecii n
 38. narto, nartare, nartavi, nartatus v
 39. nasalizatio, nasalizationis n
 40. nasciturus, nascitura, nasciturum adj
 41. nascor, nasci, natus v
 42. nascor, nasci, natus v
 43. nassa, nassae n
 44. nassiterna, nassiternae n
 45. nasturcium, nasturcii n
 46. nasus, nasi n
 47. nasutus, nasuta, nasutum adj
 48. nata, natae n
 49. natalicium, natalicii n
 50. natalicius, natalicia, natalicium adj
 51. natalis, natalis n
 52. natalis, natalis n
 53. natalis, natalis, natale adj
 54. natatilis, natatilis n
 55. natatilis, natatilis, natatile adj
 56. natator, natatoris n
 57. natatus, natatus n
 58. natio, nationis n
 59. nationalis, nationalis, nationale adj
 60. nationalismus, nationalismi n
 61. nationalitas, nationalitatis n
 62. natis, natis n
 63. nativitas, nativitatis n
 64. nativus, nativa, nativum adj
 65. nato, natare, natavi, natatus v
 66. natrix, natricis n
 67. natura, naturae n
 68. naturalis, naturalis n
 69. naturalis, naturalis, naturale adj
 70. naturalis, naturalis, naturale adj
 71. naturaliter adv
 72. naturalizatio, naturalizationis n
 73. naturans, (gen.), naturantis adj
 74. naturo, naturare, naturavi, naturatus v
 75. natus, nata, natum adj
 76. natus, nati n
 77. natus, natus n
 78. nauarchia, nauarchiae n
 79. nauarchus, nauarchi n
 80. naucleria, naucleriae n
 81. nauclericus, nauclerica, nauclericum adj
 82. nauclerius, naucleria, nauclerium adj
 83. nauclerius, nauclerii n
 84. nauclerus, naucleri n
 85. naucum, nauci n
 86. naufragium, naufragi(i) n
 87. naufrago, naufragare, naufragavi, naufragatus v
 88. naufragus, naufraga, naufragum adj
 89. naulum, nauli n
 90. naupegus, naupegi n
 91. nausea, nauseae n
 92. nauseo, nauseare, nauseavi, nauseatus v
 93. nauseola, nauseolae n
 94. nausia, nausiae n
 95. nausio, nausiare, nausiavi, nausiatus v
 96. nauta, nautae n
 97. nauticus, nautica, nauticum adj
 98. nauticus, nautici n
 99. navale, navalis n
 100. navalis, navalis, navale adj
 101. navanter adv
 102. navicula, naviculae n
 103. navicularia, naviculariae n
 104. navicularius, navicularia, navicularium adj
 105. navifragus, navifraga, navifragum adj
 106. navigabilis, navigabilis, navigabile adj
 107. navigatio, navigationis n
 108. naviger, navigera, navigerum adj
 109. navigium, navigi(i) n
 110. navigo, navigare, navigavi, navigatus v
 111. navis, navis n
 112. navita, navitae n
 113. naviter adv
 114. navmachia, navmachiae n
 115. navmachiarius, navmachiari(i) n
 116. navmachiarius, navmachiaria, navmachiarium adj
 117. navo, navare, navavi, navatus v
 118. navus, nava, navum adj
 119. Nazara, Nazarae n
 120. nazaraeus, nazaraei n
 121. Nazaraeus, Nazaraei n
 122. Nazarenus, Nazarena, Nazarenum adj
 123. Nazarenus, Nazareni n
 124. Nazareth, undeclined n
 125. Nazareus, Nazarea, Nazareum adj
 126. Nazarus, Nazara, Nazarum adj
 127. nazismus, nazismi n
 128. nazista, nazistae n
 129. nazoreus, nazorei n
 130. ne adv
 131. ne adv
 132. ne conj
 133. nebrida, nebridae n
 134. nebula, nebulae n
 135. nebulo, nebulonis n
 136. nebulosus, nebulosa, nebulosum adj
 137. nec adv
 138. nec conj
 139. necdum conj
 140. necessaria, necessariae n
 141. necessarie adv
 142. necessario adv
 143. necessarium, necessarii n
 144. necessarius, necessari(i) n
 145. necessarius, necessaria, necessarium adj
 146. necessarius, necessaria, necessarium adj
 147. necesse, undeclined adj
 148. necessest v
 149. necessis, undeclined adj
 150. necessitas, necessitatis n
 151. necessitudo, necessitudinis n
 152. necesso, necessare, necessavi, necessatus v
 153. necessum, undeclined adj
 154. necessus, undeclined adj
 155. neclectus, neclecta adj
 156. neclectus, neclectus n
 157. neclegens, neclegentis adj
 158. neclegenter, neclegentius, neclegentissime adv
 159. neclegentia, neclegentiae n
 160. neclego, neclegere, neclexi, neclectus v
 161. necne conj
 162. necnon adv
 163. neco, necare, necavi, necatus v
 164. neco, necare, necui, nectus v
 165. necopinans, (gen.), necopinantis adj
 166. necopinatus, necopinata, necopinatum adj
 167. necopinus, necopina, necopinum adj
 168. necopmus, necopma, necopmum adj
 169. necrocomium, necrocomii n
 170. necrologia, necrologiae n
 171. necrosis, necrosis n
 172. nectar, nectaris n
 173. nectareus, nectarea, nectareum adj
 174. necto, nectere, nexui, nexus v
 175. necubi adv
 176. necunde adv
 177. nedum conj
 178. nefandus, nefanda, nefandum adj
 179. nefarie adv
 180. nefarium, nefarii n
 181. nefarius, nefaria, nefarium adj
 182. nefarius, nefaria, nefarium adj
 183. nefas, undeclined n
 184. nefastus, nefasta, nefastum adj
 185. negatio, negationis n
 186. negative adv
 187. negativus, negativa, negativum adj
 188. negator, negatoris n
 189. negidius, negidii n
 190. negito, negitare, negitavi, negitatus v
 191. neglectim adv
 192. neglectus, neglecta adj
 193. neglectus, neglectus n
 194. neglegens, neglegentis adj
 195. neglegenter, neglegentius, neglegentissime adv
 196. neglegentia, neglegentiae n
 197. neglego, neglegere, neglexi, neglectus v
 198. negligenter, negligentius, negligentissime adv
 199. negligentia, negligentiae n
 200. negligo, negligere, neglixi, neglictus v
 201. nego, negare, additional, forms v
 202. nego, negare, negavi, negatus v
 203. negotiatio, negotiationis n
 204. negotiator, negotiatoris n
 205. negotio, negotiare, negotiavi, negotiatus v
 206. negotiolum, negotioli n
 207. negotior, negotiari, negotiatus v
 208. negotiosus, negotiosa, negotiosum adj
 209. negotium, negoti(i) n
 210. Nehalannia, Nehalanniae n
 211. nemo, neminis n
 212. nemoralis, nemoralis, nemorale adj
 213. nemorensis, nemorensis, nemorense adj
 214. nemorivagus, nemorivaga, nemorivagum adj
 215. nemorosus, nemorosa, nemorosum adj
 216. nempe conj
 217. nemus, nemoris n
 218. nenia, neniae n
 219. neo, nere, nevi, netus v
 220. neofitus, neofita, neofitum adj
 221. neolithicus, neolithica, neolithicum adj
 222. neologismus, neologismi n
 223. neomenia, neomeniae n
 224. neonatus, neonati n
 225. neophytus, neophyta, neophytum adj
 226. neophytus, neophyti n
 227. neoplasia, neoplasiae n
 228. nepa, nepae n
 229. nepiagogium, nepiagogii n
 230. nepos, nepotis n
 231. neptis, neptis n
 232. Neptunus, Neptuni n
 233. nequam, undeclined adj
 234. nequando adv
 235. nequaquam adv
 236. neque adv
 237. neque conj
 238. nequedum conj
 239. nequeo, nequire, nequivi(ii), nequitus v
 240. nequicquam adv
 241. nequior, undeclined adj
 242. nequiquam adv
 243. nequis adv
 244. nequissimus, undeclined adj
 245. nequiter adv
 246. nequitia, nequitiae n
 247. nequities, nequitiae n
 248. Nero, Neronis n
 249. Nerva, Nervae n
 250. Nervius, Nervii n
 251. nervosus, nervosa, nervosum adj
 252. nervulus, nervuli n
 253. nervus, nervi n
 254. nervus, nervi n
 255. nervus, nervi n
 256. nescio, nescire, nescivi, nescitus v
 257. nescius, nescia, nescium adj
 258. nete, netes n
 259. neu conj
 260. neuma, neumae n
 261. neuma, neumae n
 262. neuma, neumatis n
 263. neuronum, neuroni n
 264. neuter, neutra, neutrum adj
 265. neutiquam adv
 266. neutralitas, neutralitatis n
 267. neutralizatio, neutralizationis n
 268. neutralizo, neutralizare, neutralizavi, neutralizatus v
 269. neutro adv
 270. neutronium, neutronii n
 271. neutrubi adv
 272. neve conj
 273. nex, necis n
 274. nexilis, nexilis, nexile adj
 275. nexo, nexere, nexi, - v
 276. nexum, nexi n
 277. nexus, nexi n
 278. nexus, nexus n
 279. ni adv
 280. ni conj
 281. niceterium, niceterii n
 282. nichelium, nichelii n
 283. nichil, undeclined n
 284. nichilum, nichili n
 285. Nicomedia, Nicomediae n
 286. nicotinum, nicotini n
 287. nicto, nictare, nictavi, nictatus v
 288. nidificium, nidificii n
 289. nidifico, nidificare, nidificavi, nidificatus v
 290. nidificus, nidifica, nidificum adj
 291. nidor, nidoris n
 292. nidulus, niduli n
 293. nidus, nidi n
 294. nigellus, nigella, nigellum adj
 295. niger, nigra, nigrum adj
 296. nigrans, (gen.), nigrantis adj
 297. nigredo, nigredinis n
 298. nigreo, nigrere, -, - v
 299. nigresco, nigrescere, nigrui, - v
 300. nigrita, nigritae n
 301. nigritia, nigritiae n
 302. nigrities, nigritiei n
 303. nigro, nigrare, nigravi, nigratus v
 304. nihil, undeclined n
 305. nihildum, undeclined n
 306. nihilismus, nihilismi n
 307. nihilitas, nihilitatis n
 308. nihilominus adv
 309. nihilum, nihili n
 310. nil, undeclined n
 311. nilum, nili n
 312. nimbifer, nimbifera, nimbiferum adj
 313. nimbosus, nimbosa, nimbosum adj
 314. nimbus, nimbi n
 315. nimietas, nimietatis n
 316. nimio adv
 317. nimirum adv
 318. nimis adv
 319. nimium adv
 320. nimius, nimia, nimium adj
 321. Nineve, Nineves n
 322. Ninevita, Ninevitae n
 323. Nineviticus, Ninevitica, Nineviticum adj
 324. Ninevitus, Ninevita, Ninevitum adj
 325. ningo, ningere, ninxi, - v
 326. ningt, ningere, ninxit, - v
 327. ninguis, ninguis n
 328. ninguo, ninguere, ninxi, - v
 329. Ninive, Ninives n
 330. Ninivita, Ninivitae n
 331. Niniviticus, Ninivitica, Niniviticum adj
 332. Ninivitus, Ninivita, Ninivitum adj
 333. nisan, undeclined n
 334. nisi conj
 335. nisus, nisus n
 336. nitedula, nitedulae n
 337. nitella, nitellae n
 338. niteo, nitere, nitui, - v
 339. nitesco, nitescere, nitui, - v
 340. nitidus, nitida, nitidum adj
 341. nitor, niti, nisus v
 342. nitor, niti, nixus v
 343. nitor, nitoris n
 344. nitrosus, nitrosa, nitrosum adj
 345. nitrum, nitri n
 346. nivalis, nivalis, nivale adj
 347. niveus, nivea, niveum adj
 348. Nivomagus, Nivomagi n
 349. nivosus, nivosa, nivosum adj
 350. nix, nivis n
 351. nixor, nixari, nixatus v
 352. nixus, nixus n
 353. no, nare, navi, - v
 354. nobilis, nobile, nobilior adj
 355. nobilis, nobile, nobilior adj
 356. nobilis, nobilis n
 357. nobilitas, nobilitatis n
 358. nobilito, nobilitare, nobilitavi, nobilitatus v
 359. nocens, (gen.), nocentis adj
 360. noceo, nocere, nocui, nocitus v
 361. nocivus, nociva adj
 362. noctesco, noctescere, -, - v
 363. noctiluca, noctilucae n
 364. noctivagus, noctivaga, noctivagum adj
 365. noctu adv
 366. noctua, noctuae n
 367. noctuabundus, noctuabunda, noctuabundum adj
 368. nocturnalis, nocturnalis, nocturnale adj
 369. nocturnus, nocturna, nocturnum adj
 370. nocumentum, nocumenti n
 371. nocuus, nocua, nocuum adj
 372. nodo, nodare, nodavi, nodatus v
 373. nodosus, nodosa, nodosum adj
 374. nodus, nodi n
 375. nola, nolae n
 376. nolo, nolle, nolui, - v
 377. nomas, nomados/is n
 378. nomen, nominis n
 379. nomenclator, nomenclatoris n
 380. nomenclatura, nomenclaturae n
 381. nomenculator, nomenculatoris n
 382. nominatim adv
 383. nominatio, nominationis n
 384. nominativus, nominativa, nominativum adj
 385. nominatus, nominatus n
 386. nomine adv
 387. nominetenus adv
 388. nominito, nominitare, nominitavi, nominitatus v
 389. nomino, nominare, nominavi, nominatus v
 390. nomisma, nomismatis n
 391. non adv
 392. Non., abb. n
 393. Nona, Nonae n
 394. nonagensim n
 395. nonagensum n
 396. nonaginta, nonagesimus n
 397. nonanus, nonana, nonanum adj
 398. nondum adv
 399. nongentensim adv
 400. nongentensum adv
 401. nongenti adv
 402. nonne adv
 403. nonnemo, nonneminis n
 404. nonnihil adv
 405. nonnihil, undeclined n
 406. nonnisi conj
 407. nonnullus, nonnulla, nonnullum adj
 408. nonnullus, nonnulla, nonnullum adj
 409. nonnullus, nonnulli n
 410. nonnumquam adv
 411. nonnunquam adv
 412. norma, normae n
 413. normativus, normativa, normativum adj
 414. nos, nostrum/nostri adj
 415. noscito, noscitare, noscitavi, noscitatus v
 416. nosco, noscere, novi, notus v
 417. nosco, noscere, novi, notus v
 418. nosocomium, nosocomii n
 419. nosocomus, nosocomi n
 420. nostalgia, nostalgiae n
 421. noster, nostra, nostrum adj
 422. noster, nostri n
 423. nota, notae n
 424. notabilis, notabilis, notabile adj
 425. notaculum, notaculi n
 426. notariatus, notariatus n
 427. notarius, notari(i) n
 428. notarius, notarii n
 429. notatio, notationis n
 430. noteo, notere, notui, notitus v
 431. notesco, notescere, notui, - v
 432. nothus, notha, nothum adj
 433. notificatio, notificationis n
 434. notio, notionis n
 435. notionalis, notionalis, notionale adj
 436. notionaliter adv
 437. notitia, notitiae n
 438. noto, notare, notavi, notatus v
 439. notula, notulae n
 440. notum, noti n
 441. notus, nota adj
 442. notus, noti n
 443. Nov., abb. adj
 444. novacula, novaculae n
 445. novale, novalis n
 446. novalis, novalis n
 447. novamen, novaminis n
 448. novatio, novationis n
 449. nove, novius, novissime adv
 450. novella, novellae n
 451. novello, novellare, novellavi, novellatus v
 452. novellus, novella, novellum adj
 453. novem, nonus adj
 454. November, Novembris n
 455. November, Novembris, Novembre adj
 456. novenarius, novenaria, novenarium adj
 457. novendecim adj
 458. novendialis, novendialis, novendiale adj
 459. noverca, novercae n
 460. novi, novisse, notus v
 461. novi, novisse, notus v
 462. noviciatus, noviciatus n
 463. novicius, novicia, novicium adj
 464. novicius, novicii n
 465. novilunium, novilunii n
 466. Noviomagus, Noviomagi n
 467. novissime adv
 468. novissimum, novissimi n
 469. novissimus, novissima, novissimum adj
 470. novitas, novitatis n
 471. novitas, novitatis n
 472. noviter adv
 473. novitiatus, novitiati n
 474. novitius, noviti(i) n
 475. novitius, novitia, novitium adj
 476. novo, novare, novavi, novatus v
 477. Novomagus, Novomagi n
 478. novus, nova adj
 479. nox, noctis n
 480. noxa, noxae n
 481. noxalis, noxalis, noxale adj
 482. noxia, noxiae n
 483. noxiosus, noxiosa adj
 484. noxius, noxia, noxium adj
 485. nubecula, nubeculae n
 486. nubeculatus, nubeculata, nubeculatum adj
 487. nubes, nubis n
 488. nubes, nubis n
 489. nubifer, nubifera, nubiferum adj
 490. nubigena, nubigenae n
 491. nubilis, nubilis, nubile adj
 492. nubilosus, nubilosa, nubilosum adj
 493. nubilum, nubili n
 494. nubilus, nubila, nubilum adj
 495. nubis, nubis n
 496. nubis, nubis n
 497. nubo, nubere, nupsi, nuptus v
 498. nubs, nubis n
 499. nubs, nubis n
 500. nucatum, nucati n
 501. nucifrangibulum, nucifrangibuli n
 502. nuclearis, nuclearis, nucleare adj
 503. nucleus, nuclei n
 504. nuditas, nuditatis n
 505. nudius adv
 506. nudiustertius adv
 507. nudo, nudare, nudavi, nudatus v
 508. nudus, nuda, nudum adj
 509. nuga, nugae n
 510. nugacitas, nugacitatis n
 511. nugator, nugatoris n
 512. nugatorius, nugatoria, nugatorium adj
 513. nugigerulus, nugigeruli n
 514. nugivendus, nugivendi n
 515. nugor, nugari, nugatus v
 516. nullatenus adv
 517. nullibi adv
 518. nullitas, nullitatis n
 519. nulliter adv
 520. nullus, nulla, nullum adj
 521. nullus, nulli n
 522. num adv
 523. Num., abb. n
 524. numen, numinis n
 525. numerabilis, numerabilis, numerabile adj
 526. numerarius, numerarii n
 527. numeratio, numerationis n
 528. numerator, numeratoris n
 529. Numerius, Numeri n
 530. numero adv
 531. numero, numerare, numeravi, numeratus v
 532. numerose adv
 533. numerositas, numerositatis n
 534. numerosus, numerosa adj
 535. numerosus, numerosa adj
 536. numerus, numeri n
 537. numerus, numeri n
 538. numisma, numismatis n
 539. nummarius, nummaria, nummarium adj
 540. nummatus, nummata, nummatum adj
 541. nummischedula, nummischedulae n
 542. nummisma, nummismatis n
 543. nummularius, nummulari(i) n
 544. nummularius, nummularia, nummularium adj
 545. nummulus, nummuli n
 546. nummus, nummi n
 547. numquam adv
 548. numquid adv
 549. nun, undeclined n
 550. nunc adv
 551. nuncia, nunciae n
 552. nunciam adv
 553. nunciatio, nunciationis n
 554. nunciator, nunciatoris n
 555. nunciatrix, nunciatricis n
 556. nuncio, nunciare, nunciavi, nunciatus v
 557. nuncium, nunci(i) n
 558. nuncius, nunci(i) n
 559. nuncius, nuncia, nuncium adj
 560. nuncupatio, nuncupationis n
 561. nuncupatorius, nuncupatoria, nuncupatorium adj
 562. nuncupatura, nuncupaturae n
 563. nuncupo, nuncupare, nuncupavi, nuncupatus v
 564. nundina, nundinae n
 565. nundinor, nundinari, nundinatus v
 566. nundinum, nundini n
 567. nunnullus, nunnulli n
 568. nunquam adv
 569. nunquid adv
 570. nuntia, nuntiae n
 571. nuntiatio, nuntiationis n
 572. nuntiator, nuntiatoris n
 573. nuntiatrix, nuntiatricis n
 574. nuntiatura, nuntiaturae n
 575. nuntio, nuntiare, nuntiavi, nuntiatus v
 576. nuntium, nunti(i) n
 577. nuntius, nunti(i) n
 578. nuntius, nuntia, nuntium adj
 579. nuo, nuere, nui, nuitus v
 580. nuo, nuere, nui, nutus v
 581. nuper, -, nuperrime adv
 582. nupta, nuptae n
 583. nuptia, nuptiae n
 584. nuptialis, nuptialis, nuptiale adj
 585. nurus, nurus n
 586. nusquam adv
 587. nutabilis, nutabilis, nutabile adj
 588. nutabundus, nutabunda, nutabundum adj
 589. nutamen, nutaminis n
 590. nuto, nutare, nutavi, nutatus v
 591. nutriamentus, nutriamenti n
 592. nutricius, nutrici(i) n
 593. nutricius, nutricia, nutricium adj
 594. nutrico, nutricare, nutricavi, nutricatus v
 595. nutricor, nutricari, nutricatus v
 596. nutricula, nutriculae n
 597. nutrimen, nutriminis n
 598. nutrimens, nutrimentis n
 599. nutrimentum, nutrimenti n
 600. nutrio, nutrire, nutrivi, nutritus v
 601. nutrio, nutrire, nutrivi, nutritus v
 602. nutrior, nutriri, nutritus v
 603. nutrior, nutriri, nutritus v
 604. nutrix, nutricis n
 605. nutus, nutus n
 606. nux, nucis n
 607. nyctegreton, nyctegreti n
 608. nyctegretos, nyctegreti n
 609. nycticorax, nycticoracis n
 610. nylonium, nylonii n
 611. nylonius, nylonia, nylonium adj
 612. nympha, nymphae n
 613. nymphe, nymphes n

Looking for something else?