Latin words starting with: A

A-Z Listing

 1. a interj
 2. a prep
 3. a prep
 4. A., abb. n
 5. a., abb. n
 6. ab prep
 7. abactius, abactia, abactium adj
 8. abactor, abactoris n
 9. abactus, abacta, abactum adj
 10. abactus, abactus n
 11. abaculus, abaculi n
 12. abacus, abaci n
 13. abacus, abaci n
 14. abaestuo, abaestuare, abaestuavi, abaestuatus v
 15. abagmentum, abagmenti n
 16. abalienatio, abalienationis n
 17. abalienatus, abalienata, abalienatum adj
 18. abalieno, abalienare, abalienavi, abalienatus v
 19. abalieno, abalienare, abalienavi, abalienatus v
 20. abambulo, abambulare, abambulavi, abambulatus v
 21. abamita, abamitae n
 22. abante adv
 23. abante prep
 24. abarceo, abarcere, -, - v
 25. abascantus, abascanta, abascantum adj
 26. abavia, abaviae n
 27. abavunculus, abavunculi n
 28. abavus, abavi n
 29. abax, abacis n
 30. Abba, undeclined n
 31. abbas, abbatis n
 32. abbatia, abbatiae n
 33. abbatialis, abbatialis, abbatiale adj
 34. abbatissa, abbatissae n
 35. abbatizo, abbatizare, -, - v
 36. abbibo, abbibere, abbibi, - v
 37. abbito, abbitere, -, - v
 38. abbreviatio, abbreviationis n
 39. abbreviator, abbreviatoris n
 40. abbreviatus, abbreviata, abbreviatum adj
 41. abbrevio, abbreviare, abbreviavi, abbreviatus v
 42. abbrocamentum, abbrocamenti n
 43. abdicatio, abdicationis n
 44. abdicative adv
 45. abdicativus, abdicativa, abdicativum adj
 46. abdicatrix, abdicatricis n
 47. abdicatus, abdicati n
 48. abdico, abdicare, abdicavi, abdicatus v
 49. abdico, abdicere, abdixi, abdictus v
 50. abdite adv
 51. abditivus, abditiva, abditivum adj
 52. abditum, abditi n
 53. abditus, abdita, abditum adj
 54. abdo, abdere, abdidi, abditus v
 55. abdomen, abdominis n
 56. abdominalis, abdominalis, abdominale adj
 57. abduco, abducere, abduxi, abductus v
 58. abductio, abductionis v
 59. abecedaria, abecedariae n
 60. abecedarium, abecedarii n
 61. abecedarius, abecedaria, abecedarium adj
 62. abecedarius, abecedarii n
 63. abecetuorium, abecetuorii n
 64. abellana, abellanae n
 65. abellanus, abellana, abellanum adj
 66. abeo, abire, abivi(ii), abitus v
 67. abequito, abequitare, abequitavi, abequitatus v
 68. aberceo, abercere, -, - v
 69. aberratio, aberrationis n
 70. aberro, aberrare, aberravi, aberratus v
 71. abfero, abferre, -, - v
 72. abfluo, abfluere, abfluxi, - v
 73. abfugio, abfugere, abfugi, - v
 74. abhibeo, abhibere, -, - v
 75. abhinc adv
 76. abhorreo, abhorrere, abhorrui, - v
 77. abhorresco, abhorrescere, abhorrui, - v
 78. abhorride adv
 79. abhorridus, abhorrida, abhorridum adj
 80. abicio, abicere, abjeci, abjectus v
 81. abico, abicere, -, - v
 82. abiegneus, abiegnea, abiegneum adj
 83. abiegnius, abiegnia, abiegnium adj
 84. abiegnus, abiegna, abiegnum adj
 85. abies, abietis n
 86. abietarius, abietaria, abietarium adj
 87. abietarius, abietarii n
 88. abiga, abigae n
 89. abigeator, abigeatoris n
 90. abigeatus, abigeatus n
 91. abigeus, abigei n
 92. abigo, abigere, abegi, abactus v
 93. abigo, abigere, abegi, abactus v
 94. abigo, abigere, abigi, abactus v
 95. abigo, abigere, abigi, abactus v
 96. abinde adv
 97. abinvicem adv
 98. abitio, abitionis n
 99. abito, abitare, abitavi, abitatus v
 100. abitus, abitus n
 101. abjecte, abjectius, abjectissime adv
 102. abjectio, abjectionis n
 103. abjecto, abjectare, abjectavi, abjectatus v
 104. abjectus, abjecta adj
 105. abjicio, abjicere, abjeci, abjectus v
 106. abjudicativus, abjudicativa, abjudicativum adj
 107. abjudico, abjudicare, abjudicavi, abjudicatus v
 108. abjugo, abjugare, abjugavi, abjugatus v
 109. abjungo, abjungere, abjunxi, abjunctus v
 110. abjuratio, abjurationis n
 111. abjuratio, abjurationis n
 112. abjurgo, abjurgare, abjurgavi, abjurgatus v
 113. abjuro, abjurare, abjuravi, abjuratus v
 114. ablactatio, ablactationis n
 115. ablacto, ablactare, ablactavi, ablactatus v
 116. ablacuo, ablacuare, ablacuavi, ablacuatus v
 117. ablacuo, ablacuare, ablacuavi, ablacuatus v
 118. ablaqueatio, ablaqueationis n
 119. ablaqueo, ablaqueare, ablaqueavi, ablaqueatus v
 120. ablatio, ablationis n
 121. ablativus, ablativa, ablativum adj
 122. ablativus, ablativi n
 123. ablator, ablatoris n
 124. ablegatio, ablegationis n
 125. ablego, ablegare, ablegavi, ablegatus v
 126. ablepsia, ablepsiae n
 127. abligurio, abligurire, abligurivi, abliguritus v
 128. abligurrio, abligurrire, abligurrivi, abligurritus v
 129. abloco, ablocare, ablocavi, ablocatus v
 130. abludo, abludere, -, - v
 131. abluo, abluere, ablui, ablutus v
 132. ablutio, ablutionis n
 133. abluvio, abluvionis n
 134. abluvium, abluvii n
 135. abmatertera, abmaterterae n
 136. abnato, abnatare, abnatavi, abnatatus v
 137. abnegatio, abnegationis n
 138. abnegativus, abnegativa, abnegativum adj
 139. abnegator, abnegatoris n
 140. abnego, abnegare, abnegavi, abnegatus v
 141. abnepos, abnepotis n
 142. abneptis, abneptis n
 143. abnocto, abnoctare, abnoctavi, abnoctatus v
 144. abnodo, abnodare, abnodavi, abnodatus v
 145. abnormalis, abnormalis, abnormale adj
 146. abnormis, abnormis, abnorme adj
 147. abnueo, abnuere, -, - v
 148. abnuitio, abnuitionis n
 149. abnumero, abnumerare, abnumeravi, abnumeratus v
 150. abnuo, abnuere, abnui, abnuitus v
 151. abnutivum, abnutivi n
 152. abnutivus, abnutiva, abnutivum adj
 153. abnuto, abnutare, abnutavi, abnutatus v
 154. abolefacio, abolefacere, abolefeci, abolefactus v
 155. abolefio, aboleferi, abolefactus v
 156. aboleo, abolere, abolevi, abolitus v
 157. abolesco, abolescere, abolevi, - v
 158. abolitio, abolitionis n
 159. abolitor, abolitoris n
 160. abolla, abollae n
 161. abominabilis, abominabilis, abominabile adj
 162. abominamentum, abominamenti n
 163. abominandus, abominanda, abominandum adj
 164. abominanter adv
 165. abominatio, abominationis n
 166. abominatus, abominata, abominatum adj
 167. abomino, abominare, abominavi, abominatus v
 168. abominor, abominari, abominatus v
 169. abominosus, abominosa, abominosum adj
 170. aborigineus, aboriginea, aborigineum adj
 171. aborior, aboriri, abortus v
 172. aborisco, aboriscere, -, - v
 173. aborsus, aborsa, aborsum adj
 174. abortio, abortionis n
 175. abortio, abortire, -, - v
 176. abortium, abortii n
 177. abortivum, abortivi n
 178. abortivum, abortivi n
 179. abortivus, abortiva, abortivum adj
 180. abortivus, abortivi n
 181. aborto, abortare, abortavi, abortatus v
 182. abortum, aborti n
 183. abortus, abortus n
 184. abpatruus, abpatrui n
 185. abra, abrae n
 186. abrado, abradere, abrasi, abrasus v
 187. abrelictus, abrelicta, abrelictum adj
 188. abrenunciatio, abrenunciationis n
 189. abrenuntio, abrenuntiare, abrenuntiavi, abrenuntiatus v
 190. abripio, abripere, abripui, abreptus v
 191. abrodiaetus, abrodiaeti n
 192. abrodo, abrodere, abrosi, abrosus v
 193. abrogatio, abrogationis n
 194. abrogo, abrogare, abrogavi, abrogatus v
 195. abrotonites, abrotonitae n
 196. abrotonum, abrotoni n
 197. abrotonus, abrotoni n
 198. abrumpo, abrumpere, abrupi, abruptus v
 199. abrupte adv
 200. abruptio, abruptionis n
 201. abruptum, abrupti n
 202. abruptus, abrupta adj
 203. abruptus, abrupta adj
 204. abs prep
 205. abscedo, abscedere, abscessi, abscessus v
 206. abscessus, abscessus n
 207. abscido, abscidere, abscidi, abscisus v
 208. abscido, abscidere, abscidi, abscisus v
 209. abscindo, abscindere, abscidi, abscissus v
 210. abscise adv
 211. abscisio, abscisionis n
 212. abscissio, abscissionis n
 213. abscisus, abscisa adj
 214. abscondeo, abscondere, abscondui, absconditus v
 215. abscondite adv
 216. absconditum, absconditi n
 217. absconditus, abscondita, absconditum adj
 218. abscondo, abscondere, abscondi, absconditus v
 219. abscondo, abscondere, abscondidi, absconditus v
 220. absconse adv
 221. absconsio, absconsionis n
 222. absconsus, absconsa, absconsum adj
 223. absegmen, absegminis n
 224. absens, (gen.), absentis adj
 225. absenthium, absenthii n
 226. absentia, absentiae n
 227. absentio, absentionis n
 228. absentivus, absentiva, absentivum adj
 229. absento, absentare, absentavi, absentatus v
 230. absida, absidae n
 231. absida, absidae n
 232. absidatus, absidata, absidatum adj
 233. absidiale, absidialis n
 234. absidiola, absidiolae n
 235. absilio, absilire, -, - v
 236. absimilis, absimilis, absimile adj
 237. absinthites, absinthitae n
 238. absinthium, absinthi(i) n
 239. absinthium, absinthii n
 240. absinthius, absinthia, absinthium adj
 241. absinthius, absinthii n
 242. absis, absidis n
 243. absisto, absistere, absistiti, - v
 244. absistus, absista, absistum adj
 245. absit interj
 246. absocer, absoceri n
 247. absolute, absolutius, absolutissime adv
 248. absolutio, absolutionis n
 249. absolutismus, absolutismi n
 250. absolutorium, absolutorii n
 251. absolutorius, absolutoria, absolutorium adj
 252. absolutus, absoluta adj
 253. absolutus, absoluta, absolutum adj
 254. absolvo, absolvere, absolvi, absolutus v
 255. absone adv
 256. absonia, absoniae n
 257. absono, absonare, absonavi, absonatus v
 258. absonus, absona, absonum adj
 259. absorbeo, absorbere, absorbui, absorptus v
 260. absorbeo, absorbere, absorpsi, absorptus v
 261. absorptio, absorptionis n
 262. absortio, absortionis n
 263. absortus, absorta, absortum adj
 264. absque prep
 265. abstantia, abstantiae n
 266. abstemia, abstemiae n
 267. abstemius, abstemia, abstemium adj
 268. abstergeo, abstergere, abstersi, abstersus v
 269. abstergo, abstergere, abstersi, abstersus v
 270. absterreo, absterrere, absterrui, absterritus v
 271. abstinax, (gen.), abstinacis adj
 272. abstinens, abstinentis adj
 273. abstinenter adv
 274. abstinentia, abstinentiae n
 275. abstineo, abstinere, abstinui, abstentus v
 276. absto, abstare, absteti, abstatus v
 277. abstractio, abstractionis n
 278. abstractus, abstracta, abstractum adj
 279. abstraho, abstrahere, abstraxi, abstractus v
 280. abstrudo, abstrudere, abstrusi, abstrusus v
 281. abstruse adv
 282. abstrusio, abstrusionis n
 283. abstrusus, abstrusa adj
 284. abstulo, abstulere, -, - v
 285. absum, abesse, abfui, abfuturus v
 286. absum, abesse, afui, afuturus v
 287. absumedo, absumedinis n
 288. absumo, absumere, absumpsi, absumptus v
 289. absumptio, absumptionis n
 290. absurde adv
 291. absurditas, absurditatis n
 292. absurdus, absurda, absurdum adj
 293. absus, absi n
 294. absynthium, absynthii n
 295. abundans, abundantis adj
 296. abundanter, abundantius, abundantissime adv
 297. abundantia, abundantiae n
 298. abundatio, abundationis n
 299. abunde adv
 300. abundo, abundare, abundavi, abundatus v
 301. abundus, abunda, abundum adj
 302. abusio, abusionis n
 303. abusive adv
 304. abusivus, abusiva, abusivum adj
 305. abusor, abusoris n
 306. abusque adv
 307. abusque prep
 308. abusus, abusus n
 309. abutor, abuti, abusus v
 310. abverto, abvertere, abverti, abversus v
 311. abyssus, abyssi n
 312. ac conj
 313. acacia, acaciae n
 314. Academia, Academiae n
 315. academicus, academica, academicum adj
 316. acalanthis, acalanthidos/is n
 317. acalephe, acalephes n
 318. acanos, acani n
 319. acanthicos, acanthicos, acanthicon adj
 320. acanthillis, acanthillidis n
 321. acanthinus, acanthina, acanthinum adj
 322. acanthion, acanthii n
 323. acanthis, acanthidis n
 324. acanthius, acanthia, acanthium adj
 325. acanthos, acanthi n
 326. acanthus, acanthi n
 327. acanthyllis, acanthyllidis n
 328. acanus, acani n
 329. acapnos, acapnos, acapnon adj
 330. acapnus, acapna, acapnum adj
 331. acarna, acarnae n
 332. acarne, acarnes n
 333. acarus, acari n
 334. acatalecticus, acatalectica, acatalecticum adj
 335. acatalectus, acatalecta, acatalectum adj
 336. acatalepsia, acatalepsiae n
 337. acatholice adv
 338. acatholicus, acatholica, acatholicum adj
 339. acation, acatii n
 340. acatium, acatii n
 341. acatus, acati n
 342. acaunumarga, acaunumargae n
 343. acaustos, acaustos, acauston adj
 344. acaustus, acausta, acaustum adj
 345. accano, accanere, -, - v
 346. accanto, accantere, -, - v
 347. accantus, accantus n
 348. accapito, accapitare, accapitavi, accapitatus v
 349. accedenter adv
 350. accedentia, accedentiae n
 351. accedo, accedere, accessi, accessus v
 352. acceleratio, accelerationis n
 353. acceleratrum, acceleratri n
 354. accelero, accelerare, acceleravi, acceleratus v
 355. accendium, accendii n
 356. accendo, accendere, accendi, accensus v
 357. accendo, accendonis n
 358. accenseo, accensere, accensui, accensus v
 359. accensibilis, accensibilis, accensibile adj
 360. accensus, accensa, accensum adj
 361. accensus, accensi n
 362. accensus, accensus n
 363. accentiuncula, accentiunculae n
 364. accento, accentere, -, - v
 365. accentor, accentoris n
 366. accentus, accentus n
 367. acceo, accere, -, - v
 368. accepta, acceptae n
 369. acceptabilis, acceptabilis, acceptabile adj
 370. acceptarius, acceptaria, acceptarium adj
 371. acceptator, acceptatoris n
 372. acceptatus, acceptata adj
 373. acceptilatio, acceptilationis n
 374. acceptio, acceptionis n
 375. accepto, acceptare, acceptavi, acceptatus v
 376. acceptor, acceptoris n
 377. acceptorius, acceptoria, acceptorium adj
 378. acceptrix, acceptricis n
 379. acceptum, accepti n
 380. acceptus, accepta adj
 381. accersio, accersire, -, - v
 382. accersitio, accersitionis n
 383. accersitor, accersitoris n
 384. accersitus, accersita, accersitum adj
 385. accersitus, accersitus n
 386. accerso, accersere, accersi, - v
 387. accerso, accersere, accersivi, accersitus v
 388. accessa, accessae n
 389. accessibilis, accessibilis, accessibile adj
 390. accessibilitas, accessibilitatis n
 391. accessio, accessionis n
 392. accessito, accessitare, accessitavi, accessitatus v
 393. accessorie adv
 394. accessorius, accessoria, accessorium adj
 395. accessus, accessus n
 396. accidens, accidentis n
 397. accidentalis, accidentalis, accidentale adj
 398. accidentia, accidentiae n
 399. accido, accidere, accidi, - v
 400. accido, accidere, accidi, accisus v
 401. accidt, accidere, accidit, accisus v
 402. accieo, acciere, accivi, accitus v
 403. accinctus, accincta, accinctum adj
 404. accingo, accingere, accinxi, accinctus v
 405. accino, accinere, -, - v
 406. accio, accire, accivi, accitus v
 407. accipio, accipere, accepi, acceptus v
 408. accipiter, accipitris n
 409. accipitrina, accipitrinae n
 410. accipitro, accipitrare, accipitravi, accipitratus v
 411. accitio, accitionis n
 412. accitus, accita, accitum adj
 413. accitus, accitus n
 414. acclamatio, acclamationis n
 415. acclamo, acclamare, acclamavi, acclamatus v
 416. acclaro, acclarare, acclaravi, acclaratus v
 417. acclinis, acclinis, accline adj
 418. acclino, acclinare, acclinavi, acclinatus v
 419. acclive, acclivis n
 420. acclivis, acclivis, acclive adj
 421. acclivitas, acclivitatis n
 422. acclivius, acclivia, acclivium adj
 423. acclivus, accliva, acclivum adj
 424. accludo, accludere, acclusi, acclusus v
 425. accognosco, accognoscere, -, - v
 426. accola, accolae n
 427. accolens, accolentis n
 428. accolo, accolere, accolui, accultus v
 429. accommodate, accommodatius, accommodatissime adv
 430. accommodatio, accommodationis n
 431. accommodatus, accommodata adj
 432. accommodo, accommodare, accommodavi, accommodatus v
 433. accommodus, accommoda, accommodum adj
 434. accomodate, accomodatius, accomodatissime adv
 435. accomodatio, accomodationis n
 436. accomodatus, accomodata adj
 437. accomodo, accomodare, accomodavi, accomodatus v
 438. accomodus, accomoda, accomodum adj
 439. accongero, accongerare, accongeravi, accongeratus v
 440. accordeon, accordei n
 441. accordo, accordare, accordavi, accordatus v
 442. accordum, accordi n
 443. accorporo, accorporare, accorporavi, accorporatus v
 444. accredo, accredere, accredidi, accreditus v
 445. accresco, accrescere, accrevi, accretus v
 446. accretio, accretionis n
 447. accretus, accreta, accretum adj
 448. accubitalia, accubitaliae n
 449. accubitatio, accubitationis n
 450. accubitio, accubitionis n
 451. accubitorius, accubitoria, accubitorium adj
 452. accubitum, accubiti n
 453. accubitus, accubitus n
 454. accubo adv
 455. accubo, accubare, accubui, accubitus v
 456. accudo, accudere, -, - v
 457. accumbo, accumbere, accumbui, accumbitus v
 458. accumulate, accumulatius, accumulatissime adv
 459. accumulatio, accumulationis n
 460. accumulator, accumulatoris n
 461. accumulatrum, accumulatri n
 462. accumulo, accumulare, accumulavi, accumulatus v
 463. accurate, accuratius, accuratissime adv
 464. accuratio, accurationis n
 465. accuratus, accurata adj
 466. accuro, accurare, accuravi, accuratus v
 467. accurro, accurrere, accucurri, accursus v
 468. accurro, accurrere, accurri, accursus v
 469. accursus, accursus n
 470. accusabilis, accusabilis, accusabile adj
 471. accusatio, accusationis n
 472. accusativus, accusativa, accusativum adj
 473. accusativus, accusativi n
 474. accusator, accusatoris n
 475. accusatorie adv
 476. accusatorius, accusatoria, accusatorium adj
 477. accusatrix, accusatricis n
 478. accusito, accusitare, accusitavi, accusitatus v
 479. accuso, accusare, accusavi, accusatus v
 480. accusso, accussare, accussavi, accussatus v
 481. acedia, acediae n
 482. acedior, acediari, acediatus v
 483. acediosus, acediosa, acediosum adj
 484. acentetus, acenteta, acentetum adj
 485. aceo, acere, -, - v
 486. acephalos, acephalos, acephalon adj
 487. acephalus, acephala, acephalum adj
 488. acer, aceris n
 489. acer, acris adj
 490. aceratus, acerata, aceratum adj
 491. acerbe, acerbius, acerbissime adv
 492. acerbitas, acerbitatis n
 493. acerbitudo, acerbitudinis n
 494. acerbo, acerbare, acerbavi, acerbatus v
 495. acerbum, acerbi n
 496. acerbus, acerba adj
 497. acerneus, acernea, acerneum adj
 498. acernia, acerniae n
 499. acernus, acerna, acernum adj
 500. acerosus, acerosa, acerosum adj
 501. acerra, acerrae n
 502. acersecomes, acersecomae n
 503. acertas, acertatis n
 504. acerus, acera, acerum adj
 505. acervalis, acervalis n
 506. acervalis, acervalis, acervale adj
 507. acervatim adv
 508. acervatio, acervationis n
 509. acervo, acervare, acervavi, acervatus v
 510. acervus, acervi n
 511. acescentia, acescentiae n
 512. acesco, acescere, acui, - v
 513. acesis, acesis n
 514. acetabulum, acetabuli n
 515. acetarium, acetarii n
 516. acetarum, acetari n
 517. acetasco, acetascare, acetascavi, acetascatus v
 518. acetosus, acetosa, acetosum adj
 519. acetum, aceti n
 520. achaemenis, achaemenidis n
 521. achantum, achanti n
 522. achanum, achani n
 523. acharis, acharis, achare adj
 524. acharistos, acharistos, achariston adj
 525. acharistum, acharisti n
 526. achariter adv
 527. acharna, acharnae n
 528. acharne, acharnes n
 529. achates, achatae n
 530. acheta, achetae n
 531. achetas, achetae n
 532. Achillas, Achillae n
 533. achilleos, achillei n
 534. Achilles, Achillis n
 535. Achilleus, Achilleis n
 536. achlis, achlis n
 537. achor, achoris n
 538. achras, achradis n
 539. achynops, achynopis n
 540. acia, aciae n
 541. acicula, aciculae n
 542. acidatas, acidatatis n
 543. acide, acidius, acidissime adv
 544. aciditas, aciditatis n
 545. acidulus, acidula, acidulum adj
 546. acidum, acidi n
 547. acidus, acida adj
 548. acies, aciei n
 549. acina, acinae n
 550. acinaces, acinacis n
 551. acinarius, acinaria, acinarium adj
 552. acinaticius, acinaticia, acinaticium adj
 553. acinos, acini n
 554. acinosus, acinosa, acinosum adj
 555. acinum, acini n
 556. acinus, acini n
 557. acipenser, acipenseris n
 558. acipensis, acipensis n
 559. aciscularius, acisculari(i) n
 560. acistarium, acistarii n
 561. acisulus, acisuli n
 562. aclassis, aclassis n
 563. aclouthia, aclouthiae n
 564. aclys, aclydis n
 565. acna, acnae n
 566. acnua, acnuae n
 567. acoenonetus, acoenoneta, acoenonetum adj
 568. acoenonoetus, acoenonoeta, acoenonoetum adj
 569. acoetis, acoetis n
 570. acolitus, acoliti n
 571. acoluthus, acoluthi n
 572. acolythus, acolythi n
 573. acolytus, acolyti n
 574. acona, aconae n
 575. aconiti adv
 576. aconiton, aconiti n
 577. aconitum, aconiti n
 578. acontias, acontiae n
 579. acontizo, acontizare, acontizavi, acontizatus v
 580. acopos, acopi n
 581. acopum, acopi n
 582. acor, acoris n
 583. acorion, acorii n
 584. acorna, acornae n
 585. acoron, acori n
 586. acoros, acori n
 587. acorum, acori n
 588. acorus, acori n
 589. acosmos, acosmos, acosmon adj
 590. acquiesco, acquiescere, acquiei, acquietus v
 591. acquiesco, acquiescere, acquievi, acquietus v
 592. acquiro, acquirere, acquisivi, acquisitus v
 593. acquisitio, acquisitionis n
 594. acquisitrix, acquisitricis n
 595. acquisitus, acquisita, acquisitum adj
 596. acra, acrae n
 597. acratophorum, acratophori n
 598. acredo, acredinis n
 599. acredula, acredulae n
 600. acriculus, acricula, acriculum adj
 601. acridium, acridii n
 602. acrifolium, acrifolii n
 603. acrimonia, acrimoniae n
 604. acritas, acritatis n
 605. acriter, acrius, acerrime adv
 606. acritudo, acritudinis n
 607. acro, acronis n
 608. acroama, acroamatis n
 609. acroamatarius, acroamataria, acroamatarium adj
 610. acroamaticus, acroamatica, acroamaticum adj
 611. acroasis, acroasis n
 612. acroaticus, acroatica, acroaticum adj
 613. acrobates, acrobatae n
 614. acrobaticus, acrobatica, acrobaticum adj
 615. acrochordon, acrochordonis n
 616. acrochordon, acrochordonos/is n
 617. acrocolefium, acrocolefii n
 618. acrocorium, acrocorii n
 619. acrolithos, acrolithos, acrolithon adj
 620. acrolithus, acrolitha, acrolithum adj
 621. acron, acronis n
 622. acropodium, acropodii n
 623. acror, acroris n
 624. acroterium, acroterii n
 625. acrozymus, acrozyma, acrozymum adj
 626. acrufolius, acrufolia, acrufolium adj
 627. acrum, acri n
 628. acsi conj
 629. Act., abb. n
 630. acta, actae n
 631. actaea, actaeae n
 632. actarius, actarii n
 633. acte, actes n
 634. actinophoros, actinophori n
 635. actinosus, actinosa, actinosum adj
 636. actio, actionis n
 637. actionarius, actionarii n
 638. actito, actitare, actitavi, actitatus v
 639. actiuncula, actiunculae n
 640. active adv
 641. activitas, activitatis n
 642. activus, activa, activum adj
 643. actor, actoris n
 644. actor, actoris n
 645. actorius, actoria, actorium adj
 646. actrix, actricis n
 647. actu adv
 648. actualis, actualis, actuale adj
 649. actualitas, actualitatis n
 650. actualiter adv
 651. actuaria, actuariae n
 652. actuariola, actuariolae n
 653. actuariolum, actuarioli n
 654. actuarium, actuarii n
 655. actuarius, actuari(i) n
 656. actuarius, actuaria, actuarium adj
 657. actum adv
 658. actum, acti n
 659. actuo, actuare, actuavi, actuatus v
 660. actuose adv
 661. actuositas, actuositatis n
 662. actuosus, actuosa, actuosum adj
 663. actus, actus n
 664. actus, actus n
 665. actutum adv
 666. acuarius, acuari(i) n
 667. acueo, acuere, acuui, acuitus v
 668. acuitas, acuitatis n
 669. acula, aculae n
 670. aculeatus, aculeata, aculeatum adj
 671. aculeolus, aculeoli n
 672. aculeus, aculei n
 673. aculos, aculi n
 674. acumen, acuminis n
 675. acuminarius, acuminaria, acuminarium adj
 676. acuminatus, acuminata, acuminatum adj
 677. acumino, acuminare, acuminavi, acuminatus v
 678. acuna, acunae n
 679. acuo, acuere, acui, acutus v
 680. acupedius, acupedia, acupedium adj
 681. acupenser, acupenseris n
 682. acupensis, acupensis n
 683. acupictura, acupicturae n
 684. acupunctura, acupuncturae n
 685. acus, aceris n
 686. acus, acus n
 687. acusticus, acustica, acusticum adj
 688. acutale adv
 689. acutalis, acutalis, acutale adj
 690. acutarus, acutara, acutarum adj
 691. acutatus, acutata, acutatum adj
 692. acute, acutius, acutissime adv
 693. acutor, acutoris n
 694. acutule adv
 695. acutulus, acutula, acutulum adj
 696. acutus, acuta adj
 697. acutus, acuta, acutum adj
 698. acylos, acyli n
 699. acyrologia, acyrologiae n
 700. acysterium, acysterii n
 701. ad adv
 702. ad prep
 703. adactio, adactionis n
 704. adactus, adactus n
 705. adadunephros, adadunephri n
 706. adaequate adv
 707. adaequatio, adaequationis n
 708. adaequatus, adaequata, adaequatum adj
 709. adaeque adv
 710. adaequo, adaequare, adaequavi, adaequatus v
 711. adaeratio, adaerationis n
 712. adaero, adaerare, adaeravi, adaeratus v
 713. adaestuo, adaestuare, adaestuavi, adaestuatus v
 714. adaggero, adaggerare, adaggeravi, adaggeratus v
 715. adagio, adagionis n
 716. adagium, adagii n
 717. adagnitio, adagnitionis n
 718. adalgidus, adalgida, adalgidum adj
 719. adalligo, adalligare, adalligavi, adalligatus v
 720. Adam, Adae n
 721. Adam, undeclined n
 722. adamanteus, adamantea, adamanteum adj
 723. adamantinus, adamantina, adamantinum adj
 724. adamantis, adamantidos/is n
 725. adamas, adamantis n
 726. adamator, adamatoris n
 727. adambulo, adambulare, adambulavi, adambulatus v
 728. adamo, adamare, adamavi, adamatus v
 729. adamplio, adampliare, adampliavi, adampliatus v
 730. Adamus, Adami n
 731. adamussim adv
 732. adapatio, adapationis n
 733. adaperio, adaperere, adaperui, adapertus v
 734. adaperio, adaperire, adaperivi, adaperitus v
 735. adapertilis, adapertilis, adapertile adj
 736. adapertio, adapertionis n
 737. adapertivus, adapertiva, adapertivum adj
 738. adaptertus, adapterta, adaptertum adj
 739. adapto, adaptare, adaptavi, adaptatus v
 740. adaquo, adaquare, adaquavi, adaquatus v
 741. adaquor, adaquari, adaquatus v
 742. adar, undeclined n
 743. adarca, adarcae n
 744. adarce, adarces n
 745. adaresco, adarescere, adarecui, - v
 746. adariarius, adariaria, adariarium adj
 747. adaro, adarare, adaravi, adaratus v
 748. adaucto, adauctare, adauctavi, adauctatus v
 749. adauctor, adauctoris n
 750. adauctus, adauctus n
 751. adaugeo, adaugere, adauxi, adauctus v
 752. adaugesco, adaugescere, -, - v
 753. adaugmen, adaugminis n
 754. adbello, adbellare, adbellavi, adbellatus v
 755. adbibo, adbibere, adbibi, - v
 756. adbito, adbitere, -, - v
 757. adblatero, adblaterare, adblateravi, adblateratus v
 758. adbreviatio, adbreviationis n
 759. adbreviator, adbreviatoris n
 760. adbreviatus, adbreviata, adbreviatum adj
 761. adbrevio, adbreviare, adbreviavi, adbreviatus v
 762. adcedenter adv
 763. adcedentia, adcedentiae n
 764. adcedo, adcedere, adcessi, adcessus v
 765. adceleratio, adcelerationis n
 766. adcelero, adcelerare, adceleravi, adceleratus v
 767. adcessibilis, adcessibilis, adcessibile adj
 768. adcessibilitas, adcessibilitatis n
 769. adcessio, adcessionis n
 770. adcessitio, adcessitionis n
 771. adcessitor, adcessitoris n
 772. adcessitus, adcessitus n
 773. adcessus, adcessus n
 774. adclamatio, adclamationis n
 775. adclamo, adclamare, adclamavi, adclamatus v
 776. adclaro, adclarare, adclaravi, adclaratus v
 777. adclinis, adclinis, adcline adj
 778. adclino, adclinare, adclinavi, adclinatus v
 779. adclive, adclivis n
 780. adclivis, adclivis, adclive adj
 781. adclivitas, adclivitatis n
 782. adclivus, adcliva, adclivum adj
 783. adcludo, adcludere, adclusi, adclusus v
 784. adcognosco, adcognoscere, -, - v
 785. adcola, adcolae n
 786. adcolens, adcolentis n
 787. adcolo, adcolere, adcolui, adcultus v
 788. adcommodate, adcommodatius, adcommodatissime adv
 789. adcommodatio, adcommodationis n
 790. adcommodatus, adcommodata adj
 791. adcommodo, adcommodare, adcommodavi, adcommodatus v
 792. adcommodus, adcommoda, adcommodum adj
 793. adcredo, adcredere, adcredidi, adcreditus v
 794. adcresco, adcrescere, adcrevi, adcretus v
 795. adcretio, adcretionis n
 796. adcretus, adcreta, adcretum adj
 797. adcubitio, adcubitionis n
 798. adcubitorius, adcubitoria, adcubitorium adj
 799. adcubitus, adcubitus n
 800. adcubo adv
 801. adcudo, adcudere, -, - v
 802. adcumbo, adcumbere, adcumbui, adcumbitus v
 803. adcumulate, adcumulatius, adcumulatissime adv
 804. adcumulatio, adcumulationis n
 805. adcumulator, adcumulatoris n
 806. adcumulo, adcumulare, adcumulavi, adcumulatus v
 807. adcurate, adcuratius, adcuratissime adv
 808. adcuratio, adcurationis n
 809. adcuratus, adcurata adj
 810. adcuro, adcurare, adcuravi, adcuratus v
 811. adcurro, adcurrere, adcucurri, adcursus v
 812. adcurro, adcurrere, adcurri, adcursus v
 813. adcursus, adcursus n
 814. addax, addacis n
 815. addecet, addecere, -, - v
 816. addecimo, addecimare, addecimavi, addecimatus v
 817. addendus, addenda, addendum adj
 818. addenseo, addensere, -, - v
 819. addenso, addensare, -, - v
 820. addico, addicere, addixi, addictus v
 821. addicta, addictae n
 822. addictio, addictionis n
 823. addictus, addicta adj
 824. addictus, addicti n
 825. addisco, addiscere, addidici, - v
 826. additamentum, additamenti n
 827. additicius, additicia, additicium adj
 828. additio, additionis n
 829. addititius, addititia, addititium adj
 830. additivus, additiva, additivum adj
 831. addivino, addivinare, addivinavi, addivinatus v
 832. addo, addere, addidi, additus v
 833. addoceo, addocere, addocui, - v
 834. addormio, addormire, addormivi, addormitus v
 835. addormisco, addormiscere, -, - v
 836. addubito, addubitare, addubitavi, addubitatus v
 837. adduco, adducere, adduxi, adductus v
 838. adducte, adductius, adductissime adv
 839. adductor, adductoris n
 840. adductus, adducta adj
 841. adedo, adedere, adedi, adesus v
 842. adedo, adesse, -, - v
 843. adelphis, adelphidis n
 844. ademptio, ademptionis n
 845. ademptor, ademptoris n
 846. adeo adv
 847. adeo, adire, adivi(ii), aditus v
 848. adeps, adipis n
 849. adeptio, adeptionis n
 850. adeptus, adeptus n
 851. adequito, adequitare, adequitavi, adequitatus v
 852. aderator, aderatoris n
 853. aderro, aderrare, aderravi, aderratus v
 854. adesco, adescare, -, - v
 855. adesdum v
 856. adessurio, adessurire, adessurivi, adessuritus v
 857. adesurio, adesurire, adesurivi, adesuritus v
 858. adesus, adesa, adesum adj
 859. adfaber, adfabra, adfabrum adj
 860. adfabilis, adfabilis, adfabile adj
 861. adfabilitas, adfabilitatis n
 862. adfabiliter, adfabilitius, adfabilitissime adv
 863. adfabre adv
 864. adfabricatus, adfabricata, adfabricatum adj
 865. adfamen, adfaminis n
 866. adfania, adfaniae n
 867. adfatim adv
 868. adfatus, adfatus n
 869. adfectatio, adfectationis n
 870. adfectato adv
 871. adfectator, adfectatoris n
 872. adfectatus, adfectata, adfectatum adj
 873. adfecte adv
 874. adfectio, adfectionis n
 875. adfectiose adv
 876. adfectiose, adfectiosius, adfectiosissime adv
 877. adfectiosus, adfectiosa adj
 878. adfectiosus, adfectiosa, adfectiosum adj
 879. adfecto, adfectare, adfectavi, adfectatus v
 880. adfector, adfectari, adfectatus v
 881. adfectrix, adfectricis n
 882. adfectualis, adfectualis, adfectuale adj
 883. adfectuose adv
 884. adfectuose, adfectuosius, adfectuosissime adv
 885. adfectuosus, adfectuosa adj
 886. adfectuosus, adfectuosa, adfectuosum adj
 887. adfectus, adfecta, adfectum adj
 888. adfectus, adfectus n
 889. adfectus, adfectus n
 890. adfero, adferre, adtuli, adlatus v
 891. adficio, adficere, adfeci, adfectus v
 892. adficticius, adficticia, adficticium adj
 893. adfigo, adfigere, adfixi, adfixus v
 894. adfiguro, adfigurare, adfiguravi, adfiguratus v
 895. adfingo, adfingere, adfinxi, adfictus v
 896. adfinis, adfinis n
 897. adfinis, adfinis, adfine adj
 898. adfinitas, adfinitatis n
 899. adfirmanter adv
 900. adfirmate adv
 901. adfirmatio, adfirmationis n
 902. adfirmativus, adfirmativa, adfirmativum adj
 903. adfirmator, adfirmatoris n
 904. adfirmo, adfirmare, adfirmavi, adfirmatus v
 905. adfixio, adfixionis n
 906. adfixum, adfixi n
 907. adfixus, adfixa, adfixum adj
 908. adflagrans, (gen.), adflagrantis adj
 909. adflator, adflatoris n
 910. adflatus, adflatus n
 911. adflecto, adflectare, adflectavi, adflectatus v
 912. adfleo, adflere, adflevi, adfletus v
 913. adflictatio, adflictationis n
 914. adflictator, adflictatoris n
 915. adflictio, adflictionis n
 916. adflicto, adflictare, adflictavi, adflictatus v
 917. adflictor, adflictoris n
 918. adflictrix, (gen.), adflictricis adj
 919. adflictrix, adflictricis n
 920. adflictus, adflicta, adflictum adj
 921. adflictus, adflictus n
 922. adfligo, adfligere, adflixi, adflictus v
 923. adflo, adflare, adflavi, adflatus v
 924. adfluens, adfluentis adj
 925. adfluente, adfluentius, adfluentissime adv
 926. adfluenter, adfluentius, adfluentissime adv
 927. adfluentia, adfluentiae n
 928. adfluo, adfluere, adfluxi, adfluxus v
 929. adfodio, adfodere, -, - v
 930. adfor, adfari, adfatus v
 931. adformido, adformidare, adformidavi, adformidatus v
 932. adfrango, adfrangere, -, - v
 933. adfremo, adfremere, -, - v
 934. adfricatio, adfricationis n
 935. adfrico, adfricare, adfricui, adfricatus v
 936. adfrico, adfricare, adfricui, adfrictus v
 937. adfrictus, adfrictus n
 938. adfringo, adfringere, -, - v
 939. adfrio, adfriare, adfriavi, adfriatus v
 940. adfulgeo, adfulgere, adfulsi, - v
 941. adfundo, adfundere, adfudi, adfusus v
 942. adfundor, adfundi, adfusus v
 943. adfuo, adfuere, adfuxi, - v
 944. adgaudeo, adgaudere, -, - v
 945. adgemo, adgemere, -, - v
 946. adgenero, adgenerare, adgeneravi, adgeneratus v
 947. adgeniculor, adgeniculari, adgeniculatus v
 948. adger, adgeris n
 949. adgeratim adv
 950. adgeratio, adgerationis n
 951. adgero, adgerare, adgeravi, adgeratus v
 952. adgero, adgerere, adgessi, adgestus v
 953. adgestim adv
 954. adgestio, adgestionis n
 955. adgestum, adgesti n
 956. adgestus, adgesti n
 957. adgestus, adgestus n
 958. adglomero, adglomerare, adglomeravi, adglomeratus v
 959. adglutino, adglutinare, adglutinavi, adglutinatus v
 960. adgnascor, adgnasci, adgnatus v
 961. adgnata, adgnatae n
 962. adgnaticius, adgnaticia, adgnaticium adj
 963. adgnatio, adgnationis n
 964. adgnatum, adgnati n
 965. adgnatus, adgnata, adgnatum adj
 966. adgnatus, adgnati n
 967. adgnitio, adgnitionis n
 968. adgnitor, adgnitoris n
 969. adgnitus, adgnitus n
 970. adgnomen, adgnominis n
 971. adgnomentum, adgnomenti n
 972. adgnosco, adgnoscere, adgnovi, adgnitus v
 973. adgratulor, adgratulari, adgratulatus v
 974. adgravesco, adgravescere, -, - v
 975. adgravo, adgravare, adgravavi, adgravatus v
 976. adgredio, adgredere, aggressi, adgressus v
 977. adgredior, adgredi, adgressus v
 978. adgrego, adgregare, adgregavi, adgregatus v
 979. adgressio, adgressionis n
 980. adgressor, adgressoris n
 981. adgressura, adgressurae n
 982. adgressus, adgressus n
 983. adguberno, adgubernare, adgubernavi, adgubernatus v
 984. adhaereo, adhaerere, adhaesi, adhaesus v
 985. adhaeresco, adhaerescere, adhaesi, - v
 986. adhaese adv
 987. adhaesio, adhaesionis n
 988. adhaesiona, adhaesionae n
 989. adhaesivus, adhaesiva, adhaesivum adj
 990. adhaesus, adhaesus n
 991. adhalo, adhalare, adhalavi, adhalatus v
 992. adhamo, adhamare, adhamavi, adhamatus v
 993. adhereo, adherere, adhesi, adhesus v
 994. adheresco, adherescere, adhesi, adhesus v
 995. adhibeo, adhibere, adhibui, adhibitus v
 996. adhibitio, adhibitionis n
 997. adhinnio, adhinnire, adhinnivi, adhinnitus v
 998. adhoc adv
 999. adhorreo, adhorrere, adhorrui, - v
 1000. adhortamen, adhortaminis n
 1001. adhortatio, adhortationis n
 1002. adhortativus, adhortativa, adhortativum adj
 1003. adhortator, adhortatoris n
 1004. adhortatus, adhortatus n
 1005. adhortor, adhortari, adhortatus v
 1006. adhospito, adhospitare, adhospitavi, adhospitatus v
 1007. adhuc adv
 1008. adhucine adv
 1009. adiantum, adianti adv
 1010. adiaphoros, adiaphoros, adisphoron adj
 1011. adibilis, adibilis, adibile adj
 1012. adicio, adicere, adjeci, adjectus v
 1013. adigo, adigere, adegi, adactus v
 1014. adimo, adimere, ademi, ademptus v
 1015. adimplementum, adimplementi n
 1016. adimpleo, adimplere, adimplevi, adimpletus v
 1017. adimpletio, adimpletionis n
 1018. adimpletor, adimpletoris n
 1019. adincresco, adincrescere, -, - v
 1020. adindo, adindere, -, - v
 1021. adinflo, adinflare, adinflavi, adinflatus v
 1022. adingero, adingerere, adingessi, adingestus v
 1023. adinquiro, adinquirere, adinquisi, adinquisitus v
 1024. adinspecto, adinspectare, adinspectavi, adinspectatus v
 1025. adinstar, undeclined adj
 1026. adinvenio, adinvenire, adinveni, adinventus v
 1027. adinventio, adinventionis n
 1028. adinventor, adinventoris n
 1029. adinventum, adinventi n
 1030. adinvicem adv
 1031. adipatum, adipati n
 1032. adipatus, adipata, adipatum adj
 1033. adipeus, adipea, adipeum adj
 1034. adipiscor, adipisci, adeptus v
 1035. adips, adipis n
 1036. adipsatheon, adipsathei n
 1037. adipsatheos, adipsathei n
 1038. adipson, adipsi n
 1039. adipsos, adipsi n
 1040. aditialis, aditialis, aditiale adj
 1041. aditio, aditionis n
 1042. adito, aditare, aditavi, aditatus v
 1043. aditus, aditus n
 1044. adiumentum, adiumenti n
 1045. adjacens, (gen.), adjacentis adj
 1046. adjacens, adjacentis n
 1047. adjaceo, adjacere, adjacui, adjacitus v
 1048. adjaculatus, adjaculata, adjaculatum adj
 1049. adjectamentum, adjectamenti n
 1050. adjecticius, adjecticia, adjecticium adj
 1051. adjectio, adjectionis n
 1052. adjectius, adjectia, adjectium adj
 1053. adjectivus, adjectiva, adjectivum adj
 1054. adjectus, adjectus n
 1055. adjicio, adjicere, -, - v
 1056. adjicio, adjicere, adjeci, adjectus v
 1057. adjudicatio, adjudicationis n
 1058. adjudico, adjudicare, adjudicavi, adjudicatus v
 1059. adjugo, adjugare, adjugavi, adjugatus v
 1060. adjunctio, adjunctionis n
 1061. adjunctivus, adjunctiva, adjunctivum adj
 1062. adjunctor, adjunctoris n
 1063. adjunctum, adjuncti n
 1064. adjunctus, adjuncta adj
 1065. adjungo, adjungere, adjunxi, adjunctus v
 1066. adjuramentum, adjuramenti n
 1067. adjuratio, adjurationis n
 1068. adjurator, adjuratoris n
 1069. adjuratorius, adjuratoria, adjuratorium adj
 1070. adjuro, adjurare, adjuravi, adjuratus v
 1071. adjutabilis, adjutabilis, adjutabile adj
 1072. adjuto, adjutare, adjutavi, adjutatus v
 1073. adjutor, adjutari, adjutatus v
 1074. adjutor, adjutoris n
 1075. adjutorium, adjutori(i) n
 1076. adjutrix, adjutricis n
 1077. adjutus, adjutus n
 1078. adjuvans, (gen.), adjuvantis adj
 1079. adjuvatorium, adjuvatori(i) n
 1080. adjuvo, adjuvare, adjuvavi, adjuvatus v
 1081. adjuvo, adjuvare, adjuvi, adjutus v
 1082. adlabor, adlabi, adlapsus v
 1083. adlaboro, adlaborare, adlaboravi, adlaboratus v
 1084. adlacrimo, adlacrimare, -, - v
 1085. adlambo, adlambere, -, - v
 1086. adlapsus, adlapsus n
 1087. adlatro, adlatrare, adlatravi, adlatratus v
 1088. adlaudabilis, adlaudabilis, adlaudabile adj
 1089. adlaudo, adlaudare, adlaudavi, adlaudatus v
 1090. adlavo, adlavare, adlavavi, adlavatus v
 1091. adlectatio, adlectationis n
 1092. adlectator, adlectatoris n
 1093. adlecto, adlectare, adlectavi, adlectatus v
 1094. adlector, adlectoris n
 1095. adlectura, adlecturae n
 1096. adlectus, adlecti n
 1097. adlegatio, adlegationis n
 1098. adlegatus, adlegatus n
 1099. adlego, adlegare, adlegavi, adlegatus v
 1100. adlego, adlegere, adlegi, adlectus v
 1101. adlenimentum, adlenimenti n
 1102. adlevamentum, adlevamenti n
 1103. adlevatio, adlevationis n
 1104. adlevator, adlevatoris n
 1105. adlevio, adleviare, adleviavi, adleviatus v
 1106. adlevo, adlevare, adlevavi, adlevatus v
 1107. adlevo, adlevare, adlevavi, adlevatus v
 1108. adlibentia, adlibentiae n
 1109. adlibesco, adlibescere, -, - v
 1110. adlicefacio, adlicefacere, adlicefeci, adlicefactus v
 1111. adlicefio, adliceferi, adlicefactus v
 1112. adlicio, adliciere, adlexi, adlectus v
 1113. adlido, adlidere, adlisi, adlisus v
 1114. adligamentum, adligamenti n
 1115. adligatio, adligationis n
 1116. adligator, adligatoris n
 1117. adligatura, adligaturae n
 1118. adligo, adligare, adligavi, adligatus v
 1119. adlino, adlinere, adlinevi, adlinitus v
 1120. adlisio, adlisionis n
 1121. adlocutio, adlocutionis n
 1122. adloquium, adloqui(i) n
 1123. adloquor, adloqui, adlocutus v
 1124. adlubentia, adlubentiae n
 1125. adlubesco, adlubescere, -, - v
 1126. adluceo, adlucere, adluxi, - v
 1127. adluctor, adluctari, adluctatus v
 1128. adludio, adludiare, adludiavi, adludiatus v
 1129. adludo, adludere, adlusi, adlusus v
 1130. adluo, adluere, adlui, - v
 1131. adluvies, adluviei n
 1132. adluvies, adluviei n
 1133. adluvio, adluvionis n
 1134. adluvius, adluvia, adluvium adj
 1135. admaturo, admaturare, admaturavi, admaturatus v
 1136. admensuratio, admensurationis n
 1137. admeo, admeare, admeavi, admeatus v
 1138. admetior, admetiri, admensus v
 1139. admigro, admigrare, admigravi, admigratus v
 1140. adminiculabundus, adminiculabunda, adminiculabundum adj
 1141. adminiculator, adminiculatoris n
 1142. adminiculatus, adminiculata adj
 1143. adminiculo, adminiculare, adminiculavi, adminiculatus v
 1144. adminiculor, adminiculari, adminiculatus v
 1145. adminiculum, adminiculi n
 1146. administer, administri n
 1147. administra, administrae n
 1148. administratio, administrationis n
 1149. administratio, administrationis n
 1150. administrativus, administrativa, administrativum adj
 1151. administrator, administratoris n
 1152. administratorius, administratoria, administratorium adj
 1153. administro, administrare, administravi, administratus v
 1154. admirabilis, admirabilis, admirabile adj
 1155. admirabilitas, admirabilitatis n
 1156. admirabiliter adv
 1157. admiralis, admiralis n
 1158. admiralius, admiralii n
 1159. admirandus, admiranda, admirandum adj
 1160. admiranter adv
 1161. admiratio, admirationis n
 1162. admirator, admiratoris n
 1163. admiror, admirari, admiratus v
 1164. admisceo, admiscere, admiscui, admistus v
 1165. admisceo, admiscere, admiscui, admixtus v
 1166. admissarius, admissaria, admissarium adj
 1167. admissarius, admissarii n
 1168. admissio, admissionis n
 1169. admissionalis, admissionalis n
 1170. admissivus, admissiva, admissivum adj
 1171. admissor, admissoris n
 1172. admissum, admissi n
 1173. admissura, admissurae n
 1174. admissura, admissurae n
 1175. admissus, admissus n
 1176. admistio, admistionis n
 1177. admistus, admistus n
 1178. admitto, admittere, admisi, admissus v
 1179. admixtio, admixtionis n
 1180. admixtus, admixta, admixtum adj
 1181. admixtus, admixtus n
 1182. admoderate adv
 1183. admoderor, admoderari, - v
 1184. admodulor, admodulari, admodulatus v
 1185. admodum adv
 1186. admoenio, admoenire, admoenivi, admoenitus v
 1187. admolior, admoliri, admolitus v
 1188. admonefacio, admonefacere, admonefeci, admonefactus v
 1189. admonefio, admoneferi, admonefactus v
 1190. admoneo, admonere, admonui, admonitus v
 1191. admonitio, admonitionis n
 1192. admonitor, admonitoris n
 1193. admonitorium, admonitorii n
 1194. admonitrix, admonitricis n
 1195. admonitum, admoniti n
 1196. admonitus, admonitus n
 1197. admordeo, admordere, admordi, admorsus v
 1198. admorsus, admorsa, admorsum adj
 1199. admorsus, admorsus n
 1200. admotio, admotionis n
 1201. admoveo, admovere, admovi, admotus v
 1202. admugio, admugire, -, - v
 1203. admulco, admulcare, -, - v
 1204. admurmuratio, admurmurationis n
 1205. admurmuro, admurmurare, admurmuravi, admurmuratus v
 1206. admurmuror, admurmurari, admurmuratus v
 1207. admutilo, admutilare, admutilavi, admutilatus v
 1208. adnarro, adnarrare, adnarravi, adnarratus v
 1209. adnato, adnatare, adnatavi, adnatatus v
 1210. adnavigo, adnavigare, adnavigavi, adnavigatus v
 1211. adnecto, adnectere, adnexui, adnexus v
 1212. adnego, adnegare, adnegavi, adnegatus v
 1213. adnepos, adnepotis n
 1214. adneptis, adneptis n
 1215. adnexio, adnexionis n
 1216. adnexus, adnexa, adnexum adj
 1217. adnexus, adnexus n
 1218. adnicto, adnictare, adnictavi, adnictatus v
 1219. adnihilo, adnihilare, adnihilavi, adnihilatus v
 1220. adnililo, adnililare, adnililavi, adnililatus v
 1221. adnitor, adniti, adnisus v
 1222. adnitor, adniti, adnixus v
 1223. adnius, adnius n
 1224. adnixus, adnixa, adnixum adj
 1225. adno, adnare, adnavi, adnatus v
 1226. adnodo, adnodare, adnodavi, adnodatus v
 1227. adnomentum, adnomenti n
 1228. adnominatio, adnominationis n
 1229. adnotamentum, adnotamenti n
 1230. adnotatio, adnotationis n
 1231. adnotatiuncula, adnotatiunculae n
 1232. adnotator, adnotatoris n
 1233. adnotatus, adnotati n
 1234. adnotatus, adnotatus n
 1235. adnoto, adnotare, adnotavi, adnotatus v
 1236. adnubilo, adnubilare, adnubilavi, adnubilatus v
 1237. adnullo, adnullare, adnullavi, adnullatus v
 1238. adnumeratio, adnumerationis n
 1239. adnumero, adnumerare, adnumeravi, adnumeratus v
 1240. adnuntialis, adnuntialis, adnuntiale adj
 1241. adnuntiatio, adnuntiationis n
 1242. adnuntiator, adnuntiatoris n
 1243. adnuntiatrix, adnuntiatricis n
 1244. adnuntio, adnuntiare, adnuntiavi, adnuntiatus v
 1245. adnuntius, adnuntia, adnuntium adj
 1246. adnuo, adnuere, adnui, adnutus v
 1247. adnuto, adnutare, adnutavi, adnutatus v
 1248. adnutrio, adnutrire, -, - v
 1249. adobruo, adobruere, adobrui, adobrutus v
 1250. adolefactus, adolefacta, adolefactum adj
 1251. adoleo, adolere, -, - v
 1252. adoleo, adolere, adolui, adolultus v
 1253. adolescens, adolescentis n
 1254. adolescens, adolescentis adj
 1255. adolescentia, adolescentiae n
 1256. adolescentior, adolescentiari, adolescentiatus v
 1257. adolescentula, adolescentulae n
 1258. adolescentulus, adolescentula, adolescentulum adj
 1259. adolescentulus, adolescentuli n
 1260. adolescenturio, adolescenturire, -, - v
 1261. adolesco, adolescere, -, - v
 1262. adolesco, adolescere, adolevi, adultus v
 1263. adolesco, adolescere, adolui, adultus v
 1264. adolor, adolari, adolatus v
 1265. adominatio, adominationis n
 1266. Adonai, undeclined n
 1267. adonium, adonii n
 1268. adoperio, adoperire, adoperui, adopertus v
 1269. adoperte adv
 1270. adopertum, adoperti n
 1271. adopertus, adoperta, adopertum adj
 1272. adopinor, adopinari, adopinatus v
 1273. adoptata, adoptatae n
 1274. adoptaticia, adoptaticiae n
 1275. adoptaticius, adoptaticia, adoptaticium adj
 1276. adoptaticius, adoptaticii n
 1277. adoptatio, adoptationis n
 1278. adoptator, adoptatoris n
 1279. adoptatus, adoptati n
 1280. adoptio, adoptionis n
 1281. adoptionismus, adoptionismi n
 1282. adoptivus, adoptiva, adoptivum adj
 1283. adopto, adoptare, adoptavi, adoptatus v
 1284. ador, adoris n
 1285. adorabilis, adorabilis, adorabile adj
 1286. adorandus, adoranda, adorandum adj
 1287. adoratio, adorationis n
 1288. adorator, adoratoris n
 1289. adordino, adordinare, adordinavi, adordinatus v
 1290. adorea, adoreae n
 1291. adoreum, adorei n
 1292. adoreus, adorea, adoreum adj
 1293. adoria, adoriae n
 1294. adorio, adorire, -, adoritus v
 1295. adorio, adorire, -, adoritus v
 1296. adorior, adoriri, adortus v
 1297. adorior, adoriri, adortus v
 1298. adoriosus, adoriosa, adoriosum adj
 1299. adorium, adorii n
 1300. adornate adv
 1301. adorno, adornare, adornavi, adornatus v
 1302. adoro, adorare, adoravi, adoratus v
 1303. adosculor, adosculari, adosculatus v
 1304. adpagineculus, adpagineculi n
 1305. adpalis, adpalis, adpale adj
 1306. adpango, adpangere, adpegi, adpactus v
 1307. adparamentum, adparamenti n
 1308. adparate, adparatius, adparatissime adv
 1309. adparatio, adparationis n
 1310. adparator, adparatoris n
 1311. adparatorium, adparatorii n
 1312. adparatrix, adparatricis n
 1313. adparatus, adparata adj
 1314. adparatus, adparatus n
 1315. adparens, (gen.), adparentis adj
 1316. adparentia, adparentiae n
 1317. adpareo, adparere, adparui, adparitus v
 1318. adparesco, adparescere, -, - v
 1319. adparet, adparere, -, - v
 1320. adpario, adparere, -, - v
 1321. adparitio, adparitionis n
 1322. adparitor, adparitoris n
 1323. adparitorius, adparitoria, adparitorium adj
 1324. adparitura, adpariturae n
 1325. adparo, adparare, adparavi, adparatus v
 1326. adpectoro, adpectorare, adpectoravi, adpectoratus v
 1327. adpellatio, adpellationis n
 1328. adpellativus, adpellativa, adpellativum adj
 1329. adpellator, adpellatoris n
 1330. adpellatorius, adpellatoria, adpellatorium adj
 1331. adpellito, adpellitare, adpellitavi, adpellitatus v
 1332. adpello, adpellare, adpellavi, adpellatus v
 1333. adpello, adpellere, adpuli, adpulsus v
 1334. adpendeo, adpendere, adpendi, - v
 1335. adpendicula, adpendiculae n
 1336. adpendicum, adpendici n
 1337. adpendix, adpendicis n
 1338. adpendo, adpendere, adpendi, adpensus v
 1339. adpensor, adpensoris n
 1340. adpertineo, adpertinere, adpertinui, - v
 1341. adpetens, adpetentis adj
 1342. adpetenter adv
 1343. adpetentia, adpetentiae n
 1344. adpetibilis, adpetibilis, adpetibile adj
 1345. adpetisso, adpetissere, -, - v
 1346. adpetitio, adpetitionis n
 1347. adpetitor, adpetitoris n
 1348. adpetitus, adpetitus n
 1349. adpeto, adpetere, adpetivi, adpetitus v
 1350. adpeto, adpetonis n
 1351. adpiciscor, adpicisci, - v
 1352. adpingo, adpingere, -, - v
 1353. adpingo, adpingere, -, - v
 1354. adplaudo, adplaudere, adplausi, adplausus v
 1355. adplausor, adplausoris n
 1356. adplausus, adplausus n
 1357. adplex, (gen.), adplicis adj
 1358. adplicatio, adplicationis n
 1359. adplicatus, adplicata, adplicatum adj
 1360. adplico, adplicare, adplicavi, adplicatus v
 1361. adplico, adplicare, adplicui, adplicitus v
 1362. adplodo, adplodere, adplosi, adplosus v
 1363. adploro, adplorare, adploravi, adploratus v
 1364. adpluda, adpludae n
 1365. adplumbator, adplumbatoris n
 1366. adplumbo, adplumbare, adplumbavi, adplumbatus v
 1367. adpono, adponere, adposui, adpositus v
 1368. adporrectus, adporrecta, adporrectum adj
 1369. adportatio, adportationis n
 1370. adporto, adportare, adportavi, adportatus v
 1371. adposco, adposcere, -, - v
 1372. adposite adv
 1373. adpositio, adpositionis n
 1374. adpositum, adpositi n
 1375. adpositus, adposita adj
 1376. adpositus, adpositus n
 1377. adpostulo, adpostulare, adpostulavi, adpostulatus v
 1378. adpotus, adpota, adpotum adj
 1379. adprecor, adprecari, adprecatus v
 1380. adprehendo, adprehendere, adprehendi, adprehensus v
 1381. adprehensibil, (gen.), adprehensibilis adj
 1382. adprehensio, adprehensionis n
 1383. adprendo, adprendere, adprendi, adprensus v
 1384. adprenso, adprensare, adprensavi, adprensatus v
 1385. adpretio, adpretiare, adpretiavi, adpretiatus v
 1386. adprime adv
 1387. adprimo, adprimere, adpressi, adpressus v
 1388. adprimus, adprima, adprimum adj
 1389. adprobatio, adprobationis n
 1390. adprobator, adprobatoris n
 1391. adprobe adv
 1392. adprobo, adprobare, adprobavi, adprobatus v
 1393. adprobus, adproba, adprobum adj
 1394. adpromissor, adpromissoris n
 1395. adpromitto, adpromittere, adpromisi, adpromissus v
 1396. adprono, adpronare, adpronavi, adpronatus v
 1397. adpropero, adproperare, adproperavi, adproperatus v
 1398. adpropinquatio, adpropinquationis n
 1399. adpropinquo, adpropinquare, adpropinquavi, adpropinquatus v
 1400. adpropio, adpropiare, adpropiavi, adpropiatus v
 1401. adpropriatio, adpropriationis n
 1402. adproprio, adpropriare, adpropriavi, adpropriatus v
 1403. adproximo, adproximare, adproximavi, adproximatus v
 1404. adpugno, adpugnare, adpugnavi, adpugnatus v
 1405. adpulsus, adpulsus n
 1406. adque conj
 1407. adqui conj
 1408. adquiesco, adquiescere, adquiei, adquietus v
 1409. adquiesco, adquiescere, adquievi, adquietus v
 1410. adquietantia, adquietantiae n
 1411. adquieto, adquietare, adquietavi, adquietatus v
 1412. adquin conj
 1413. adquiro, adquirere, adquisivi, adquisitus v
 1414. adquisitio, adquisitionis n
 1415. adquisitrix, adquisitricis n
 1416. adquisitus, adquisita, adquisitum adj
 1417. adquo adv
 1418. adrachne, adrachnes n
 1419. adrado, adradere, adrasi, adrasus v
 1420. adralis, adralis, adrale adj
 1421. adrectarium, adrectari(i) n
 1422. adrectarius, adrectaria, adrectarium adj
 1423. adrectus, adrecta adj
 1424. adremigo, adremigare, adremigavi, adremigatus v
 1425. adrenalinum, adrenalini n
 1426. adrepo, adrepere, adrepsi, adreptus v
 1427. adrepticius, adrepticia, adrepticium adj
 1428. adreptitius, adreptitia, adreptitium adj
 1429. adreptius, adreptia, adreptium adj
 1430. adreptivus, adreptiva, adreptivum adj
 1431. adrideo, adridere, adrisi, adrisus v
 1432. adrigo, adrigare, adrigavi, adrigatus v
 1433. adrigo, adrigere, adrexi, adrectus v
 1434. adripio, adripere, adripui, adreptus v
 1435. adrisio, adrisionis n
 1436. adrisor, adrisoris n
 1437. adrodo, adrodere, adrosi, adrosus v
 1438. adrogans, (gen.), adrogantis adj
 1439. adroganter, adrogentius, adrogentissime adv
 1440. adrogantia, adrogantiae n
 1441. adrogatio, adrogationis n
 1442. adrogator, adrogatoris n
 1443. adrogo, adrogare, adrogavi, adrogatus v
 1444. adrogo, adrogare, adrogavi, adrogatus v
 1445. adroro, adrorare, adroravi, adroratus v
 1446. adrosor, adrosoris n
 1447. adrotans, (gen.), adrotantis adj
 1448. Adrumetinus, Adrumetina, Adrumetinum adj
 1449. Adrumetinus, Adrumetini n
 1450. Adrumetum, Adrumeti n
 1451. Adrumetus, Adrumeti n
 1452. adruo, adruere, adrui, adrutus v
 1453. adscendens, (gen.), adscendentis adj
 1454. adscendibilis, adscendibilis, adscendibile adj
 1455. adscendo, adscendere, adscendi, adscensus v
 1456. adscensio, adscensionis n
 1457. adscensor, adscensoris n
 1458. adscensus, adscensus n
 1459. adscessio, adscessionis n
 1460. adscio, adscire, -, - v
 1461. adscisco, adsciscere, adscivi, adscitus v
 1462. adscitus, adscita, adscitum adj
 1463. adscitus, adscitus n
 1464. adscribo, adscribere, adscripsi, adscriptus v
 1465. adscripticius, adscripticia, adscripticium adj
 1466. adscriptio, adscriptionis n
 1467. adscriptivus, adscriptiva, adscriptivum adj
 1468. adscriptor, adscriptoris n
 1469. adsecla, adseclae n
 1470. adsectatio, adsectationis n
 1471. adsectator, adsectatoris n
 1472. adsector, adsectari, adsectatus v
 1473. adsecue adv
 1474. adsecula, adseculae n
 1475. adsecutor, adsecutoris n
 1476. adsedo, adsedonis n
 1477. adsellor, adsellari, adsellatus v
 1478. adsenesco, adsenescere, -, - v
 1479. adsensio, adsensionis n
 1480. adsensor, adsensoris n
 1481. adsensus, adsensus n
 1482. adsentatio, adsentationis n
 1483. adsentatiuncula, adsentatiunculae n
 1484. adsentator, adsentatoris n
 1485. adsentatorie adv
 1486. adsentatrix, adsentatricis n
 1487. adsentio, adsentire, adsensi, adsensus v
 1488. adsentior, adsentiri, adsensus prep
 1489. adsentor, adsentari, adsentatus v
 1490. adsequela, adsequelae n
 1491. adsequor, adsequi, adsecutus v
 1492. adser, adseris n
 1493. adsero, adserere, adserui, adsertus v
 1494. adsero, adserere, adsevi, adsitus v
 1495. adsertio, adsertionis n
 1496. adsertor, adsertoris n
 1497. adsertorius, adsertoria, adsertorium adj
 1498. adsertum, adserti n
 1499. adservio, adservire, adservivi, adservitus v
 1500. adservo, adservare, adservavi, adservatus v
 1501. adsessio, adsessionis n
 1502. adsessor, adsessoris n
 1503. adsessorium, adsessori(i) n
 1504. adsessorius, adsessoria, adsessorium adj
 1505. adsessura, adsessurae n
 1506. adsessus, adsessus n
 1507. adsestrix, adsestricis n
 1508. adseveranter adv
 1509. adseverate adv
 1510. adseveratio, adseverationis n
 1511. adsevero, adseverare, adseveravi, adseveratus v
 1512. adsibilo, adsibilare, adsibilavi, adsibilatus v
 1513. adsiccesco, adsiccescere, adsiccui, - v
 1514. adsicco, adsiccare, adsiccavi, adsiccatus v
 1515. adsideo, adsidere, adsedi, adsessus v
 1516. adsido, adsidere, adsedi, - v
 1517. adsidue, assiduius, adsiduissime adv
 1518. adsiduitas, adsiduitatis n
 1519. adsiduo adv
 1520. adsiduo, adsiduare, adsiduavi, adsiduatus v
 1521. adsiduus, adsidua adj
 1522. adsiduus, adsidui n
 1523. adsifornus, adsiforna, adsifornum adj
 1524. adsignatio, adsignationis n
 1525. adsignator, adsignatoris n
 1526. adsignifico, adsignificare, adsignificavi, adsignificatus v
 1527. adsigno, adsignare, adsignavi, adsignatus v
 1528. adsilio, adsilire, adsilui, adsultus v
 1529. adsimilanter adv
 1530. adsimilatio, adsimilationis n
 1531. adsimilatus, adsimilata, adsimilatum adj
 1532. adsimilis, adsimilis, adsimile adj
 1533. adsimiliter adv
 1534. adsimilo, adsimilare, adsimilavi, adsimilatus v
 1535. adsimulanter adv
 1536. adsimulaticius, adsimulaticia, adsimulaticium adj
 1537. adsimulatio, adsimulationis n
 1538. adsimulatus, adsimulata, adsimulatum adj
 1539. adsimuliter adv
 1540. adsimulo, adsimulare, adsimulavi, adsimulatus v
 1541. adsisto, adsistere, adstiti, adstatus v
 1542. adsistrix, adsistricis n
 1543. adsitus, adsita, adsitum adj
 1544. adsociatio, adsociationis n
 1545. adsocio, adsociare, adsociavi, adsociatus v
 1546. adsocius, adsocia, adsocium adj
 1547. adsoleo, adsolere, -, - v
 1548. adsolet, adsolere, -, - v
 1549. adsolo, adsolare, adsolavi, adsolatus v
 1550. adsono, adsonare, adsonavi, adsonatus v
 1551. adspargo, adspargere, adsparsi, adsparsus v
 1552. adspargo, adsparginis n
 1553. adspectabilis, adspectabile, adspectabilior adj
 1554. adspectamen, adspectaminis n
 1555. adspecto, adspectare, adspectavi, adspectatus v
 1556. adspectus, adspectus n
 1557. adspergo, adspergere, adspersi, adspersus v
 1558. adspergo, adsperginis n
 1559. adspersorium, adspersorii n
 1560. adspicio, adspicere, adspexi, adspectus v
 1561. adspiramen, adspiraminis n
 1562. adspiratio, adspirationis n
 1563. adspirator, adspiratoris n
 1564. adspiro, adspirare, adspiravi, adspiratus v
 1565. adspuo, adspuere, adspui, adsputus v
 1566. adstator, adstatoris n
 1567. adstatus, adstata, adstatum adj
 1568. adstatus, adstati n
 1569. adsterno, adsternere, adstravi, adstratus v
 1570. adstipulatio, adstipulationis n
 1571. adstipulator, adstipulatoris n
 1572. adstipulatus, adstipulatus n
 1573. adstipulo, adstipulare, adstipulavi, adstipulatus v
 1574. adstipulor, adstipulari, adstipulatus v
 1575. adstituo, adstituere, adstitui, adstitutus v
 1576. adsto, adstare, adsteti, adstatus v
 1577. adsto, adstare, adstiti, - v
 1578. adstrangulo, adstrangulare, adstrangulavi, adstrangulatus v
 1579. adstrepo, adstrepere, adstrepui, - v
 1580. adstricte, adstrictius, adstrictissime adv
 1581. adstrictio, adstrictionis n
 1582. adstrictorius, adstrictoria, adstrictorium adj
 1583. adstrictus, adstricta adj
 1584. adstrictus, adstricta adj
 1585. adstrideo, adstridere, -, - v
 1586. adstrido, adstridere, -, - v
 1587. adstringo, adstringere, adstrinxi, adstrictus v
 1588. adstringo, adstringere, adstrinxi, adstrictus v
 1589. adstructio, adstructionis n
 1590. adstructor, adstructoris n
 1591. adstruo, adstruere, adstruxi, adstructus v
 1592. adstupeo, adstupere, -, - v
 1593. adsubrigo, adsubrigere, -, - v
 1594. adsudesco, adsudescere, -, - v
 1595. adsuefacio, adsuefacere, adsuefeci, adsuefactus v
 1596. adsuefio, adsueferi, adsuefactus v
 1597. adsuesco, adsuescere, adsuevi, adsuetus v
 1598. adsuetudo, adsuetudinis n
 1599. adsuetus, adsueta, adsuetum adj
 1600. adsugo, adsugere, adsuxi, adsuctus v
 1601. adsultim adv
 1602. adsulto, adsultare, adsultavi, adsultatus v
 1603. adsultus, adsultus n
 1604. adsum, adesse, adfui, adfuturus v
 1605. adsum, adesse, arfui, arfuturus v
 1606. adsumentum, adsumenti n
 1607. adsumo, adsumere, adsumpsi, adsumptus v
 1608. adsumptio, adsumptionis n
 1609. adsumptivus, adsumptiva, adsumptivum adj
 1610. adsuo, adsuere, adsui, adsutus v
 1611. adsurgo, adsurgere, adsurrexi, adsurrectus v
 1612. adsuscipo, adsuscipere, -, - v
 1613. adsuspiro, adsuspirare, adsuspiravi, adsuspiratus v
 1614. adtactus, adtactus n
 1615. adtagen, adtagenis n
 1616. adtagena, adtagenae n
 1617. adtempero, adtemperare, adtemperavi, adtemperatus v
 1618. adtempto, adtemptare, adtemptavi, adtemptatus v
 1619. adtendo, adtendere, adtendi, adtentus v
 1620. adtentatio, adtentationis n
 1621. adtente, adtentius, adtentissime adv
 1622. adtentio, adtentionis n
 1623. adtento, adtentare, adtentavi, adtentatus v
 1624. adtentus, adtenta adj
 1625. adtenuate adv
 1626. adtenuatio, adtenuationis n
 1627. adtenuatus, adtenuata adj
 1628. adtenuo, adtenuare, adtenuavi, adtenuatus v
 1629. adtermino, adterminare, adterminavi, adterminatus v
 1630. adtero, adterere, adtrivi, adtritus v
 1631. adterraneus, adterranea, adterraneum adj
 1632. adtertiarius, adtertiaria, adtertiarium adj
 1633. adtertiatus, adtertiata, adtertiatum adj
 1634. adtestatio, adtestationis n
 1635. adtestatus, adtestata, adtestatum adj
 1636. adtestor, adtestari, adtestatus v
 1637. adtexo, adtexere, adtexui, adtextus v
 1638. adtigo, adtigere, adtigi, adtactus v
 1639. adtiguus, adtigua, adtiguum adj
 1640. adtillo, adtillare, adtillavi, adtillatus v
 1641. adtina, adtinae n
 1642. adtineo, adtinere, adtinui, adtentus v
 1643. adtingo, adtingere, adtigi, adtactus v
 1644. adtingo, adtingere, adtinxi, adtinctus v
 1645. adtinguo, adtinguere, -, - v
 1646. adtitulo, adtitulare, adtitulavi, adtitulatus v
 1647. adtolero, adtolerare, adtoleravi, adtoleratus v
 1648. adtollo, adtollere, -, - v
 1649. adtondeo, adtondere, adtondi, adtonsus v
 1650. adtonite adv
 1651. adtonitus, adtonita, adtonitum adj
 1652. adtono, adtonare, adtonui, adtonitus v
 1653. adtorqueo, adtorquere, adtorsi, adtortus v
 1654. adtractio, adtractionis n
 1655. adtracto, adtractare, adtractavi, adtractatus v
 1656. adtractorius, adtractoria, adtractorium adj
 1657. adtractus, adtracta adj
 1658. adtractus, adtractus n
 1659. adtraho, adtrahere, adtraxi, adtractus v
 1660. adtrectatio, adtrectationis n
 1661. adtrectatus, adtrectatus n
 1662. adtrecto, adtrectare, adtrectavi, adtrectatus v
 1663. adtremo, adtremere, -, - v
 1664. adtrepido, adtrepidare, adtrepidavi, adtrepidatus v
 1665. adtribulo, adtribulare, adtribulavi, adtribulatus v
 1666. adtribuo, adtribuere, adtribui, adtributus v
 1667. adtributio, adtributionis n
 1668. adtributum, adtributi n
 1669. adtributus, adtributa, adtributum adj
 1670. adtritio, adtritionis n
 1671. adtritus, adtrita adj
 1672. adtritus, adtrita adj
 1673. adtritus, adtritus n
 1674. adtubernalis, adtubernalis n
 1675. adtulo, adtulere, -, - v
 1676. adtumulo, adtumulare, adtumulavi, adtumulatus v
 1677. adtuor, adtui, - v
 1678. adubi adv
 1679. adulans, (gen.), adulantis adj
 1680. adulater adv
 1681. adulatio, adulationis n
 1682. adulator, adulatoris n
 1683. adulatorie adv
 1684. adulatorius, adulatoria, adulatorium adj
 1685. adulatrix, adulatricis n
 1686. adulescens, adulescentis n
 1687. adulescens, adulescentis adj
 1688. adulescentia, adulescentiae n
 1689. adulescentior, adulescentiari, adulescentiatus v
 1690. adulescentula, adulescentulae n
 1691. adulescentulus, adulescentula, adulescentulum adj
 1692. adulescentulus, adulescentuli n
 1693. adulescenturio, adulescenturire, -, - v
 1694. adulo, adulare, adulavi, adulatus v
 1695. adulor, adulari, adulatus v
 1696. adulter, adultera, adulterum adj
 1697. adulter, adultera, adulterum adj
 1698. adulter, adulteri n
 1699. adultera, adulterae n
 1700. adulteratio, adulterationis n
 1701. adulterator, adulteratoris n
 1702. adulteratus, adulterata, adulteratum adj
 1703. adulterinus, adulterina, adulterinum adj
 1704. adulteritas, adulteritatis n
 1705. adulterium, adulteri(i) n
 1706. adultero, adulterare, adulteravi, adulteratus v
 1707. adulterus, adultera, adulterum adj
 1708. adultrix, adultricis n
 1709. adultus, adulta adj
 1710. adultus, adulti n
 1711. adumbratim adv
 1712. adumbratio, adumbrationis n
 1713. adumbratus, adumbrata, adumbratum adj
 1714. adumbro, adumbrare, adumbravi, adumbratus v
 1715. adunatio, adunationis n
 1716. aduncitas, aduncitatis n
 1717. aduncus, adunca, aduncum adj
 1718. aduno, adunare, adunavi, adunatus v
 1719. adurgeo, adurgere, adursi, - v
 1720. aduro, adurere, adussi, adustus v
 1721. adusque adv
 1722. adusque prep
 1723. adustio, adustionis n
 1724. adustum, adusti n
 1725. adustus, adusta, adustum adj
 1726. advecticius, advecticia, advecticium adj
 1727. advectio, advectionis n
 1728. advectius, advectia, advectium adj
 1729. advecto, advectare, advectavi, advectatus v
 1730. advector, advectoris n
 1731. advectus, advecta, advectum adj
 1732. advectus, advectus n
 1733. adveho, advehere, advexi, advectus v
 1734. advelitatio, advelitationis n
 1735. advelo, advelare, advelavi, advelatus v
 1736. advena, advenae n
 1737. adveneror, advenerari, adveneratus v
 1738. advenientia, advenientiae n
 1739. advenio, advenire, adveni, adventus v
 1740. advententia, advententiae n
 1741. adventicius, adventicia, adventicium adj
 1742. adventitius, adventitia, adventitium adj
 1743. advento, adventare, adventavi, adventatus v
 1744. adventor, adventoris n
 1745. adventoria, adventoriae n
 1746. adventorius, adventoria, adventorium adj
 1747. adventus, adventus n
 1748. advenus, advena, advenum adj
 1749. adverbero, adverberare, adverberavi, adverberatus v
 1750. adverbialis, adverbialis, adverbiale adj
 1751. adverbialiter adv
 1752. adverbium, adverbii n
 1753. adverro, adverrere, -, - v
 1754. adversa, adversae n
 1755. adversabilis, adversabilis, adversabile adj
 1756. adversaria, adversariae n
 1757. adversarium, adversari(i) n
 1758. adversarius, adversari(i) n
 1759. adversarius, adversaria, adversarium adj
 1760. adversatio, adversationis n
 1761. adversativus, adversativa, adversativum adj
 1762. adversator, adversatoris n
 1763. adversatrix, adversatricis n
 1764. adverse adv
 1765. adversio, adversionis n
 1766. adversipes, adversipedis n
 1767. adversitas, adversitatis n
 1768. adversitor, adversitoris n
 1769. adverso, adversare, adversavi, adversatus v
 1770. adversor, adversari, adversatus v
 1771. adversum adv
 1772. adversum prep
 1773. adversum, adversi n
 1774. adversus adv
 1775. adversus prep
 1776. adversus, adversa adj
 1777. adversus, adversi n
 1778. advertentia, advertentiae n
 1779. adverto, advertere, adverti, adversus v
 1780. advesperasct, advesperascere, advesperavit, - v
 1781. advigilo, advigilare, advigilavi, advigilatus v
 1782. advincula, advinculae n
 1783. advivo, advivere, advixi, advictus v
 1784. advocamentum, advocamenti n
 1785. advocata, advocatae n
 1786. advocatio, advocationis n
 1787. advocator, advocatoris n
 1788. advocatus, advocati n
 1789. advoco, advocare, advocavi, advocatus v
 1790. advolatus, advolatus n
 1791. advolitans, (gen.), advolitantis adj
 1792. advolo, advolare, advolavi, advolatus v
 1793. advolvo, advolvere, advolvi, advolutus v
 1794. advorsa, advorsae n
 1795. advorsabilis, advorsabilis, advorsabile adj
 1796. advorsaria, advorsariae n
 1797. advorsarium, advorsari(i) n
 1798. advorsarius, advorsari(i) n
 1799. advorsarius, advorsaria, advorsarium adj
 1800. advorsator, advorsatoris n
 1801. advorsatrix, advorsatricis n
 1802. advorse adv
 1803. advorsitas, advorsitatis n
 1804. advorsitor, advorsitoris n
 1805. advorso, advorsare, advorsavi, advorsatus v
 1806. advorsor, advorsari, advorsatus v
 1807. advorsum adv
 1808. advorsum prep
 1809. advorsus adv
 1810. advorsus prep
 1811. advorsus, advorsa adj
 1812. advorsus, advorsi n
 1813. advorto, advortere, advorti, advorsus v
 1814. adynamos, adynamos, adynamon adj
 1815. adytum, adyti n
 1816. adzelor, adzelari, adzelatus v
 1817. aecclesia, aecclesiae n
 1818. aeclesia, aeclesiae n
 1819. aeclesiasticus, aeclesiastica, aeclesiasticum adj
 1820. aecor, aecoris n
 1821. aecoreus, aecorea, aecoreum adj
 1822. aecum, aeci n
 1823. aecus, aeca adj
 1824. aedes, aedis n
 1825. aedicula, aediculae n
 1826. aedifacio, aedifacere, aedifeci, aedifactus v
 1827. aedifex, aedificis n
 1828. aedificans, aedificantis n
 1829. aedificatio, aedificationis n
 1830. aedificatio, aedificationis n
 1831. aedificatiuncula, aedificatiunculae n
 1832. aedificator, aedificatoris n
 1833. aedificatoria, aedificatoriae n
 1834. aedificatorius, aedificatoria, aedificatorium adj
 1835. aedificatus, aedificata, aedificatum adj
 1836. aedificialis, aedificialis, aedificiale adj
 1837. aedificiolum, aedificioli n
 1838. aedificium, aedifici(i) n
 1839. aedifico, aedificare, aedificavi, aedificatus v
 1840. aedifio, aediferi, aedifactus v
 1841. aedilicius, aedilicia, aedilicium adj
 1842. aedilicius, aedilicii n
 1843. aedilis, aedilis n
 1844. aedilitas, aedilitatis n
 1845. aedis, aedis n
 1846. aeditimor, aeditimari, aeditimatus v
 1847. aeditimus, aeditimi n
 1848. aeditua, aedituae n
 1849. aeditualis, aeditualis, aedituale adj
 1850. aedituens, aedituentis n
 1851. aeditumor, aeditumari, aeditumatus v
 1852. aeditumus, aeditumi n
 1853. aedituo, aedituare, aedituavi, aedituatus v
 1854. aedituus, aeditui n
 1855. aedo, aedonis n
 1856. aedon, aedonis n
 1857. aedonius, aedonia, aedonium adj
 1858. aedus, aedi n
 1859. Aeduus, Aedui n
 1860. aeer, aeeris n
 1861. aeger, aegra adj
 1862. aeger, aegri n
 1863. Aegides, Aegidae n
 1864. Aegidius, Aegidi n
 1865. aegilopa, aegilopae n
 1866. aegilopium, aegilopi(i) n
 1867. aegilops, aegilopis n
 1868. aegis, aegidis n
 1869. aegisonus, aegisona, aegisonum adj
 1870. aegithus, aegithi n
 1871. aegocephalus, aegocephali n
 1872. aegoceras, aegoceratos/is n
 1873. aegoceros, aegocerotis n
 1874. aegolethron, aegolethri n
 1875. aegolios, aegolii n
 1876. aegonychos, aegonychi n
 1877. aegophthalmos, aegophthalmi n
 1878. aegre, aegrius, aegerrime adv
 1879. aegreo, aegrere, -, - v
 1880. aegresco, aegrescere, -, - v
 1881. aegrimonia, aegrimoniae n
 1882. aegritiudo, aegritiudinis n
 1883. aegritudo, aegritudinis n
 1884. aegror, aegroris n
 1885. aegrotas, aegrotatis n
 1886. aegrotaticius, aegrotaticia, aegrotaticium adj
 1887. aegrotatio, aegrotationis n
 1888. aegrotitas, aegrotitatis n
 1889. aegroto, aegrotare, aegrotavi, aegrotatus v
 1890. aegrotus, aegrota, aegrotum adj
 1891. aegrotus, aegroti n
 1892. aegrum, aegri n
 1893. Aegyptiacus, Aegyptiaca, Aegyptiacum adj
 1894. aegyptilla, aegyptillae n
 1895. Aegyptius, Aegyptia, Aegyptium adj
 1896. Aegyptius, Aegyptii n
 1897. Aegyptus, Aegypti n
 1898. aelinon interj
 1899. aelinos, aelini n
 1900. aelurus, aeluri n
 1901. Aemilius, Aemilia, Aemilium adj
 1902. aemula, aemulae n
 1903. aemulanter adv
 1904. aemulatio, aemulationis n
 1905. aemulator, aemulatoris n
 1906. aemulatrix, aemulatricis n
 1907. aemulatus, aemulatus n
 1908. aemulo, aemulare, aemulavi, aemulatus v
 1909. aemulor, aemulari, aemulatus v
 1910. aemulus, aemula, aemulum adj
 1911. aemulus, aemuli n
 1912. aena, aenae n
 1913. aenator, aenatoris n
 1914. aeneator, aeneatoris n
 1915. aeneolus, aeneola, aeneolum adj
 1916. aeneum, aenei n
 1917. aeneus, aenea, aeneum adj
 1918. aeniator, aeniatoris n
 1919. aenigma, aenigmatis n
 1920. aenigmaticus, aenigmatica, aenigmaticum adj
 1921. aenigmatista, aenigmatistae n
 1922. aeniolus, aeniola, aeniolum adj
 1923. aenipes, (gen.), aenipedis adj
 1924. aenitologium, aenitologii n
 1925. aenulum, aenuli n
 1926. aenum, aeni n
 1927. aenus, aena, aenum adj
 1928. aeolipila, aeolipilae n
 1929. aeon, aeonis n
 1930. aequabilis, aequabile, aequabilior adj
 1931. aequabilitas, aequabilitatis n
 1932. aequabiliter, aequabilitius, aequabilitissime adv
 1933. aequaevus, aequaeva, aequaevum adj
 1934. aequalis, aequale, aequalior adj
 1935. aequalis, aequalis n
 1936. aequalitarismus, aequalitarismi n
 1937. aequalitas, aequalitatis n
 1938. aequaliter, aequalitius, aequalitissime adv
 1939. aequamen, aequaminis n
 1940. aequamentum, aequamenti n
 1941. aequanimis, aequanimis, aequanime adj
 1942. aequanimitas, aequanimitatis n
 1943. aequanimiter adv
 1944. aequanimus, aequanima, aequanimum adj
 1945. aequatio, aequationis n
 1946. aequationum, aequationi n
 1947. aequator, aequatoris n
 1948. aequator, aequatoris n
 1949. aeque, aequius, aequissime adv
 1950. aequicrurius, aequicruria, aequicrurium adj
 1951. aequidiale, aequidialis n
 1952. aequidianus, aequidiana, aequidianum adj
 1953. aequidicus, aequidici n
 1954. aequidistans, (gen.), aequidistantis adj
 1955. aequidistanter adv
 1956. aequidistantia, aequidistantiae n
 1957. aequidisto, aequidistare, aequidistavi, aequidistatus v
 1958. aequiformis, aequiformis, aequiforme adj
 1959. aequilanx, (gen.), aequilancis adj
 1960. aequilatatio, aequilatationis n
 1961. aequilateralis, aequilateralis, aequilaterale adj
 1962. aequilaterus, aequilatera, aequilaterum adj
 1963. aequilatus, (gen.), aequilateris adj
 1964. aequilatus, aequilata, aequilatum adj
 1965. aequilavium, aequilavii n
 1966. aequilibratus, aequilibrata, aequilibratum adj
 1967. aequilibris, aequilibris, aequilibre adj
 1968. aequilibritas, aequilibritatis n
 1969. aequilibrium, aequilibri(i) n
 1970. aequilibro, aequilibrare, aequilibravi, aequilibratus v
 1971. aequiliter adv
 1972. aequimanus, aequimana, aequimanum adj
 1973. aequinoctiale, aequinoctialis n
 1974. aequinoctialis, aequinoctialis, aequinoctiale adj
 1975. aequinoctium, aequinocti(i) n
 1976. aequipar, (gen.), aequiparis adj
 1977. aequiparabilis, aequiparabilis, aequiparabile adj
 1978. aequiparantia, aequiparantiae n
 1979. aequiparatio, aequiparationis n
 1980. aequiparo, aequiparare, aequiparavi, aequiparatus v
 1981. aequipedus, aequipeda, aequipedum adj
 1982. aequiperabilis, aequiperabilis, aequiperabile adj
 1983. aequiperantia, aequiperantiae n
 1984. aequiperatio, aequiperationis n
 1985. aequipero, aequiperare, aequiperavi, aequiperatus v
 1986. aequipes, (gen.), aequipedis adj
 1987. aequipollens, (gen.), aequipollentis adj
 1988. aequipondium, aequipondi(i) n
 1989. aequisonantius, aequisonantia, aequisonantium adj
 1990. aequitas, aequitatis n
 1991. aequiter adv
 1992. aequiternus, aequiterna, aequiternum adj
 1993. aequivalens, aequivalentis n
 1994. aequivaleo, aequivalere, -, - v
 1995. aequivocus, aequivoca, aequivocum adj
 1996. aequo, aequare, aequavi, aequatus v
 1997. aequor, aequoris n
 1998. aequoreus, aequorea, aequoreum adj
 1999. aequum, aequi n
 2000. aequus, aequa adj
 2001. aer, aeris n
 2002. aera, aerae n
 2003. aera, aerae n
 2004. aeracius, aeracia, aeracium adj
 2005. aeramen, aeraminis n
 2006. aeramentum, aeramenti n
 2007. aeraria, aerariae n
 2008. aerarium, aerari(i) n
 2009. aerarius, aerari(i) n
 2010. aerarius, aeraria, aerarium adj
 2011. aeratus, aerata, aeratum adj
 2012. aercus, aerca, aercum adj
 2013. aereus, aerea, aereum adj
 2014. aereus, aerea, aereum adj
 2015. aereus, aerei n
 2016. aericrepitans, (gen.), aericrepitantis adj
 2017. aerifer, aerifera, aeriferum adj
 2018. aerifice adv
 2019. aerinavigatio, aerinavigationis n
 2020. aerinavis, aerinavis n
 2021. aerinus, aerina, aerinum adj
 2022. aeripes, (gen.), aeripedis adj
 2023. aeriportus, aeriportus n
 2024. aerisonus, aerisona, aerisonum adj
 2025. aerius, aeria, aerium adj
 2026. aerizusa, aerizusae n
 2027. aero, aeronis n
 2028. aerodromus, aerodromi n
 2029. aerodynamicus, aerodynamica, aerodynamicum adj
 2030. aeroides, aeroidae adj
 2031. aeroides, aeroides, aeroides adj
 2032. aerolithus, aerolithi n
 2033. aeromantia, aeromantiae n
 2034. aeronauticus, aeronautica, aeronauticum adj
 2035. aeronauticus, aeronautici n
 2036. aeronavigans, aeronavigantis n
 2037. aerophobus, aerophobi n
 2038. aeroplaniga, aeroplanigae n
 2039. aeroplanigera, aeroplanigerae n
 2040. aeroplanum, aeroplani n
 2041. aerosolum, aerosoli n
 2042. aerostatum, aerostati n
 2043. aerosus, aerosa, aerosum adj
 2044. aeruca, aerucae n
 2045. aerugineus, aeruginea, aerugineum adj
 2046. aerugino, aeruginare, aeruginavi, aeruginatus v
 2047. aeruginosus, aeruginosa, aeruginosum adj
 2048. aerugo, aeruginis n
 2049. aerumna, aerumnae n
 2050. aerumnabilis, aerumnabilis, aerumnabile adj
 2051. aerumnosus, aerumnosa, aerumnosum adj
 2052. aerumnula, aerumnulae n
 2053. aeruscator, aeruscatoris n
 2054. aerusco, aeruscare, -, - v
 2055. aes, aeris n
 2056. aesalon, aesalonis n
 2057. aeschrologia, aeschrologiae n
 2058. aeschynomene, aeschynomenes n
 2059. aesculanus, aesculana, aesculanum adj
 2060. aesculetum, aesculeti n
 2061. aesculeus, aesculea, aesculeum adj
 2062. aesculinus, aesculina, aesculinum adj
 2063. aesculnius, aesculnia, aesculnium adj
 2064. aesculus, aesculi n
 2065. aesnescia, aesnesciae n
 2066. Aesopus, Aesopi n
 2067. aessomus, aessoma, aessomum adj
 2068. aestas, aestatis n
 2069. aesthetica, aestheticae n
 2070. aestifer, aestifera, aestiferum adj
 2071. aestimabilis, aestimabilis, aestimabile adj
 2072. aestimatio, aestimationis n
 2073. aestimator, aestimatoris n
 2074. aestimatorius, aestimatoria, aestimatorium adj
 2075. aestimatus, aestimata, aestimatum adj
 2076. aestimatus, aestimatus n
 2077. aestimia, aestimiae n
 2078. aestimium, aestimii n
 2079. aestimo, aestimare, aestimavi, aestimatus v
 2080. aestivalis, aestivalis, aestivale adj
 2081. aestive adv
 2082. aestivo, aestivare, aestivavi, aestivatus v
 2083. aestivum, aestivi n
 2084. aestivus, aestiva, aestivum adj
 2085. aestuabundus, aestuabunda, aestuabundum adj
 2086. aestuarium, aestuari(i) n
 2087. aestuarius, aestuaria, aestuarium adj
 2088. aestumatio, aestumationis n
 2089. aestumo, aestumare, aestumavi, aestumatus v
 2090. aestuo, aestuare, aestuavi, aestuatus v
 2091. aestuose, aestuosius, aestuosissime adv
 2092. aestuosus, aestuosa adj
 2093. aestus, aestus n
 2094. aesum, aesi n
 2095. aetas, aetatis n
 2096. aetatula, aetatulae n
 2097. aeternabilis, aeternabilis, aeternabile adj
 2098. aeternalis, aeternalis, aeternale adj
 2099. aeternaliter adv
 2100. aeternitas, aeternitatis n
 2101. aeterno adv
 2102. aeterno, aeternare, aeternavi, aeternatus v
 2103. aeternum adv
 2104. aeternus, aeterna adj
 2105. aethalus, aethali n
 2106. aethanolum, aethanoli n
 2107. aether, aetheris n
 2108. aethereus, aetherea, aethereum adj
 2109. aetherius, aetheria, aetherium adj
 2110. Aethiopia, Aethiopiae n
 2111. Aethiopicus, Aethiopica, Aethiopicum adj
 2112. aethiopis, aethiopidis n
 2113. Aethiopissa, Aethiopissae n
 2114. Aethiops, (gen.), Aethiopis adj
 2115. Aethiops, Aethiopis n
 2116. aethon, (gen.), aethonis adj
 2117. aethra, aethrae n
 2118. aethylicus, aethylica, aethylicum adj
 2119. aetiologia, aetiologiae n
 2120. aetites, aetitae n
 2121. aetitis, aetitidis n
 2122. aetoma, aetomae n
 2123. aetoma, aetomatis n
 2124. aevitas, aevitatis n
 2125. aevitas, aevitatis n
 2126. aeviternus, aeviterna adj
 2127. aevum, aevi n
 2128. aevus, aevi n
 2129. aex, aegis n
 2130. afa, afae n
 2131. afanna, afannae n
 2132. Afer, Afra, Afrum adj
 2133. Afer, Afri n
 2134. affaber, affabra, affabrum adj
 2135. affabilis, affabilis, affabile adj
 2136. affabilitas, affabilitatis n
 2137. affabiliter, affabilitius, affabilitissime adv
 2138. affabre adv
 2139. affabricatus, affabricata, affabricatum adj
 2140. affamen, affaminis n
 2141. affania, affaniae n
 2142. affatim adv
 2143. affatus, affatus n
 2144. affectatio, affectationis n
 2145. affectato adv
 2146. affectator, affectatoris n
 2147. affectatus, affectata, affectatum adj
 2148. affecte adv
 2149. affectio, affectionis n
 2150. affectiose adv
 2151. affectiose, affectiosius, affectiosissime adv
 2152. affectiosus, affectiosa adj
 2153. affectiosus, affectiosa, affectiosum adj
 2154. affectivus, affectiva, affectivum adj
 2155. affecto, affectare, affectavi, affectatus v
 2156. affector, affectari, affectatus v
 2157. affectrix, affectricis n
 2158. affectualis, affectualis, affectuale adj
 2159. affectuose adv
 2160. affectuose, affectuosius, affectuosissime adv
 2161. affectuosus, affectuosa adj
 2162. affectuosus, affectuosa, affectuosum adj
 2163. affectus, affecta, affectum adj
 2164. affectus, affectus n
 2165. affectus, affectus n
 2166. affero, afferre, attuli, allatus v
 2167. afficio, afficere, affeci, affectus v
 2168. afficticius, afficticia, afficticium adj
 2169. affigo, affigere, affixi, affixus v
 2170. affiguro, affigurare, affiguravi, affiguratus v
 2171. affingo, affingere, affinxi, affictus v
 2172. affinis, affinis n
 2173. affinis, affinis, affine adj
 2174. affinitas, affinitatis n
 2175. affirmanter adv
 2176. affirmate adv
 2177. affirmatio, affirmationis n
 2178. affirmativus, affirmativa, affirmativum adj
 2179. affirmator, affirmatoris n
 2180. affirmo, affirmare, affirmavi, affirmatus v
 2181. affixio, affixionis n
 2182. affixum, affixi n
 2183. affixus, affixa, affixum adj
 2184. afflagrans, afflagrantis n
 2185. afflator, afflatoris n
 2186. afflatus, afflatus n
 2187. afflecto, afflectare, afflectavi, afflectatus v
 2188. affleo, afflere, afflevi, affletus v
 2189. afflexus, afflexa, afflexum adj
 2190. afflictatio, afflictationis n
 2191. afflictator, afflictatoris n
 2192. afflictio, afflictionis n
 2193. afflicto, afflictare, afflictavi, afflictatus v
 2194. afflictor, afflictoris n
 2195. afflictrix, (gen.), afflictricis adj
 2196. afflictrix, afflictricis n
 2197. afflictus, afflicta, afflictum adj
 2198. afflictus, afflictus n
 2199. affligo, affligere, afflixi, afflictus v
 2200. afflo, afflare, afflavi, afflatus v
 2201. affluens, affluentis adj
 2202. affluente, affluentius, affluentissime adv
 2203. affluenter, affluentius, affluentissime adv
 2204. affluentia, affluentiae n
 2205. affluo, affluere, affluxi, affluxus v
 2206. affodio, affodere, -, - v
 2207. affor, affari, affatus v
 2208. afforciamentum, afforciamenti n
 2209. afformido, afformidare, afformidavi, afformidatus v
 2210. affrango, affrangere, -, - v
 2211. affremo, affremere, -, - v
 2212. affricatio, affricationis n
 2213. affrico, affricare, affricui, affricatus v
 2214. affrico, affricare, affricui, affrictus v
 2215. affrictus, affrictus n
 2216. affringo, affringere, -, - v
 2217. affrio, affriare, affriavi, affriatus v
 2218. affulgeo, affulgere, affulsi, - v
 2219. affundo, affundere, affudi, affusus v
 2220. affundor, affundi, affusus v
 2221. affuo, affuere, affuxi, - v
 2222. afluens, (gen.), afluentis adj
 2223. afluo, afluere, afluxi, - v
 2224. afore v
 2225. aforem v
 2226. aforemus v
 2227. aforent v
 2228. afores v
 2229. aforet v
 2230. aforetis v
 2231. Afranius, Afrani n
 2232. Afranius, Afrania, Afranium adj
 2233. Africa, Africae n
 2234. Africanus, Africana, Africanum adj
 2235. africanus, africani n
 2236. Africus, Africa, Africum adj
 2237. Africus, Africi n
 2238. agaga, agagae n
 2239. agalma, agalmae n
 2240. agalmate, agalmatis n
 2241. agamus, agama, agamum adj
 2242. agantur v
 2243. agape, agapes n
 2244. agaricum, agarici n
 2245. agaso, agasonis n
 2246. agathodaemon, agathodaemonis n
 2247. agathum, agathi n
 2248. agatur v
 2249. age interj
 2250. agea, ageae n
 2251. agedum interj
 2252. agellulus, agelluli n
 2253. agellus, agelli n
 2254. agema, agematis n
 2255. agenda, agendae n
 2256. agens, (gen.), agentis adj
 2257. agens, agentis n
 2258. ager, agri n
 2259. ageraton, agerati n
 2260. agerius, agerii n
 2261. agero, agerere, -, - v
 2262. ageto, agetare, agetavi, agetatus v
 2263. Aggaeus, Aggaei n
 2264. aggaudeo, aggaudere, -, - v
 2265. aggemo, aggemere, -, - v
 2266. aggenero, aggenerare, aggeneravi, aggeneratus v
 2267. aggeniculor, aggeniculari, aggeniculatus v
 2268. agger, aggeris n
 2269. aggeratim adv
 2270. aggeratio, aggerationis n
 2271. aggero, aggerare, aggeravi, aggeratus v
 2272. aggero, aggerere, aggessi, aggestus v
 2273. aggestim adv
 2274. aggestio, aggestionis n
 2275. aggestum, aggesti n
 2276. aggestus, aggesti n
 2277. aggestus, aggestus n
 2278. Aggeus, Aggei n
 2279. agglomero, agglomerare, agglomeravi, agglomeratus v
 2280. agglutino, agglutinare, agglutinavi, agglutinatus v
 2281. aggratulor, aggratulari, aggratulatus v
 2282. aggravesco, aggravescere, -, - v
 2283. aggravo, aggravare, aggravavi, aggravatus v
 2284. aggredio, aggredere, aggressi, aggressus v
 2285. aggredior, aggredi, aggressus v
 2286. aggregatio, aggregationis n
 2287. aggregatus, aggregati n
 2288. aggrego, aggregare, aggregavi, aggregatus v
 2289. aggressio, aggressionis n
 2290. aggressivitas, aggressivitatis n
 2291. aggressor, aggressoris n
 2292. aggressura, aggressurae n
 2293. aggressus, aggressus n
 2294. agguberno, aggubernare, aggubernavi, aggubernatus v
 2295. agiaspis, agiaspidis n
 2296. agilis, agile, agilior adj
 2297. agilitas, agilitatis n
 2298. agiliter, agilitius, agilitissime adv
 2299. agina, aginae n
 2300. aginator, aginatoris n
 2301. agino, aginare, -, - v
 2302. agios, agia, agion adj
 2303. agipes, agipedis n
 2304. agitabilis, agitabilis, agitabile adj
 2305. agitatio, agitationis n
 2306. agitator, agitatoris n
 2307. agitatrix, agitatricis n
 2308. agitatus, agitata adj
 2309. agitatus, agitatus n
 2310. agite interj
 2311. agito, agitare, agitavi, agitatus v
 2312. aglaophotis, aglaophotidis n
 2313. aglaspis, aglaspidis n
 2314. agma, agmatis n
 2315. agmen, agminis n
 2316. agminalis, agminalis, agminale adj
 2317. agminatim adv
 2318. agna, agnae n
 2319. agna, agnae n
 2320. agnascor, agnasci, agnatus v
 2321. agnata, agnatae n
 2322. agnaticius, agnaticia, agnaticium adj
 2323. agnatio, agnationis n
 2324. agnatum, agnati n
 2325. agnatus, agnata, agnatum adj
 2326. agnatus, agnati n
 2327. agnellus, agnelli n
 2328. agnicellulus, agnicelluli n
 2329. agnicellus, agnicelli n
 2330. agniculus, agniculi n
 2331. agnina, agninae n
 2332. agninus, agnina, agninum adj
 2333. agnitio, agnitionis n
 2334. agnitionalis, agnitionalis, agnitionale adj
 2335. agnitor, agnitoris n
 2336. agnitus, agnitus n
 2337. agnomen, agnominis n
 2338. agnomentum, agnomenti n
 2339. agnominatio, agnominationis n
 2340. agnomino, agnominare, agnominavi, agnominatus v
 2341. agnos, agni n
 2342. agnoscibilis, agnoscibilis, agnoscibile adj
 2343. agnosco, agnoscere, agnovi, agnitus v
 2344. agnosticismus, agnosticismi n
 2345. agnua, agnuae n
 2346. agnus, agni n
 2347. ago, agere, egi, actus v
 2348. Agobardus, Agobardi n
 2349. agoga, agogae n
 2350. agoge, agoges n
 2351. agolum, agoli n
 2352. agon, agonos/is n
 2353. agonal, agonalis n
 2354. agonalium, agonalii n
 2355. agonia, agoniae n
 2356. agonio, agoniare, agoniavi, agoniatus v
 2357. agonista, agonistae n
 2358. agonistarcha, agonistarchae n
 2359. agonistarchicus, agonistarchica, agonistarchicum adj
 2360. agonium, agoni(i) n
 2361. agonizo, agonizare, agonizavi, agonizatus v
 2362. agonosticus, agonostica, agonosticum adj
 2363. agonotheta, agonothetae n
 2364. agonothetes, agonothetae n
 2365. agonotheticus, agonothetica, agonotheticum adj
 2366. agoranomus, agoranomi n
 2367. agralis, agralis, agrale adj
 2368. agraphum, agraphi n
 2369. agrarius, agraria, agrarium adj
 2370. agrarius, agrarii n
 2371. agraticum, agratici n
 2372. agravitas, agravitatis n
 2373. agrestis, agrestis n
 2374. agrestis, agrestis, agreste adj
 2375. agricola, agricolae n
 2376. agricolaris, agricolaris, agricolare adj
 2377. agricolatio, agricolationis n
 2378. agricolor, agricolari, agricolatus v
 2379. agricultio, agricultionis n
 2380. agricultor, agricultoris n
 2381. agricultura, agriculturae n
 2382. agrimensor, agrimensoris n
 2383. agriophyllon, agriophylli n
 2384. agripeta, agripetae n
 2385. Agrippa, Agrippae n
 2386. Agrippina, Agrippinae n
 2387. agrius, agria, agrium adj
 2388. agronomia, agronomiae n
 2389. agrosius, agrosia, agrosium adj
 2390. agrostis, agrostis n
 2391. agrosus, agrosa, agrosum adj
 2392. agrypnia, agrypniae n
 2393. aguna, agunae n
 2394. ah interj
 2395. aha interj
 2396. aheneus, ahenea, aheneum adj
 2397. ahenipes, (gen.), ahenipedis adj
 2398. ahenum, aheni n
 2399. ahenus, ahena, ahenum adj
 2400. ai interj
 2401. aiens, (gen.), aientis adj
 2402. aientia, aientiae n
 2403. aigilps, (gen.), aigilpis adj
 2404. ain, undeclined n
 2405. aio, -, - v
 2406. aisne interj
 2407. ait, -, - v
 2408. aithales, aithalidos/is n
 2409. aizon, aizi n
 2410. aizoon, aizoi n
 2411. ajuga, ajugae n
 2412. ala, alae n
 2413. alabaster, alabastri n
 2414. alabastrites, alabastritae n
 2415. alabastritis, alabastritidis n
 2416. alabastrum, alabastri n
 2417. alabeta, alabetae n
 2418. alabetes, alabetae n
 2419. alacer, alacris adj
 2420. alacris, alacris, alacre adj
 2421. alacritas, alacritatis n
 2422. alacriter adv
 2423. alapa, alapae n
 2424. Alaricus, Alarici n
 2425. alaris, alaris n
 2426. alaris, alaris, alare adj
 2427. alarius, alari(i) n
 2428. alarius, alaria, alarium adj
 2429. alaternus, alaterni n
 2430. alatus, alata, alatum adj
 2431. alauda, alaudae n
 2432. alausa, alausae n
 2433. alazon, alazonis n
 2434. alba, albae n
 2435. albamentum, albamenti n
 2436. albaris, albaris, albare adj
 2437. albarium, albarii n
 2438. albarius, albaria, albarium adj
 2439. albatus, albata, albatum adj
 2440. albatus, albati n
 2441. albedo, albedinis n
 2442. albens, (gen.), albentis adj
 2443. albeo, albere, -, - v
 2444. albesco, albescere, -, - v
 2445. albicantius adv
 2446. albicapillus, albicapilla, albicapillum adj
 2447. albicasco, albicascere, -, - v
 2448. albiceratus, albicerata, albiceratum adj
 2449. albiceris, albiceris, albicere adj
 2450. albicerus, albicera, albicerum adj
 2451. albico, albicare, albicavi, albicatus v
 2452. albicolor, (gen.), albicoloris adj
 2453. albicomus, albicoma, albicomum adj
 2454. albicor, albicari, albicatus v
 2455. albidus, albida adj
 2456. albineus, albinea, albineum adj
 2457. albinus, albini n
 2458. Albion, Albionis n
 2459. Albis, Albis n
 2460. albitudo, albitudinis n
 2461. albo, albare, albavi, albatus v
 2462. albogalerus, albogaleri n
 2463. albogilvus, albogilva, albogilvum adj
 2464. albor, alboris n
 2465. albucum, albuci n
 2466. albucus, albuci n
 2467. albuelis, albuelis n
 2468. albugo, albuginis n
 2469. albulus, albula, albulum adj
 2470. album, albi n
 2471. album, albi n
 2472. albumen, albuminis n
 2473. albumentum, albumenti n
 2474. alburnum, alburni n
 2475. alburnus, alburni n
 2476. albus, alba adj
 2477. alcalinus, alcalina, alcalinum adj
 2478. alce, alces n
 2479. alcea, alceae n
 2480. alcedo, alcedinis n
 2481. alcedonium, alcedoni(i) n
 2482. alcedonium, alcedonii n
 2483. alces, alcis n
 2484. alchemia, alchemiae n
 2485. alchimia, alchimiae n
 2486. alchimista, alchimistae n
 2487. alcibium, alcibi(i) n
 2488. alcima, alcimae n
 2489. alcinus, alcina, alcinum adj
 2490. alcmanius, alcmania, alcmanium adj
 2491. alcohol, alcoholis n
 2492. alcoholicus, alcoholica, alcoholicum adj
 2493. alcoholismus, alcoholismi n
 2494. alcoranus, alcorani n
 2495. alcyon, alcyonis n
 2496. alcyone, alcyones n
 2497. alcyoneum, alcyonei n
 2498. alcyoneus, alcyonea, alcyoneum adj
 2499. alcyonidus, alcyonida, alcyonidum adj
 2500. alcyonis, (gen.), alcyonidis adj
 2501. alea, aleae n
 2502. alearis, alearis, aleare adj
 2503. alearius, alearia, alearium adj
 2504. aleator, aleatoris n
 2505. aleatorium, aleatorii n
 2506. aleatorius, aleatoria, aleatorium adj
 2507. alebre, alebris n
 2508. alebris, alebris, alebre adj
 2509. alec, alecis n
 2510. alectoria, alectoriae n
 2511. alectorios, alectorios, alectorion adj
 2512. alectorius, alectoria, alectorium adj
 2513. alecula, aleculae n
 2514. alembicum, alembici n
 2515. aleo, aleonis n
 2516. aleph, undeclined n
 2517. alerius, aleria, alerium adj
 2518. ales, (gen.), alitis adj
 2519. ales, alitis n
 2520. alesco, alescere, -, - v
 2521. aletudo, aletudinis n
 2522. alex, alecis n
 2523. Alexander, Alexandri n
 2524. Alexandrea, Alexandreae n
 2525. Alexandria, Alexandriae n
 2526. Alexandrinus, Alexandrina, Alexandrinum adj
 2527. Alexandrinus, Alexandrini n
 2528. alexipharmacon, alexipharmaci n
 2529. alga, algae n
 2530. algebra, algebrae n
 2531. algens, (gen.), algentis adj
 2532. algensis, algensis, algense adj
 2533. algeo, algere, alsi, - v
 2534. algesco, algescere, alsi, - v
 2535. algidus, algida, algidum adj
 2536. algificus, algifica, algificum adj
 2537. algor, algoris n
 2538. algorithmus, algorithmi n
 2539. algosus, algosa, algosum adj
 2540. algu, algus n
 2541. algus, algus n
 2542. alia adv
 2543. alias adv
 2544. aliatum, aliati n
 2545. alibi adv
 2546. alibilis, alibile, alibilior adj
 2547. alica, alicae n
 2548. alicacius, alicacia, alicacium adj
 2549. alicaria, alicariae n
 2550. alicarius, alicaria, alicarium adj
 2551. alicarius, alicarii n
 2552. alicastrum, alicastri n
 2553. alicubi adv
 2554. alicula, aliculae n
 2555. alicunde adv
 2556. alienatio, alienationis n
 2557. alienigena, alienigenae n
 2558. alienigenus, alienigena, alienigenum adj
 2559. alieniloquium, alieniloquii n
 2560. alienitas, alienitatis n
 2561. alieno, alienare, alienavi, alienatus v
 2562. alienor, alienari, alienatus v
 2563. alienum, alieni n
 2564. alienus, aliena adj
 2565. alienus, alieni n
 2566. alietum, alieti n
 2567. alifer, alifera, aliferum adj
 2568. aliger, aligera, aligerum adj
 2569. alii conj
 2570. alimentarius, alimentari(i) n
 2571. alimentarius, alimentaria, alimentarium adj
 2572. alimentum, alimenti n
 2573. alimonia, alimoniae n
 2574. alimonium, alimoni(i) n
 2575. alio adv
 2576. alioqui adv
 2577. alioquin adv
 2578. aliorsum adv
 2579. aliorsus adv
 2580. aliovorsum adv
 2581. aliovorsus adv
 2582. alipes, (gen.), alipedis adj
 2583. alipes, (gen.), alipedis adj
 2584. alipes, alipedis n
 2585. alipilus, alipili n
 2586. alipta, aliptae n
 2587. aliptes, aliptae n
 2588. aliqua adv
 2589. aliquam adv
 2590. aliquamdiu adv
 2591. aliquandiu adv
 2592. aliquando adv
 2593. aliquantillum, aliquantilli n
 2594. aliquantisper adv
 2595. aliquanto adv
 2596. aliquantorsum adv
 2597. aliquantulo adv
 2598. aliquantulum adv
 2599. aliquantulum, aliquantuli n
 2600. aliquantulus, aliquantula, aliquantulum adj
 2601. aliquantum adv
 2602. aliquantum, aliquanti n
 2603. aliquantus, aliquanta, aliquantum adj
 2604. aliquatenus adv
 2605. aliqui adv
 2606. aliqui, aliqua, aliquod adv
 2607. aliquid adv
 2608. aliquis, aliquis, aliquid adv
 2609. aliquit adv
 2610. aliquo adv
 2611. aliquod, undeclined adj
 2612. aliquod, undeclined n
 2613. aliquodfariam adv
 2614. aliquomodo adv
 2615. aliquot, undeclined adj
 2616. aliquot, undeclined n
 2617. aliquotfariam adv
 2618. aliquotiens adv
 2619. aliquoties adv
 2620. aliquovorsum adv
 2621. alisalius, alisalia, alisaliud adj
 2622. alisma, alismatis n
 2623. aliter adv
 2624. alitudo, alitudinis n
 2625. alitura, aliturae n
 2626. aliturgicus, aliturgica, aliturgicum adj
 2627. alitus, alitus n
 2628. aliubei adv
 2629. aliubi adv
 2630. alium, ali(i) n
 2631. aliunde adv
 2632. alius conj
 2633. alius, alia, aliud adj
 2634. aliusmodi adv
 2635. aliuta adv
 2636. allabor, allabi, allapsus v
 2637. allaboro, allaborare, allaboravi, allaboratus v
 2638. allacrimo, allacrimare, -, - v
 2639. allambo, allambere, -, - v
 2640. allapsus, allapsus n
 2641. allatro, allatrare, allatravi, allatratus v
 2642. allaudabilis, allaudabilis, allaudabile adj
 2643. allaudo, allaudare, allaudavi, allaudatus v
 2644. allavo, allavare, allavavi, allavatus v
 2645. allec, allecis n
 2646. allectatio, allectationis n
 2647. allectator, allectatoris n
 2648. allecto, allectare, allectavi, allectatus v
 2649. allector, allectoris n
 2650. allectura, allecturae n
 2651. allegatio, allegationis n
 2652. allegatum, allegati n
 2653. allegatus, allegatus n
 2654. allego, allegare, allegavi, allegatus v
 2655. allego, allegere, allegi, allectus v
 2656. allegoria, allegoriae n
 2657. allegorice adv
 2658. allegoricus, allegorica, allegoricum adj
 2659. allegorizo, allegorizare, allegorizavi, allegorizatus v
 2660. Alleluia interj
 2661. alleluiaticus, alleluiatica, alleluiaticum adj
 2662. allenimentum, allenimenti n
 2663. allergia, allergiae n
 2664. allergicus, allergica, allergicum adj
 2665. allevamentum, allevamenti n
 2666. allevatio, allevationis n
 2667. allevator, allevatoris n
 2668. alleviatio, alleviationis n
 2669. allevio, alleviare, alleviavi, alleviatus v
 2670. allevo, allevare, allevavi, allevatus v
 2671. allevo, allevare, allevavi, allevatus v
 2672. allex, allecis n
 2673. alliatum, alliati n
 2674. allibentia, allibentiae n
 2675. allibesco, allibescere, -, - v
 2676. allicefacio, allicefacere, allicefeci, allicefactus v
 2677. allicefio, alliceferi, allicefactus v
 2678. allicio, allicere, allexi, allectus v
 2679. allido, allidere, allisi, allisus v
 2680. alligamentum, alligamenti n
 2681. alligatio, alligationis n
 2682. alligator, alligatoris n
 2683. alligatura, alligaturae n
 2684. alligatus, alligati n
 2685. alligo, alligare, alligavi, alligatus v
 2686. allino, allinere, allinevi, allinitus v
 2687. allisio, allisionis n
 2688. allium, alli(i) n
 2689. allium, allii n
 2690. Allobrox, Allobrogis n
 2691. alloco, allocare, allocavi, allocatus v
 2692. allocutio, allocutionis n
 2693. allocutio, allocutionis n
 2694. allodium, allodii n
 2695. allophylus, allophyla, allophylum adj
 2696. alloquium, alloqui(i) n
 2697. alloquor, alloqui, allocutus v
 2698. allubentia, allubentiae n
 2699. allubesco, allubescere, -, - v
 2700. alluceo, allucere, alluxi, - v
 2701. allucinator, allucinatoris n
 2702. alluctor, alluctari, alluctatus v
 2703. alludio, alludiare, alludiavi, alludiatus v
 2704. alludo, alludere, allusi, allusus v
 2705. alluo, alluere, allui, - v
 2706. allus, alli n
 2707. allusio, allusionis n
 2708. alluvies, alluviei n
 2709. alluvies, alluviei n
 2710. alluvio, alluvionis n
 2711. alluvius, alluvia, alluvium adj
 2712. almarium, almarii n
 2713. almitas, almitatis n
 2714. almities, almitiei n
 2715. almonium, almonii n
 2716. almucia, almuciae n
 2717. almus, alma, almum adj
 2718. almutium, almutii n
 2719. alneus, alnea, alneum adj
 2720. alnus, alna, alnum adj
 2721. alnus, alni n
 2722. alo, alere, alui, alitus v
 2723. alo, alere, alui, altus v
 2724. aloe, aloes n
 2725. alogia, alogiae n
 2726. alogus, aloga, alogum adj
 2727. alopecia, alopeciae n
 2728. alopecis, alopecidis n
 2729. alopecuros, alopecuri n
 2730. alopex, alopecis n
 2731. alpha, undeclined n
 2732. alphabeticus, alphabetica, alphabeticum adj
 2733. alphabetum, alphabeti n
 2734. alphos, alphi n
 2735. alphus, alphi n
 2736. Alpinus, Alpina, Alpinum adj
 2737. Alpis, Alpis n
 2738. alsidena, alsidenae n
 2739. alsine, alsines n
 2740. alsiosus, alsiosa, alsiosum adj
 2741. alsiosus, alsiosi n
 2742. alsius, alsia, alsium adj
 2743. alsulegia, alsulegiae n
 2744. alsus, alsa adj
 2745. altanus, altani n
 2746. altar, altaris n
 2747. altaragium, altaragii n
 2748. altare, altaris n
 2749. altarista, altaristae n
 2750. altarium, altarii n
 2751. alte, altius, altissime adv
 2752. alter conj
 2753. alter, altera, alterum adj
 2754. alter, altera, alterum adj
 2755. alteramentum, alteramenti n
 2756. alteras adv
 2757. alteratio, alterationis n
 2758. altercabilis, altercabilis, altercabile adj
 2759. altercatio, altercationis n
 2760. altercator, altercatoris n
 2761. alterco, altercare, altercavi, altercatus v
 2762. altercor, altercari, altercatus v
 2763. alterculum, alterculi n
 2764. altercum, alterci n
 2765. alterinsecus adv
 2766. alterius adv
 2767. alternatim adv
 2768. alternatio, alternationis n
 2769. alternatus, alternata, alternatum adj
 2770. alterne adv
 2771. alternis adv
 2772. alterno, alternare, alternavi, alternatus v
 2773. alternus, alterna, alternum adj
 2774. alterorsus adv
 2775. alterplex, (gen.), alterplicis adj
 2776. alteruter, alterutra, alterutrum adj
 2777. alterutraque adv
 2778. alterutrique adv
 2779. alterutrum adv
 2780. althaea, althaeae n
 2781. alticinctus, alticincta, alticinctum adj
 2782. alticomus, alticoma, alticomum adj
 2783. altifrons, (gen.), altifrontis adj
 2784. altijugus, altijuga, altijugum adj
 2785. altilaneus, altilanea, altilaneum adj
 2786. altiliarius, altiliari(i) n
 2787. altilis, altilis n
 2788. altilis, altilis, altile adj
 2789. altilium, altilii n
 2790. altipendulus, altipendula, altipendulum adj
 2791. altipotens, (gen.), altipotentis adj
 2792. altisonus, altisona, altisonum adj
 2793. altispex, altispicis n
 2794. altistria, altistriae n
 2795. altithronus, altithroni n
 2796. altitonans, (gen.), altitonantis adj
 2797. altitonus, altitona, altitonum adj
 2798. altitudo, altitudinis n
 2799. altiuscule adv
 2800. altiusculus, altiuscula, altiusculum adj
 2801. altivolans, (gen.), altivolantis adj
 2802. altivolus, altivola, altivolum adj
 2803. alto, altare, altavi, altatus v
 2804. altor, altoris n
 2805. altrimsecus adv
 2806. altrinsecus adv
 2807. altrix, altricis n
 2808. altrovorsum adv
 2809. altruista, altruistae n
 2810. altum adv
 2811. altum, alti n
 2812. altus, alta adj
 2813. altus, altus n
 2814. alucinatio, alucinationis n
 2815. alucinator, alucinatoris n
 2816. alucinogenus, alucinogena, alucinogenum adj
 2817. alucinor, alucinari, alucinatus v
 2818. alucita, alucitae n
 2819. alum, ali n
 2820. alumen, aluminis n
 2821. alumentarius, alumentari(i) n
 2822. alumentarius, alumentaria, alumentarium adj
 2823. alumentum, alumenti n
 2824. aluminatius, aluminati(i) n
 2825. aluminatus, aluminata, aluminatum adj
 2826. aluminium, aluminii n
 2827. aluminosum, aluminosi n
 2828. aluminosus, aluminosa, aluminosum adj
 2829. alumna, alumnae n
 2830. alumnaticum, alumnatici n
 2831. alumno, alumnare, alumnavi, alumnatus v
 2832. alumnor, alumnari, alumnatus v
 2833. alumnula, alumnulae n
 2834. alumnulus, alumnuli n
 2835. alumnus, alumna, alumnum adj
 2836. alumnus, alumni n
 2837. alumonia, alumoniae n
 2838. alumonium, alumoni(i) n
 2839. alus, ali n
 2840. aluta, alutae n
 2841. alutacius, alutacia, alutacium adj
 2842. alutarius, alutaria, alutarium adj
 2843. alvarium, alvari(i) n
 2844. alveare, alvearis n
 2845. alvearium, alveari(i) n
 2846. alveatus, alveata, alveatum adj
 2847. alveolatus, alveolata, alveolatum adj
 2848. alveolus, alveoli n
 2849. alveum, alvei n
 2850. alveus, alvei n
 2851. alveus, alvei n
 2852. alvus, alvi n
 2853. alypon, alypi n
 2854. alysson, alyssi n
 2855. alytharcha, alytharchae n
 2856. alytharches, alytharchae n
 2857. alytharchia, alytharchiae n
 2858. ama, amae n
 2859. amabilis, amabile, amabilior adj
 2860. amabilitas, amabilitatis n
 2861. amabiliter, amabilius, amabilissime adv
 2862. Amalechita, Amalechitae n
 2863. amandatio, amandationis n
 2864. amando, amandare, amandavi, amandatus v
 2865. amans, amantis n
 2866. amans, amantis adj
 2867. amanter, amantius, amantissime adv
 2868. amanuensis, amanuensis n
 2869. amaracinum, amaracini n
 2870. amaracinus, amaracina, amaracinum adj
 2871. amaracum, amaraci n
 2872. amaracus, amaraci n
 2873. amarantus, amaranti n
 2874. amare, amarius, amarissime adv
 2875. amaresco, amarescere, -, - v
 2876. amarico, amaricare, amaricavi, amaricatus v
 2877. amaricor, amaricari, amaricatus v
 2878. amaritas, amaritatis n
 2879. amariter adv
 2880. amarities, amaritiei n
 2881. amaritudo, amaritudinis n
 2882. amaror, amaroris n
 2883. amarulentia, amarulentiae n
 2884. amarulentus, amarulenta, amarulentum adj
 2885. amarum adv
 2886. amarum, amari n
 2887. amarus, amara adj
 2888. amasco, amascere, -, - v
 2889. amasia, amasiae n
 2890. amasio, amasionis n
 2891. amasiuncula, amasiunculae n
 2892. amasiunculus, amasiunculi n
 2893. amasius, amasii n
 2894. amata, amatae n
 2895. amatio, amationis n
 2896. amator, amatoris n
 2897. amator, amatoris n
 2898. amatorculus, amatorculi n
 2899. amatorie adv
 2900. amatorium, amatori(i) n
 2901. amatorius, amatoria, amatorium adj
 2902. amatrix, (gen.), amatricis adj
 2903. amatrix, amatricis n
 2904. amaturio, amaturire, amaturivi, amaturitus v
 2905. amatus, amata, amatum adj
 2906. amaxites, amaxitae n
 2907. Amazon, Amazonis n
 2908. amb n
 2909. ambactus, ambacti n
 2910. ambadedo, ambadedere, ambadedi, ambadesus v
 2911. ambadedo, ambadesse, -, - v
 2912. ambages, ambagis n
 2913. ambagiosus, ambagiosa, ambagiosum adj
 2914. ambago, ambaginis n
 2915. ambarvalis, ambarvalis, ambarvale adj
 2916. ambecisus, ambecisus n
 2917. ambedo, ambedere, ambedi, ambesus v
 2918. ambedo, ambesse, -, - v
 2919. ambestrix, ambestricis n
 2920. ambidens, ambidentis n
 2921. ambienter adv
 2922. ambifariam adv
 2923. ambifarie adv
 2924. ambifarius, ambifaria, ambifarium adj
 2925. ambiga, ambigae n
 2926. ambigo, ambigere, -, - v
 2927. ambigue adv
 2928. ambiguitas, ambiguitatis n
 2929. ambiguum, ambigui n
 2930. ambiguus, ambigua, ambiguum adj
 2931. ambio, ambire, ambivi, ambitus v
 2932. Ambiorix, Ambiorigis n
 2933. ambitio, ambitionis n
 2934. ambitiose, ambitiosius, ambitiosissime adv
 2935. ambitiosus, ambitiosa adj
 2936. ambitor, ambitoris n
 2937. ambitudo, ambitudinis n
 2938. ambitus, ambitus n
 2939. ambivalentia, ambivalentiae n
 2940. ambivium, ambivi(i) n
 2941. ambligonius, ambligonia, ambligonium adj
 2942. amblygonius, amblygonia, amblygonium adj
 2943. ambolagium, ambolagii n
 2944. ambon, ambonis n
 2945. ambro, ambronis n
 2946. ambroscus, ambrosca, ambroscum adj
 2947. ambrosia, ambrosiae n
 2948. ambrosiacus, ambrosiaca, ambrosiacum adj
 2949. ambrosialis, ambrosialis, ambrosiale adj
 2950. ambrosius, ambrosia, ambrosium adj
 2951. ambubaia, ambubaiae n
 2952. ambubaia, ambubaiae n
 2953. ambubeia, ambubeiae n
 2954. ambufariam adv
 2955. ambulacrum, ambulacri n
 2956. ambulatilis, ambulatilis, ambulatile adj
 2957. ambulatio, ambulationis n
 2958. ambulatiuncula, ambulatiunculae n
 2959. ambulativum, ambulativi n
 2960. ambulator, ambulatoris n
 2961. ambulatorius, ambulatoria, ambulatorium adj
 2962. ambulatrix, (gen.), ambulatricis adj
 2963. ambulatura, ambulaturae n
 2964. ambulo, ambulare, ambulavi, ambulatus v
 2965. ambultus, ambultus n
 2966. amburbale, amburbalis n
 2967. Amburbium, Amburbi(i) n
 2968. amburbium, amburbi(i) n
 2969. amburo, amburere, ambussi, ambustus v
 2970. ambustio, ambustionis n
 2971. ambustulatus, ambustulata, ambustulatum adj
 2972. ambustum, ambusti n
 2973. amellus, amelli n
 2974. amen adv
 2975. amendator, amendatoris n
 2976. amens, amentis adj
 2977. amentia, amentiae n
 2978. amentius adv
 2979. amento, amentare, amentavi, amentatus v
 2980. amentum, amenti n
 2981. amercio, amerciare, amerciavi, amerciatus v
 2982. America, Americae n
 2983. Americanus, Americana, Americanum adj
 2984. amerimnon, amerimni n
 2985. ames, amitis n
 2986. amethystinatus, amethystinata, amethystinatum adj
 2987. amethystinus, amethystina, amethystinum adj
 2988. amethystizon, (gen.), amethystizontos adj
 2989. amethystus, amethysta, amethystum adj
 2990. amethystus, amethysti n
 2991. ametor, (gen.), ametoris adj
 2992. amfitapa, amfitapae n
 2993. amflexus, amflexa, amflexum adj
 2994. amfractus, amfractus n
 2995. ami, undeclined n
 2996. amia, amiae n
 2997. amiantus, amianti n
 2998. amias, amiae n
 2999. amica, amicae n
 3000. amicabilis, amicabilis, amicabile adj
 3001. amicabiliter adv
 3002. amicalis, amicalis, amicale adj
 3003. amicarius, amicari(i) n
 3004. amice, amicius, amicissime adv
 3005. amicicia, amiciciae n
 3006. amicimen, amiciminis n
 3007. amicinum, amicini n
 3008. amicio, amicire, amicui, amictus v
 3009. amicio, amicire, amixi, amictus v
 3010. amiciter adv
 3011. amicitia, amicitiae n
 3012. amicities, amicitiei n
 3013. amico, amicare, -, - v
 3014. amicosus, amicosa, amicosum adj
 3015. amictorium, amictorii n
 3016. amictorius, amictoria, amictorium adj
 3017. amictus, amictus n
 3018. amicula, amiculae n
 3019. amiculum, amiculi n
 3020. amiculus, amiculi n
 3021. amicus, amica adj
 3022. amicus, amici n
 3023. amigro, amigrare, amigravi, amigratus v
 3024. amilum, amili n
 3025. Aminaeus, Aminaea, Aminaeum adj
 3026. Amineus, Aminea, Amineum adj
 3027. Aminneus, Aminnea, Aminneum adj
 3028. Aminnius, Aminnia, Aminnium adj
 3029. amissibilis, amissibilis, amissibile adj
 3030. amissio, amissionis n
 3031. amissus, amissus n
 3032. amita, amitae n
 3033. amitina, amitinae n
 3034. amitinus, amitina, amitinum adj
 3035. amitinus, amitini n
 3036. amitto, amittere, amisi, amissus v
 3037. amium, amii n
 3038. Ammanites, Ammanitae n
 3039. Ammanitis, (gen.), Ammanitidis adj
 3040. Ammanitis, Ammanitidos/is n
 3041. ammaturo, ammaturare, ammaturavi, ammaturatus v
 3042. ammento, ammentare, ammentavi, ammentatus v
 3043. ammentum, ammenti n
 3044. ammeo, ammeare, ammeavi, ammeatus v
 3045. ammetior, ammetiri, ammensus v
 3046. ammi, undeclined n
 3047. ammigro, ammigrare, ammigravi, ammigratus v
 3048. Ammineus, Amminea, Ammineum adj
 3049. amminiculabundus, amminiculabunda, amminiculabundum adj
 3050. amminiculator, amminiculatoris n
 3051. amminiculatus, amminiculata adj
 3052. amminiculo, amminiculare, amminiculavi, amminiculatus v
 3053. amminiculor, amminiculari, amminiculatus v
 3054. amminiculum, amminiculi n
 3055. amminister, amministri n
 3056. amministra, amministrae n
 3057. amministratio, amministrationis n
 3058. amministrativus, amministrativa, amministrativum adj
 3059. amministrator, amministratoris n
 3060. amministratorius, amministratoria, amministratorium adj
 3061. amministro, amministrare, amministravi, amministratus v
 3062. ammirabilis, ammirabilis, ammirabile adj
 3063. ammirabilitas, ammirabilitatis n
 3064. ammirabiliter adv
 3065. ammirandus, ammiranda, ammirandum adj
 3066. ammiranter adv
 3067. ammiratio, ammirationis n
 3068. ammirator, ammiratoris n
 3069. ammiror, ammirari, ammiratus v
 3070. ammisceo, ammiscere, ammiscui, ammixtus v
 3071. ammissarius, ammissaria, ammissarium adj
 3072. ammissarius, ammissarii n
 3073. ammissio, ammissionis n
 3074. ammissionalis, ammissionalis n
 3075. ammissivus, ammissiva, ammissivum adj
 3076. ammissor, ammissoris n
 3077. ammissum, ammissi n
 3078. ammissura, ammissurae n
 3079. ammissus, ammissus n
 3080. ammistio, ammistionis n
 3081. ammistus, ammistus n
 3082. ammitto, ammittere, ammisi, ammissus v
 3083. ammium, ammii n
 3084. ammixtio, ammixtionis n
 3085. ammixtus, ammixta, ammixtum adj
 3086. ammixtus, ammixtus n
 3087. ammochrysus, ammochrysi n
 3088. ammoderate adv
 3089. ammoderor, ammoderari, - v
 3090. ammodo adv
 3091. ammodulor, ammodulari, ammodulatus v
 3092. ammodum adv
 3093. ammodytes, ammodytae n
 3094. ammoenio, ammoenire, ammoenivi, ammoenitus v
 3095. ammolior, ammoliri, ammolitus v
 3096. ammonefacio, ammonefacere, ammonefeci, ammonefactus v
 3097. ammonefio, ammoneferi, ammonefactus v
 3098. ammoneo, ammonere, ammonui, ammonitus v
 3099. ammoniacum, ammoniaci n
 3100. ammoniacus, ammoniaca, ammoniacum adj
 3101. ammoniacus, ammoniaca, ammoniacum adj
 3102. ammonitio, ammonitionis n
 3103. ammonitor, ammonitoris n
 3104. ammonitorium, ammonitorii n
 3105. ammonitrix, ammonitricis n
 3106. ammonitrum, ammonitri n
 3107. ammonitum, ammoniti n
 3108. ammonitus, ammonitus n
 3109. ammordeo, ammordere, ammordi, ammorsus v
 3110. ammorsus, ammorsa, ammorsum adj
 3111. ammorsus, ammorsus n
 3112. ammotio, ammotionis n
 3113. ammoveo, ammovere, ammovi, ammotus v
 3114. ammugio, ammugire, -, - v
 3115. ammulco, ammulcare, -, - v
 3116. ammurmuratio, ammurmurationis n
 3117. ammurmuro, ammurmurare, ammurmuravi, ammurmuratus v
 3118. ammurmuror, ammurmurari, ammurmuratus v
 3119. ammutilo, ammutilare, ammutilavi, ammutilatus v
 3120. amnacum, amnaci n
 3121. amnensis, amnensis n
 3122. amnesis, amnesis n
 3123. amnestia, amnestiae n
 3124. amnicolus, amnicola, amnicolum adj
 3125. amniculus, amniculi n
 3126. amnicus, amnica, amnicum adj
 3127. amnigenus, amnigena, amnigenum adj
 3128. amnis, amnis n
 3129. amo, amare, additional, forms v
 3130. amo, amare, amavi, amatus v
 3131. amodo adv
 3132. amoebaeus, amoebaea, amoebaeum adj
 3133. amoene, amoenius, amoenissime adv
 3134. amoenitas, amoenitatis n
 3135. amoeniter adv
 3136. amoeno, amoenare, amoenavi, amoenatus v
 3137. amoenum, amoeni n
 3138. amoenus, amoena adj
 3139. amoletum, amoleti n
 3140. amolior, amoliri, amolitus v
 3141. amolitio, amolitionis n
 3142. amomis, amomidis n
 3143. amomon, amomi n
 3144. amomum, amomi n
 3145. amor, amoris n
 3146. amorabundus, amorabunda, amorabundum adj
 3147. amorifer, amorifera, amoriferum adj
 3148. amorificus, amorifica, amorificum adj
 3149. amortizatio, amortizationis n
 3150. amos, amoris n
 3151. amothystinatus, amothystinata, amothystinatum adj
 3152. amotibilis, amotibilis, amotibile adj
 3153. amotio, amotionis n
 3154. amoveo, amovere, amovi, amotus v
 3155. amovibilis, amovibilis, amovibile adj
 3156. amovibilitas, amovibilitatis n
 3157. ampelinus, ampelina, ampelinum adj
 3158. ampelitis, ampelitidis n
 3159. ampelodesmos, ampelodesmi n
 3160. ampeloeuce, ampeloeuces n
 3161. ampeloprason, ampeloprasi n
 3162. ampelos, ampeli n
 3163. ampendix, ampendicis n
 3164. amperium, amperii n
 3165. amphemerinos, amphemerinos, amphemerinon adj
 3166. amphibalus, amphibali n
 3167. amphibius, amphibia, amphibium adj
 3168. amphibolia, amphiboliae n
 3169. amphibologia, amphibologiae n
 3170. amphibolus, amphibola, amphibolum adj
 3171. amphibrachus, amphibrachi n
 3172. amphibrachysos, amphibrachi n
 3173. amphibrevis, amphibrevis n
 3174. amphicomos, amphicomi n
 3175. amphidane, amphidanes n
 3176. amphimacros, amphimacri n
 3177. amphimacrus, amphimacri n
 3178. amphimallium, amphimallii n
 3179. amphimallum, amphimalli n
 3180. amphiprostylos, amphiprostyli n
 3181. amphisbaena, amphisbaenae n
 3182. amphisporum, amphispori n
 3183. amphistomus, amphistoma, amphistomum adj
 3184. amphitane, amphitanes n
 3185. amphitapos, amphitapi n
 3186. amphithalamos, amphithalami n
 3187. amphitheatralis, amphitheatralis, amphitheatrale adj
 3188. amphitheatricus, amphitheatrica, amphitheatricum adj
 3189. amphitheatriticus, amphitheatritica, amphitheatriticum adj
 3190. amphitheatrum, amphitheatri n
 3191. amphora, amphorae n
 3192. amphoralis, amphoralis, amphorale adj
 3193. amphorarius, amphoraria, amphorarium adj
 3194. ampla, amplae n
 3195. ample, amplius, amplissime adv
 3196. amplector, amplecti, amplexus v
 3197. amplexo, amplexare, amplexavi, amplexatus v
 3198. amplexor, amplexari, amplexatus v
 3199. amplexus, amplexus n
 3200. ampliatio, ampliationis n
 3201. ampliator, ampliatoris n
 3202. amplificatio, amplificationis n
 3203. amplificator, amplificatoris n
 3204. amplificatrum, amplificatri n
 3205. amplifice adv
 3206. amplifico, amplificare, amplificavi, amplificatus v
 3207. amplificus, amplifica, amplificum adj
 3208. amplio, ampliare, ampliavi, ampliatus v
 3209. ampliter adv
 3210. amplitudo, amplitudinis n
 3211. amplius adv
 3212. amplius, undeclined adj
 3213. amplius, undeclined n
 3214. ampliuscule adv
 3215. ampliusculus, ampliuscula, ampliusculum adj
 3216. amplo, amplare, amplavi, amplatus v
 3217. amploctor, amplocti, amploxus v
 3218. amplus, ampla adj
 3219. ampola, ampolae n
 3220. ampollata, ampollatae n
 3221. amptruo, amptruare, amptruavi, amptruatus v
 3222. ampulla, ampullae n
 3223. ampullaceus, ampullacea, ampullaceum adj
 3224. ampullarius, ampullari(i) n
 3225. ampullor, ampullari, ampullatus v
 3226. amputatio, amputationis n
 3227. amputo, amputare, amputavi, amputatus v
 3228. amtruo, amtruare, amtruavi, amtruatus v
 3229. amula, amulae n
 3230. amuletum, amuleti n
 3231. amulum, amuli n
 3232. amurca, amurcae n
 3233. amurcarius, amurcaria, amurcarium adj
 3234. amurga, amurgae n
 3235. amusia, amusiae n
 3236. amusium, amusii n
 3237. amusos, amusos, amuson adj
 3238. amussis, amussis n
 3239. amussito, amussitare, amussitavi, amussitatus v
 3240. amussium, amussii n
 3241. amycticus, amyctica, amycticum adj
 3242. amydalinus, amydalina, amydalinum adj
 3243. amygdala, amygdalae n
 3244. amygdalaceus, amygdalacea, amygdalaceum adj
 3245. amygdale, amygdales n
 3246. amygdaleus, amygdalea, amygdaleum adj
 3247. amygdalinus, amygdalina, amygdalinum adj
 3248. amygdalites, amygdalitae n
 3249. amygdalum, amygdali n
 3250. amygdalus, amygdali n
 3251. amylo, amylare, amylavi, amylatus v
 3252. amylum, amyli n
 3253. amystis, amystidis n
 3254. an conj
 3255. an conj
 3256. anabaptismus, anabaptismi n
 3257. anabaptista, anabaptistae n
 3258. anabasis, anabasis n
 3259. anabathrum, anabathri n
 3260. anaboladium, anaboladii n
 3261. anabolagium, anabolagii n
 3262. anabolarium, anabolarii n
 3263. anabolium, anabolii n
 3264. anacampserox, anacampserotis n
 3265. anachites, anachitae n
 3266. anachoresis, anachoresis n
 3267. anachoreta, anachoretae n
 3268. anachoreticus, anachoretica, anachoreticum adj
 3269. anachorita, anachoritae n
 3270. anachronismus, anachronismi n
 3271. anaclinterium, anaclinterii n
 3272. anactorium, anactorii n
 3273. anadema, anadematis n
 3274. anadiplosis, anadiploseos/is n
 3275. anadiplosis, anadiplosis n
 3276. anaesthesia, anaesthesiae n
 3277. anagallis, anagallidis n
 3278. anaglyphum, anaglyphi n
 3279. anaglyphus, anaglypha, anaglyphum adj
 3280. anaglyptarius, anaglyptaria, anaglyptarium adj
 3281. anaglypticus, anaglyptica, anaglypticum adj
 3282. anaglyptum, anaglypti n
 3283. anaglyptus, anaglypta, anaglyptum adj
 3284. anagnosis, anagnoseos/is n
 3285. anagnostes, anagnostae n
 3286. anagolaium, anagolaii n
 3287. anagyros, anagyri n
 3288. analecta, analectae n
 3289. analectris, analectridis n
 3290. analemma, analemmatos/is n
 3291. analemptris, analemptridis n
 3292. analeptris, analeptridis n
 3293. analogia, analogiae n
 3294. analogicus, analogica, analogicum adj
 3295. analogium, analogii n
 3296. analogus, analoga, analogum adj
 3297. analphabetismus, analphabetismi n
 3298. analphabetus, analphabeta, analphabetum adj
 3299. analysis, analysis n
 3300. analyzo, analyzare, analyzavi, analyzatus v
 3301. anamnesis, anamnesis n
 3302. ananasa, ananasae n
 3303. anancaeum, anancaei n
 3304. anancites, anancitae n
 3305. anancitis, anancitidis n
 3306. anapaesticum, anapaestici n
 3307. anapaesticus, anapaestica, anapaesticum adj
 3308. anapaestum, anapaesti n
 3309. anapaestus, anapaesta, anapaestum adj
 3310. anapaestus, anapaesti n
 3311. anapauomene, anapauomenes n
 3312. anapauomenos, anapauomeni n
 3313. anaphora, anaphorae n
 3314. anaphora, anaphorae n
 3315. anaphoricus, anaphorica, anaphoricum adj
 3316. anaphysema, anaphysematos/is n
 3317. anapleroticus, anaplerotica, anapleroticum adj
 3318. anarchia, anarchiae n
 3319. anarchista, anarchistae n
 3320. anarchos, anarchos, anarchon adj
 3321. anarrinon, anarrini n
 3322. anas, anatis n
 3323. anas, anatis n
 3324. anas, anetis n
 3325. anas, anitis n
 3326. anasceue, anasceues n
 3327. anastasis, anastasis n
 3328. anastomoticus, anastomotica, anastomoticum adj
 3329. anataria, anatariae n
 3330. anatarius, anataria, anatarium adj
 3331. anathema, anathematis n
 3332. anathematismus, anathematismi n
 3333. anathematizo, anathematizare, anathematizavi, anathematizatus v
 3334. anathemo, anathemare, anathemavi, anathematus v
 3335. anathymiasis, anathymiasidis n
 3336. anaticula, anaticulae n
 3337. anatina, anatinae n
 3338. anatinus, anatina, anatinum adj
 3339. anatocismus, anatocismi n
 3340. anatomia, anatomiae n
 3341. anatomica, anatomicae n
 3342. anatomicus, anatomica, anatomicum adj
 3343. anatomicus, anatomici n
 3344. anatomie, anatomies n
 3345. anatonus, anatona, anatonum adj
 3346. anatresis, anatresis n
 3347. anaudia, anaudiae n
 3348. anca, ancae n
 3349. ancaesum, ancaesi n
 3350. ancala, ancalae n
 3351. ancale, ancales n
 3352. ancele, ancelis n
 3353. anceps, (gen.), ancipitis adj
 3354. anceps, (gen.), ancipitis adj
 3355. anceps, (gen.), ancipitis adj
 3356. anceps, (gen.), ancipitis adj
 3357. anchora, anchorae n
 3358. anchusa, anchusae n
 3359. ancile, ancilis n
 3360. ancilla, ancillae n
 3361. ancillariolus, ancillarioli n
 3362. ancillaris, ancillaris, ancillare adj
 3363. ancillatus, ancillatus n
 3364. ancillor, ancillari, ancillatus v
 3365. ancillula, ancillulae n
 3366. ancips, (gen.), acipitis adj
 3367. ancisus, ancisa, ancisum adj
 3368. anclabre, anclabris n
 3369. anclabris, anclabris n
 3370. anclabris, anclabris, anclabre adj
 3371. anclo, anclare, anclavi, anclatus v
 3372. ancon, anconis n
 3373. ancora, ancorae n
 3374. ancorago, ancoraginis n
 3375. ancorale, ancoralis n
 3376. ancoralis, ancoralis, ancorale adj
 3377. ancorarius, ancoraria, ancorarium adj
 3378. ancra, ancrae n
 3379. ancter, ancteros/is n
 3380. ancula, anculae n
 3381. anculo, anculare, anculavi, anculatus v
 3382. anculus, anculi n
 3383. ancus, anci n
 3384. ancyla, ancylae n
 3385. ancyloblepharos, ancyloblepharos, ancyloblepharon adj
 3386. andabata, andabatae n
 3387. andena, andenae n
 3388. andrachle, andrachles n
 3389. andrachne, andrachnes n
 3390. andrachne, andrachnes n
 3391. Andreas, Andreae n
 3392. andremas, andremae n
 3393. androdamas, androdantos/is n
 3394. Androgeosos, Androgei n
 3395. Androgyne, Androgynes n
 3396. androgynus, androgyni n
 3397. andron, andronis n
 3398. andronitis, andronitidis n
 3399. androsaces, androsacis n
 3400. androsaemon, androsaemi n
 3401. andruo, andruare, andruavi, andruatus v
 3402. aneclogistus, aneclogista, aneclogistum adj
 3403. anellus, anelli n
 3404. anemometrum, anemometri n
 3405. anemone, anemones n
 3406. anesum, anesi n
 3407. anethum, anethi n
 3408. aneticula, aneticulae n
 3409. aneticus, anetica, aneticum adj
 3410. anetina, anetinae n
 3411. anetinus, anetina, anetinum adj
 3412. anetum, aneti n
 3413. anfractum, anfracti n
 3414. anfractuosus, anfractuosa, anfractuosum adj
 3415. anfractus, anfracta, anfractum adj
 3416. anfractus, anfractus n
 3417. angaria, angariae n
 3418. angarialis, angarialis, angariale adj
 3419. angario, angariare, angariavi, angariatus v
 3420. angarium, angarii n
 3421. angarius, angarii n
 3422. angarus, angari n
 3423. angelicus, angelica, angelicum adj
 3424. angelicus, angelica, angelicum adj
 3425. angelificatus, angelificata, angelificatum adj
 3426. angellus, angelli n
 3427. angelus, angeli n
 3428. angina, anginae n
 3429. angina, anginae n
 3430. angiportum, angiporti n
 3431. angiportus, angiportus n
 3432. Anglia, Angliae n
 3433. Anglicanus, Anglicana, Anglicanum adj
 3434. Anglicanus, Anglicani n
 3435. Anglice adv
 3436. anglicismus, anglicismi n
 3437. Anglicus, Anglici n
 3438. Anglus, Angli n
 3439. ango, angere, anxi, anctus v
 3440. angolarius, angolaria, angolarium adj
 3441. angor, angoris n
 3442. angorio, angoriare, angoriavi, angoriatus v
 3443. angueus, anguea, angueum adj
 3444. anguicomus, anguicoma, anguicomum adj
 3445. anguiculus, anguiculi n
 3446. anguifer, anguifera, anguiferum adj
 3447. anguigena, anguigenae n
 3448. anguilla, anguillae n
 3449. anguimanus, anguimana, anguimanum adj
 3450. anguimanus, anguimanus n
 3451. anguineus, anguinea, anguineum adj
 3452. anguinum, anguini n
 3453. anguinus, anguina, anguinum adj
 3454. anguipes, (gen.), anguipedis adj
 3455. anguipes, anguipedis n
 3456. anguis, anguis n
 3457. anguitenens, (gen.), anguitenentis adj
 3458. anguitenens, anguitenentis n
 3459. angularis, angularis n
 3460. angularis, angularis, angulare adj
 3461. angulariter adv
 3462. angularius, angularia, angularium adj
 3463. angulatim adv
 3464. angulatus, angulata, angulatum adj
 3465. angulo, angulare, angulavi, angulatus v
 3466. angulosus, angulosa, angulosum adj
 3467. angulus, anguli n
 3468. angusta, angustae n
 3469. angustas, angustatis n
 3470. anguste, angustius, angustissime adv
 3471. angustia, angustiae n
 3472. angusticlavius, angusticlavia, angusticlavium adj
 3473. angustio, angustiare, angustiavi, angustiatus v
 3474. angustior, angustiari, angustiatus v
 3475. angustitas, angustitatis n
 3476. angusto, angustare, angustavi, angustatus v
 3477. angustum, angusti n
 3478. angustus, angusta adj
 3479. anhelitio, anhelitionis n
 3480. anhelitor, anhelitoris n
 3481. anhelitus, anhelitus n
 3482. anhelo, anhelare, anhelavi, anhelatus v
 3483. anhelus, anhela, anhelum adj
 3484. anhydros, anhydri n
 3485. aniatrologetus, aniatrologeta, aniatrologetum adj
 3486. anicetum, aniceti n
 3487. anicetus, aniceta, anicetum adj
 3488. anicilla, anicillae n
 3489. anicla, aniclae n
 3490. anicula, aniculae n
 3491. anicularis, anicularis, aniculare adj
 3492. anilis, anilis, anile adj
 3493. anilitas, anilitatis n
 3494. aniliter adv
 3495. anilito, anilitare, anilitavi, anilitatus v
 3496. anilitor, anilitari, anilitatus v
 3497. anima, animae n
 3498. animabilis, animabilis, animabile adj
 3499. animadversio, animadversionis n
 3500. animadversor, animadversoris n
 3501. animadverto, animadvertere, animadverti, animadversus v
 3502. animaequitas, animaequitatis n
 3503. animaequus, animaequa, animaequum adj
 3504. animal, animalis n
 3505. animalculum, animalculi n
 3506. animalis, animalis n
 3507. animalis, animalis, animale adj
 3508. animalitas, animalitatis n
 3509. animaliter adv
 3510. animans, (gen.), animantis adj
 3511. animans, animantis n
 3512. animatio, animationis n
 3513. animatrix, animatricis n
 3514. animatus, animata, animatum adj
 3515. animatus, animatus n
 3516. animax, (gen.), animacis adj
 3517. animismus, animismi n
 3518. animo, animare, animavi, animatus v
 3519. animose, animosius, animosissime adv
 3520. animositas, animositatis n
 3521. animosus, animosa, animosum adj
 3522. animula, animulae n
 3523. animulus, animuli n
 3524. animus, animi n
 3525. anisatum, anisati n
 3526. anisocyclum, anisocycli n
 3527. anisum, anisi n
 3528. ann., abb. n
 3529. annale, annalis n
 3530. annalis, annalis n
 3531. annarius, annaria, annarium adj
 3532. annata, annatae n
 3533. annato, annatare, annatavi, annatatus v
 3534. annavigo, annavigare, annavigavi, annavigatus v
 3535. anne conj
 3536. anne conj
 3537. annecto, annectere, annexui, annexus v
 3538. annego, annegare, annegavi, annegatus v
 3539. annexio, annexionis n
 3540. annexus, annexa, annexum adj
 3541. annexus, annexus n
 3542. annicto, annictare, annictavi, annictatus v
 3543. anniculus, annicula, anniculum adj
 3544. annifer, annifera, anniferum adj
 3545. annihilo, annihilare, annihilavi, annihilatus v
 3546. annitor, anniti, annixus v
 3547. annius, annius n
 3548. anniversarie adv
 3549. anniversarium, anniversarii n
 3550. anniversarius, anniversaria, anniversarium adj
 3551. annixus, annixa, annixum adj
 3552. anno, annare, annavi, annatus v
 3553. anno, annare, annavi, annatus v
 3554. annodo, annodare, annodavi, annodatus v
 3555. annon conj
 3556. annona, annonae n
 3557. annonarius, annonaria, annonarium adj
 3558. annonor, annonari, annonatus v
 3559. annositas, annositatis n
 3560. annosus, annosa, annosum adj
 3561. annotamentum, annotamenti n
 3562. annotatio, annotationis n
 3563. annotatiuncula, annotatiunculae n
 3564. annotator, annotatoris n
 3565. annotatus, annotati n
 3566. annotatus, annotatus n
 3567. annotinus, annotina, annotinum adj
 3568. annoto, annotare, annotavi, annotatus v
 3569. annualis, annualis, annuale adj
 3570. annubilo, annubilare, annubilavi, annubilatus v
 3571. annuculus, annucula, annuculum adj
 3572. annularis, annularis, annulare adj
 3573. annularis, annularis, annulare adj
 3574. annularius, annularia, annularium adj
 3575. annulatus, annulata, annulatum adj
 3576. annullo, annullare, annullavi, annullatus v
 3577. annulus, annula, annulum adj
 3578. annulus, annuli n
 3579. annumerabilis, annumerabilis, annumerabile adj
 3580. annumeratio, annumerationis n
 3581. annumero, annumerare, annumeravi, annumeratus v
 3582. annunciator, annunciatoris n
 3583. annuntialis, annuntialis, annuntiale adj
 3584. annuntiatio, annuntiationis n
 3585. annuntiator, annuntiatoris n
 3586. annuntiatrix, annuntiatricis n
 3587. annuntio, annuntiare, annuntiavi, annuntiatus v
 3588. annuntius, annuntia, annuntium adj
 3589. annuo, annuere, annui, annutus v
 3590. annus, anni n
 3591. annuto, annutare, annutavi, annutatus v
 3592. annutrio, annutrire, -, - v
 3593. annuum, annui n
 3594. annuus, annua, annuum adj
 3595. anodynon, anodyni n
 3596. anodynos, anodyna, anodynon adj
 3597. anodynum, anodyni n
 3598. anodynus, anodyna, anodynum adj
 3599. anomalia, anomaliae n
 3600. anomalus, anomala, anomalum adj
 3601. anonis, anonidis n
 3602. anonomastos, anonomastos, anonomaston adj
 3603. anonymia, anonymiae n
 3604. anonymos, anonymi n
 3605. anonymus, anonyma, anonymum adj
 3606. anquina, anquinae n
 3607. anquiro, anquirere, anquisivi, anquisitus v
 3608. anquisitio, anquisitionis n
 3609. ansa, ansae n
 3610. ansarium, ansarii n
 3611. ansatus, ansata, ansatum adj
 3612. anser, anseris n
 3613. anserculus, anserculi n
 3614. anserinus, anserina, anserinum adj
 3615. anstruo, anstruere, anstruxi, anstructus v
 3616. ansula, ansulae n
 3617. anta, antae n
 3618. antachates, antachatae n
 3619. antagonista, antagonistae n
 3620. antamoebaeus, antamoebaea, antamoebaeum adj
 3621. antapocha, antapochae n
 3622. antapodosis, antapodosis n
 3623. antarcticus, antarctica, antarcticum adj
 3624. antarius, antaria, antarium adj
 3625. ante adv
 3626. ante prep
 3627. antea adv
 3628. anteactus, anteacta, anteactum adj
 3629. anteago, anteagere, anteegi, anteactus v
 3630. anteambulo, anteambulonis n
 3631. antebasis, antebasis n
 3632. antecantamentum, antecantamenti n
 3633. antecantativus, antecantativa, antecantativum adj
 3634. antecapio, antecapere, antecepi, anteceptus v
 3635. antecedens, (gen.), antecedentis adj
 3636. antecedente, antecedentis n
 3637. antecedo, antecedere, antecessi, antecessus v
 3638. antecello, antecellere, -, - v
 3639. antecenium, antecenii n
 3640. antecessio, antecessionis n
 3641. antecessor, antecessoris n
 3642. antecessus, antecessus n
 3643. antecurro, antecurrere, antecucurri, antecursus v
 3644. antecurro, antecurrere, antecurri, antecursus v
 3645. antecursor, antecursoris n
 3646. anteeo, anteire, anteivi(ii), anteitus v
 3647. antefero, anteferre, antetuli, antelatus v
 3648. antefixum, antefixi n
 3649. antefixus, antefixa, antefixum adj
 3650. antegenitalis, antegenitalis, antegenitale adj
 3651. antegerio adv
 3652. antegredior, antegredi, antegressus v
 3653. antehabeo, antehabere, antehabui, antehabitus v
 3654. antehac adv
 3655. anteida adv
 3656. antelogium, antelogi(i) n
 3657. anteloquium, anteloquii n
 3658. antelucanum, antelucani n
 3659. antelucanus, antelucana, antelucanum adj
 3660. antelucio adv
 3661. anteluclo adv
 3662. anteludium, anteludi(i) n
 3663. antemeridialis, antemeridialis, antemeridiale adj
 3664. antemeridianus, antemeridiana, antemeridianum adj
 3665. antemeridies, antemeridiei n
 3666. antemitto, antemittere, antemisi, antemmissus v
 3667. antemna, antemnae n
 3668. antemoenio, antemoenire, antemoenivi, antemoenitus v
 3669. antemurale, antemuralis n
 3670. antemuranus, antemurana, antemuranum adj
 3671. antenatus, antenati n
 3672. antenna, antennae n
 3673. antenuptialis, antenuptialis, antenuptiale adj
 3674. anteo, antire, antivi(ii), antitus v
 3675. anteoccupatio, anteoccupationis n
 3676. anteoccupo, anteoccuponis n
 3677. antepaenultimus, antepaenultima, antepaenultimum adj
 3678. antepagmentum, antepagmenti n
 3679. antepartum, anteparti n
 3680. antepassio, antepassionis n
 3681. antependium, antependii n
 3682. antependulus, antependula, antependulum adj
 3683. antepertum, anteperti n
 3684. antepes, antepedis n
 3685. antepilanus, antepilani n
 3686. antepolleo, antepollere, -, - v
 3687. antepono, anteponere, anteposui, antepositus v
 3688. anteportanus, anteportana, anteportanum adj
 3689. antepotens, (gen.), antepotentis adj
 3690. antepreparatorius, antepreparatoria, antepreparatorium adj
 3691. antequam conj
 3692. anteridion, anteridii n
 3693. anterior, anterior, anterius adj
 3694. anterioritas, anterioritatis n
 3695. anteris, anteridis n
 3696. antescholanus, antescholani n
 3697. antescholarius, antescholarii n
 3698. antescolanus, antescolani n
 3699. antesignanus, antesignani n
 3700. antestes, antestitis n
 3701. antesto, antestare, antesteti, antestatus v
 3702. antestor, antestari, antestatus v
 3703. antetestatus, antetestati n
 3704. anteurbanum, anteurbani n
 3705. anteurbanus, anteurbana, anteurbanum adj
 3706. antevenio, antevenire, anteveni, anteventus v
 3707. anteventulus, anteventula, anteventulum adj
 3708. anteversio, anteversionis n
 3709. anteverto, antevertere, anteverti, anteversus v
 3710. antevio, anteviare, anteviavi, anteviatus v
 3711. antevolo, antevolare, antevolavi, antevolatus v
 3712. anthalium, anthalii n
 3713. anthedon, (gen.), anthedonis adj
 3714. anthedon, anthedonis adj
 3715. anthedon, anthedonis n
 3716. anthemis, anthemidis n
 3717. anthemum, anthemi n
 3718. anthera, antherae n
 3719. anthericos, antherici n
 3720. anthericus, antherici n
 3721. anthias, anthiae n
 3722. anthinus, anthina, anthinum adj
 3723. anthologicon, anthologici n
 3724. anthophoros, anthophoros, anthophoron adj
 3725. anthracias, anthraciae n
 3726. anthracinum, anthracini n
 3727. anthracinus, anthracina, anthracinum adj
 3728. anthracites, anthracitae n
 3729. anthracitis, anthracitidis n
 3730. anthrax, anthracis n
 3731. anthriscum, anthrisci n
 3732. anthriscus, anthrisci n
 3733. anthropocentricus, anthropocentrica, anthropocentricum adj
 3734. anthropocentrismus, anthropocentrismi n
 3735. anthropographos, anthropographi n
 3736. anthropolatra, anthropolatrae n
 3737. anthropologia, anthropologiae n
 3738. anthropologicus, anthropologica, anthropologicum adj
 3739. anthropologus, anthropologi n
 3740. anthropomorphismus, anthropomorphismi n
 3741. anthropomorphita, anthropomorphitae n
 3742. anthropomorphitus, anthropomorphita, anthropomorphitum adj
 3743. anthropomorphus, anthropomorpha, anthropomorphum adj
 3744. anthropophagia, anthropophagiae n
 3745. anthropophagos, anthropophagi n
 3746. anthropophagus, anthropophagi n
 3747. anthus, anthi n
 3748. anthyllion, anthyllii n
 3749. anthyllis, anthyllidis n
 3750. anthyllium, anthyllii n
 3751. anthyllum, anthylli n
 3752. anthypophora, anthypophorae n
 3753. antia, antiae n
 3754. antiaerius, antiaeria, antiaerium adj
 3755. antias, antiadis n
 3756. antibacchus, antibacchi n
 3757. antibasis, antibasis n
 3758. antibioticum, antibiotici n
 3759. antiboreum, antiborei n
 3760. antiboreus, antiborea, antiboreum adj
 3761. antibrachium, antibrachii n
 3762. anticategoria, anticategoriae n
 3763. Anticato, Anticatonis n
 3764. anticessus, anticessus n
 3765. Antichristus, Antichristi n
 3766. antichthonis, antichthonis n
 3767. anticipale, anticipalis n
 3768. anticipalis, anticipalis, anticipale adj
 3769. anticipatio, anticipationis n
 3770. anticipo, anticipare, anticipavi, anticipatus v
 3771. anticoagulans, anticoagulantis n
 3772. anticonceptio, anticonceptionis n
 3773. anticonceptivus, anticonceptiva, anticonceptivum adj
 3774. anticonvulsivum, anticonvulsivi n
 3775. anticorpus, anticorporis n
 3776. anticthonis, anticthonis n
 3777. antictonis, antictonis n
 3778. anticus, antica adj
 3779. anticus, antica, anticum adj
 3780. anticus, antici n
 3781. anticuus, anticua adj
 3782. antidactylus, antidactyla, antidactylum adj
 3783. antidea adv
 3784. antideo, antidire, antidivi(ii), antiditus v
 3785. antidepressivum, antidepressivi n
 3786. antidhac adv
 3787. antidoron, antidori n
 3788. antidotos, antidoti n
 3789. antidotum, antidoti n
 3790. antidotus, antidoti n
 3791. antigelidum, antigelidi n
 3792. antigerio adv
 3793. antigradus, antigradus n
 3794. antihistaminicum, antihistaminici n
 3795. antihypertensivum, antihypertensivi n
 3796. antiinfectiosus, antiinfectiosa, antiinfectiosum adj
 3797. antilope, antilopes n
 3798. antilucanus, antilucana, antilucanum adj
 3799. antimensium, antimensii n
 3800. antimetabole, antimetaboles n
 3801. antineuralgicum, antineuralgici n
 3802. antinomia, antinomiae n
 3803. Antiochea, Antiocheae n
 3804. Antiochenesis, Antiochenesis n
 3805. Antiochensis, Antiochensis n
 3806. Antiochensis, Antiochensis, Antiochense adj
 3807. Antiochenus, Antiochena, Antiochenum adj
 3808. Antiochenus, Antiocheni n
 3809. Antiochia, Antiochiae n
 3810. Antiochinus, Antiochina, Antiochinum adj
 3811. antioxydativus, antioxydativa, antioxydativum adj
 3812. antipagmentum, antipagmenti n
 3813. antipascha, antipaschatis n
 3814. antipastus, antipasti n
 3815. antipathes, antipathis n
 3816. antipathes, antipathis n
 3817. antipathia, antipathiae n
 3818. antipendium, antipendii n
 3819. antiphernum, antipherni n
 3820. antiphona, antiphonae n
 3821. antiphonalis, antiphonalis, antiphonale adj
 3822. antiphonarium, antiphonarii n
 3823. antiphonarius, antiphonaria, antiphonarium adj
 3824. antiphonatim adv
 3825. antiphone adv
 3826. antiphonum, antiphoni n
 3827. antiphonus, antiphona, antiphonum adj
 3828. antiphrasis, antiphrasis n
 3829. antipodis, antipodis n
 3830. antiptosis, antiptosis n
 3831. antiquarius, antiquari(i) n
 3832. antiquarius, antiquaria, antiquarium adj
 3833. antiquarius, antiquarii n
 3834. antiquatio, antiquationis n
 3835. antiquatus, antiquata adj
 3836. antique, antiquius, antiquissime adv
 3837. antiquitas, antiquitatis n
 3838. antiquitus adv
 3839. antiquitus, antiquita adj
 3840. antiquo, antiquare, antiquavi, antiquatus v
 3841. antiquum, antiqui n
 3842. antiquus, antiqua adj
 3843. antiquus, antiqui n
 3844. antirabicus, antirabica, antirabicum adj
 3845. antirrhinon, antirrhini n
 3846. antirrinum, antirrini n
 3847. antis, antis n
 3848. antisagoge, antisagoges n
 3849. antiscius, antiscii n
 3850. antisemitismus, antisemitismi n
 3851. antisepticum, antiseptici n
 3852. antisepticus, antiseptica, antisepticum adj
 3853. antisophista, antisophistae n
 3854. antisophistes, antisophistae n
 3855. antispasmodicum, antispasmodici n
 3856. antispodon, antispodi n
 3857. antista, antistae n
 3858. antistatus, antistatus n
 3859. antistes, antistitis n
 3860. antistes, antistitis n
 3861. antistigma, antistigmatis n
 3862. antistita, antistitae n
 3863. antistitium, antistitii n
 3864. antistitor, antistitoris n
 3865. antisto, antistare, antiseti, - v
 3866. antisto, antistare, antisteti, antistatus v
 3867. antistoechum, antistoechi n
 3868. antistrophe, antistrophes n
 3869. antistrophe, antistrophes n
 3870. antithesis, antithesis n
 3871. antitheton, antitheti n
 3872. antitheus, antithei n
 3873. antizeugmenon, antizeugmeni n
 3874. antlia, antliae n
 3875. antoecumene, antoecumenes n
 3876. antomasivus, antomasiva, antomasivum adj
 3877. Antonius, Antoni n
 3878. Antonius, Antonia, Antonium adj
 3879. antonomasia, antonomasiae n
 3880. antoo, antoare, antoavi, antoatus v
 3881. antrum, antri n
 3882. antruo, antruare, antruavi, antruatus v
 3883. Antuuerpia, Antuuerpiae n
 3884. Antverpia, Antverpiae n
 3885. anucella, anucellae n
 3886. anulare, anularis n
 3887. anularis, anularis, anulare adj
 3888. anularium, anulari(i) n
 3889. anularius, anulari(i) n
 3890. anularius, anularia, anularium adj
 3891. anulatus, anulata, anulatum adj
 3892. anulus, anuli n
 3893. anulus, anuli n
 3894. anus, ana, anum adj
 3895. anus, ani n
 3896. anus, ani n
 3897. anus, anus n
 3898. anxie adv
 3899. anxietas, anxietatis n
 3900. anxietudo, anxietudinis n
 3901. anxifer, anxifera, anxiferum adj
 3902. anxio, anxiare, anxiavi, anxiatus v
 3903. anxior, anxiari, anxiatus v
 3904. anxiosus, anxiosa, anxiosum adj
 3905. anxitudo, anxitudinis n
 3906. anxius, anxia, anxium adj
 3907. Ap., abb. n
 3908. apage interj
 3909. apalocrocodes, apalocrodis n
 3910. apalus, apala, apalum adj
 3911. aparctias, aparctiae n
 3912. aparine, aparines n
 3913. apathia, apathiae n
 3914. apathicus, apathica, apathicum adj
 3915. apeliotes, apeliotae n
 3916. apello, apellere, apepuli, apulsus v
 3917. aper, apri n
 3918. aperantologia, aperantologiae n
 3919. aperculum, aperculi n
 3920. aperibilis, aperibilis, aperibile adj
 3921. aperio, aperire, aperui, apertus v
 3922. aperitio, aperitionis n
 3923. aperito, aperitonis n
 3924. apernor, apernari, apernatus v
 3925. aperte, apertius, apertissime adv
 3926. apertibilis, apertibilis, apertibile adj
 3927. apertio, apertionis n
 3928. aperto, apertare, apertavi, apertatus v
 3929. apertor, apertoris n
 3930. apertum, aperti n
 3931. apertura, aperturae n
 3932. apertus, aperta adj
 3933. apes, apis n
 3934. apex, apicis n
 3935. apex, apicis n
 3936. apexabo, apexabonis n
 3937. aphaca, aphacae n
 3938. aphaerema, aphaerematis n
 3939. aphaeresis, aphaeresis n
 3940. apharce, apharces n
 3941. apheliotes, apheliotae n
 3942. aphorisma, aphorismae n
 3943. aphorismus, aphorismi n
 3944. aphractum, aphracti n
 3945. aphractus, aphracti n
 3946. aphrodes, aphrodes, aphrodes adj
 3947. aphrodisas, aphrodisae n
 3948. aphrodisiaca, aphrodisiacae n
 3949. aphrodisiace, aphrodisiaces n
 3950. aphronitrum, aphronitri n
 3951. aphtha, aphthae n
 3952. aphya, aphyae n
 3953. aphye, aphyes n
 3954. apiacius, apiacia, apiacium adj
 3955. apiacus, apiaca, apiacum adj
 3956. apiana, apianae n
 3957. apianus, apiana, apianum adj
 3958. apiarium, apiarii n
 3959. apiarius, apiaria, apiarium adj
 3960. apiarius, apiarii n
 3961. apiastellum, apiastelli n
 3962. apiastra, apiastrae n
 3963. apiastrum, apiastri n
 3964. apiatus, apiata, apiatum adj
 3965. apica, apicae n
 3966. apicatus, apicata, apicatum adj
 3967. apicius, apicia, apicium adj
 3968. apicula, apiculae n
 3969. apina, apinae n
 3970. apio, apere, -, aptus v
 3971. apios, apii n
 3972. apirocalus, apirocali n
 3973. apis, apis n
 3974. apiscor, apisci, aptus v
 3975. apium, api(i) n
 3976. apium, apii n
 3977. aplanes, aplanes, aplanes adj
 3978. aplestia, aplestiae n
 3979. apluda, apludae n
 3980. aplustre, aplustris n
 3981. aplustrum, aplustri n
 3982. aplysia, aplysiae n
 3983. apo, apere, -, aptus v
 3984. apocalypsis, apocalypsis n
 3985. apocalypsis, apocalypsos/is n
 3986. apocalypticus, apocalyptica, apocalypticum adj
 3987. apocarteresis, apocarteresis n
 3988. apocatastasis, apocatastasis n
 3989. apocatastaticus, apocatastatica, apocatastaticum adj
 3990. apocatus, apocata, apocatum adj
 3991. apocha, apochae n
 3992. apochatus, apochata, apochatum adj
 3993. apocolocyntosis, apocolocyntosis n
 3994. apocope, apocopes n
 3995. apocrisiarius, apocrisiarii n
 3996. apocryphum, apocryphi n
 3997. apocryphus, apocrypha, apocryphum adj
 3998. apoculo, apoculare, apoculavi, apoculatus v
 3999. apocynon, apocyni n
 4000. apodicticus, apodictica, apodicticum adj
 4001. apodixis, apodixos/is n
 4002. apodosis, apodosis n
 4003. apodyterium, apodyteri(i) n
 4004. apogeus, apogea, apogeum adj
 4005. apographon, apographi n
 4006. apographum, apographi n
 4007. apolactizo, apolactizare, apolactizavi, apolactizatus v
 4008. apolectus, apolecta, apolectum adj
 4009. apolectus, apolecta, apolectum adj
 4010. apoliticus, apolitica, apoliticum adj
 4011. apollinaria, apollinariae n
 4012. apollinaris, apollinaris n
 4013. Apollinaris, Apollinaris, Apollinare adj
 4014. Apollo, Apollinis n
 4015. apologatio, apologationis n
 4016. apologeticus, apologetica, apologeticum adj
 4017. apologia, apologiae n
 4018. apologo, apologare, apologavi, apologatus v
 4019. apologus, apologi n
 4020. apopempeus, apopempei n
 4021. apophasis, apophasis n
 4022. apophegmatismos, apophegmatismi n
 4023. apophoretum, apophoreti n
 4024. apophoretus, apophoreta, apophoretum adj
 4025. apophysis, apophysos/is n
 4026. apoplecticus, apoplectica, apoplecticum adj
 4027. apoplexia, apoplexiae n
 4028. apoplexis, apoplexis n
 4029. apopompaeus, apopompaei n
 4030. apopompeus, apopompei n
 4031. apoproegmenon, apoproegmeni n
 4032. apoproegmenum, apoproegmeni n
 4033. apopsis, apopsis n
 4034. aporia, aporiae n
 4035. aporiatio, aporiationis n
 4036. aporio, aporiare, aporiavi, aporiatus v
 4037. aporior, aporiari, aporiatus v
 4038. aposcopeuon, aposcopeuontis n
 4039. aposiopesis, aposiopesis n
 4040. aposphragisma, aposphragismatis n
 4041. aposplenos, apospleni n
 4042. apostasia, apostasiae n
 4043. apostata, apostatae n
 4044. apostaticus, apostatica, apostaticum adj
 4045. apostato, apostatare, apostatavi, apostatatus v
 4046. apostatrix, apostatricis n
 4047. apostema, apostematis n
 4048. apostola, apostolae n
 4049. apostolatus, apostolatus n
 4050. apostolicitas, apostolicitatis n
 4051. apostolicus, apostolica, apostolicum adj
 4052. apostolicus, apostolici n
 4053. apostolus, apostoli n
 4054. apostolus, apostoli n
 4055. apostrapha, apostraphae n
 4056. apostropha, apostrophae n
 4057. apostrophe, apostrophes n
 4058. apostrophos, apostrophi n
 4059. apostrophus, apostrophi n
 4060. apotelesma, apotelesmatis n
 4061. apotheca, apothecae n
 4062. apothecarius, apothecarii n
 4063. apotheco, apothecare, apothecavi, apothecatus v
 4064. apotheosis, apotheosis n
 4065. apothesis, apothesos/is n
 4066. apothysis, apothysos/is n
 4067. apoxyomenos, apoxyomeni n
 4068. apozema, apozematis n
 4069. apozima, apozimae n
 4070. apozymo, apozymare, apozymavi, apozymatus v
 4071. App., abb. n
 4072. appagineculus, appagineculi n
 4073. appalis, appalis, appale adj
 4074. appango, appangere, appegi, appactus v
 4075. apparamentum, apparamenti n
 4076. apparate, apparatius, apparatissime adv
 4077. apparatio, apparationis n
 4078. apparator, apparatoris n
 4079. apparatorium, apparatorii n
 4080. apparatrix, apparatricis n
 4081. apparatus, apparata adj
 4082. apparatus, apparatus n
 4083. apparens, (gen.), apparentis adj
 4084. apparentia, apparentiae n
 4085. appareo, apparere, apparui, apparitus v
 4086. apparesco, apparescere, -, - v
 4087. apparet, apparere, -, - v
 4088. appario, apparere, -, - v
 4089. apparitio, apparitionis n
 4090. apparitor, apparitoris n
 4091. apparitorius, apparitoria, apparitorium adj
 4092. apparitura, appariturae n
 4093. apparo, apparare, apparavi, apparatus v
 4094. appectoro, appectorare, appectoravi, appectoratus v
 4095. appellans, appellantis n
 4096. appellatio, appellationis n
 4097. appellativus, appellativa, appellativum adj
 4098. appellator, appellatoris n
 4099. appellatorius, appellatoria, appellatorium adj
 4100. appellatus, appellati n
 4101. appellito, appellitare, appellitavi, appellitatus v
 4102. appello, appellare, appellavi, appellatus v
 4103. appello, appellere, appellivi, appellitus v
 4104. appello, appellere, appuli, appulsus v
 4105. appellum, appelli n
 4106. appendeo, appendere, appendi, - v
 4107. appendicula, appendiculae n
 4108. appendicum, appendici n
 4109. appenditium, appenditii n
 4110. appendix, appendicis n
 4111. appendo, appendere, appendi, appensus v
 4112. appensor, appensoris n
 4113. appensorius, appensoria, appensorium adj
 4114. appertineo, appertinere, appertinui, - v
 4115. appetens, appetentis adj
 4116. appetenter adv
 4117. appetentia, appetentiae n
 4118. appetibilis, appetibilis, appetibile adj
 4119. appetisso, appetissere, -, - v
 4120. appetitio, appetitionis n
 4121. appetitor, appetitoris n
 4122. appetitus, appetitus n
 4123. appetivitus, appetivita, appetivitum adj
 4124. appeto, appetere, appetivi, appetitus v
 4125. appeto, appetonis n
 4126. appiciscor, appicisci, - v
 4127. appingo, appingere, -, - v
 4128. appingo, appingere, -, - v
 4129. applar, applaris n
 4130. applaudo, applaudere, applausi, applausus v
 4131. applausor, applausoris n
 4132. applausus, applausus n
 4133. applex, (gen.), applicis adj
 4134. applicabilis, applicabilis, applicabile adj
 4135. applicatio, applicationis n
 4136. applicatus, applicata, applicatum adj
 4137. applico, applicare, applicavi, applicatus v
 4138. applico, applicare, applicavi, applicatus v
 4139. applico, applicare, applicui, applicitus v
 4140. applodo, applodere, applosi, applosus v
 4141. apploro, applorare, apploravi, apploratus v
 4142. appluda, appludae n
 4143. applumbator, applumbatoris n
 4144. applumbo, applumbare, applumbavi, applumbatus v
 4145. appono, apponere, apposui, appositus v
 4146. apporrectus, apporrecta, apporrectum adj
 4147. apportatio, apportationis n
 4148. apporto, apportare, apportavi, apportatus v
 4149. apposco, apposcere, -, - v
 4150. apposite adv
 4151. appositio, appositionis n
 4152. appositum, appositi n
 4153. appositus, apposita adj
 4154. appositus, appositus n
 4155. appostulo, appostulare, appostulavi, appostulatus v
 4156. appotus, appota, appotum adj
 4157. appreciatamentum, appreciatamenti n
 4158. appreciatio, appreciationis n
 4159. appreciatum, appreciati n
 4160. apprecio, appreciare, appreciavi, appreciatus v
 4161. apprecor, apprecari, apprecatus v
 4162. apprehendo, apprehendere, apprehendi, apprehensus v
 4163. apprehensibil, (gen.), apprehensibilis adj
 4164. apprehensio, apprehensionis n
 4165. apprendo, apprendere, apprendi, apprensus v
 4166. apprenso, apprensare, apprensavi, apprensatus v
 4167. appretiatamentum, appretiatamenti n
 4168. appretiatio, appretiationis n
 4169. appretiatum, appretiati n
 4170. appretio, appretiare, appretiavi, appretiatus v
 4171. apprime adv
 4172. apprimo, apprimere, appressi, appressus v
 4173. apprimus, apprima, apprimum adj
 4174. approbatio, approbationis n
 4175. approbator, approbatoris n
 4176. approbe adv
 4177. approbo, approbare, approbavi, approbatus v
 4178. approbus, approba, approbum adj
 4179. appromissor, appromissoris n
 4180. appromitto, appromittere, appromisi, appromissus v
 4181. approno, appronare, appronavi, appronatus v
 4182. appropero, approperare, approperavi, approperatus v
 4183. appropinquatio, appropinquationis n
 4184. appropinquo, appropinquare, appropinquavi, appropinquatus v
 4185. appropio, appropiare, appropiavi, appropiatus v
 4186. appropriatio, appropriationis n
 4187. approprio, appropriare, appropriavi, appropriatus v
 4188. approximo, approximare, approximavi, approximatus v
 4189. appugno, appugnare, appugnavi, appugnatus v
 4190. appulsus, appulsus n
 4191. Apr., abb. adj
 4192. apra, aprae n
 4193. aprarius, apraria, aprarium adj
 4194. apricatio, apricationis n
 4195. apricitas, apricitatis n
 4196. aprico, apricare, apricavi, apricatus v
 4197. aprico, apricare, apricavi, apricatus v
 4198. apricor, apricari, apricatus v
 4199. apricula, apriculae n
 4200. apriculus, apriculi n
 4201. apricum, aprici n
 4202. apricus, aprica adj
 4203. Aprilis, Aprilis n
 4204. Aprilis, Aprilis, Aprile adj
 4205. aprineus, aprinea, aprineum adj
 4206. aprinus, aprina, aprinum adj
 4207. apronia, aproniae n
 4208. aproxis, aproxis n
 4209. apruco, apruconis n
 4210. aprugineus, apruginea, aprugineum adj
 4211. aprugna, aprugnae n
 4212. aprugnus, aprugna, aprugnum adj
 4213. apruna, aprunae n
 4214. aprunus, apruna, aprunum adj
 4215. apscedo, apscedere, apscessi, apscessus v
 4216. apscessio, apscessionis n
 4217. apscessus, apscessus n
 4218. apscido, apscidere, apscidi, apscisus v
 4219. apscido, apscidere, apscidi, apscisus v
 4220. apscindo, apscindere, apscidi, apscissus v
 4221. apscise adv
 4222. apscisio, apscisionis n
 4223. apscissio, apscissionis n
 4224. apscisus, apscisa adj
 4225. apscondite adv
 4226. apsconditum, apsconditi n
 4227. apsconditus, apscondita, apsconditum adj
 4228. apscondo, apscondere, apscondi, apsconditus v
 4229. apsconse adv
 4230. apsconsio, apsconsionis n
 4231. apsconsus, apsconsa, apsconsum adj
 4232. apsegmen, apsegminis n
 4233. apsens, (gen.), apsentis adj
 4234. apsenthium, apsenthii n
 4235. apsentia, apsentiae n
 4236. apsentio, apsentionis n
 4237. apsentivus, apsentiva, apsentivum adj
 4238. apsento, apsentare, apsentavi, apsentatus v
 4239. apsida, apsidae n
 4240. apsidata, apsidatae n
 4241. apsilio, apsilire, -, - v
 4242. apsimilis, apsimilis, apsimile adj
 4243. apsinthites, apsinthitae n
 4244. apsinthium, apsinthi(i) n
 4245. apsinthium, apsinthii n
 4246. apsinthius, apsinthia, apsinthium adj
 4247. apsinthius, apsinthii n
 4248. apsis, apsidis n
 4249. apsisto, apsistere, apsistiti, - v
 4250. apsistus, apsista, apsistum adj
 4251. apsit interj
 4252. apsocer, apsoceri n
 4253. apsolute, apsolutius, apsolutissime adv
 4254. apsolutio, apsolutionis n
 4255. apsolutorium, apsolutorii n
 4256. apsolutorius, apsolutoria, apsolutorium adj
 4257. apsolutus, apsoluta adj
 4258. apsolvo, apsolvere, apsolvi, apsolutus v
 4259. apsone adv
 4260. apsono, apsonare, apsonavi, apsonatus v
 4261. apsonus, apsona, apsonum adj
 4262. apsorbeo, apsorbere, apsorbui, apsorptus v
 4263. apsorbeo, apsorbere, apsorpsi, apsorptus v
 4264. apsorptio, apsorptionis n
 4265. apsque prep
 4266. apstantia, apstantiae n
 4267. apstemia, apstemiae n
 4268. apstemius, apstemia, apstemium adj
 4269. apstergeo, apstergere, apstersi, apstersus v
 4270. apstergo, apstergere, apstersi, apstersus v
 4271. apsterreo, apsterrere, apsterrui, apsterritus v
 4272. apstinax, (gen.), apstinacis adj
 4273. apstinens, apstinentis adj
 4274. apstinenter adv
 4275. apstinentia, apstinentiae n
 4276. apstineo, apstinere, apstinui, apstentus v
 4277. apsto, apstare, apsteti, apstatus v
 4278. apstractio, apstractionis n
 4279. apstraho, apstrahere, apstraxi, apstractus v
 4280. apstrudo, apstrudere, apstrusi, apstrusus v
 4281. apstruse adv
 4282. apstrusio, apstrusionis n
 4283. apstrusus, apstrusa adj
 4284. apstulo, apstulere, -, - v
 4285. apsum, apesse, afui, afuturus v
 4286. apsumedo, apsumedinis n
 4287. apsumo, apsumere, apsumpsi, apsumptus v
 4288. apsumptio, apsumptionis n
 4289. apsurde adv
 4290. apsurdus, apsurda, apsurdum adj
 4291. apsyctos, apsycti n
 4292. aptatio, aptationis n
 4293. apte, aptius, aptissime adv
 4294. apterus, aptera, apterum adj
 4295. aptha, apthae n
 4296. aptitudo, aptitudinis n
 4297. apto, aptare, aptavi, aptatus v
 4298. aptotum, aptoti n
 4299. aptrum, aptri n
 4300. aptus, apta adj
 4301. apua, apuae n
 4302. apud prep
 4303. apulsus, apulsi n
 4304. apus, apodis n
 4305. aput prep
 4306. apyrenum, apyreni n
 4307. apyrenus, apyrena, apyrenum adj
 4308. apyretus, apyreta, apyretum adj
 4309. apyrinum, apyrini n
 4310. apyrinus, apyrina, apyrinum adj
 4311. apyros, apyros, apyron adj
 4312. aqua, aquae n
 4313. aquaductus, aquaductus n
 4314. aquaeductus, aquaeductus n
 4315. aquaelicium, aquaelici(i) n
 4316. aquagium, aquagi(i) n
 4317. aqualiculus, aqualiculi n
 4318. aqualis, aqualis n
 4319. aqualis, aqualis, aquale adj
 4320. aquamanile, aquamanilis n
 4321. aquamanus, aquamanus n
 4322. aquariolus, aquarioli n
 4323. aquarium, aquari(i) n
 4324. aquarius, aquari(i) n
 4325. aquarius, aquaria, aquarium adj
 4326. aquate, aquatius, aquatissime adv
 4327. aquaticum, aquatici n
 4328. aquaticus, aquatica, aquaticum adj
 4329. aquatile, aquatilis n
 4330. aquatilis, aquatilis, aquatile adj
 4331. aquatio, aquationis n
 4332. aquator, aquatoris n
 4333. aquatum, aquati n
 4334. aquatus, aquata adj
 4335. aqueus, aquea, aqueum adj
 4336. aquicelus, aquiceli n
 4337. aquiducus, aquiduca, aquiducum adj
 4338. aquifolia, aquifoliae n
 4339. aquifolium, aquifolii n
 4340. aquifolius, aquifolia, aquifolium adj
 4341. aquifuga, aquifugae n
 4342. aquigenus, aquigena, aquigenum adj
 4343. aquila, aquilae n
 4344. aquila, aquilae n
 4345. aquilegus, aquilega, aquilegum adj
 4346. Aquileia, Aquileiae n
 4347. aquilentus, aquilenta, aquilentum adj
 4348. aquilex, aquilegis n
 4349. aquilicium, aquilici(i) n
 4350. aquilifer, aquiliferi n
 4351. aquilifera, aquiliferae n
 4352. aquilinus, aquilina, aquilinum adj
 4353. Aquilius, Aquili n
 4354. Aquilius, Aquilia, Aquilium adj
 4355. aquilo, aquilonis n
 4356. aquilonalis, aquilonalis, aquilonale adj
 4357. aquilonaris, aquilonaris, aquilonare adj
 4358. aquilonium, aquilonii n
 4359. aquilonius, aquilonia, aquilonium adj
 4360. aquilus, aquila, aquilum adj
 4361. aquiminale, aquiminalis n
 4362. aquiminalis, aquiminalis, aquiminale adj
 4363. aquiminarium, aquiminarii n
 4364. aquimolina, aquimolinae n
 4365. Aquisgranenis, Aquisgranenis, Aquisgranene adj
 4366. Aquisgranum, Aquisgrani n
 4367. Aquitania, Aquitaniae n
 4368. Aquitanus, Aquitana, Aquitanum adj
 4369. aquivergium, aquivergii n
 4370. aquola, aquolae n
 4371. aquor, aquari, aquatus v
 4372. aquosus, aquosa adj
 4373. aquula, aquulae n
 4374. ara, arae n
 4375. arabarches, arabarchae n
 4376. arabarchia, arabarchiae n
 4377. Arabia, Arabiae n
 4378. arabica, arabicae n
 4379. arabice adv
 4380. arabilis, arabilis, arabile adj
 4381. Arabs, Arabis n
 4382. arachidna, arachidnae n
 4383. arachidne, arachidnes n
 4384. arachis, arachidis n
 4385. arachnoides, arachnoides, arachnoides adj
 4386. aracia, araciae n
 4387. aracos, araci n
 4388. aracostylos, aracostylos, aracostylon adj
 4389. arale, aralis n
 4390. aranciata, aranciatae n
 4391. arancium, arancii n
 4392. aranea, araneae n
 4393. araneans, (gen.), araneantis adj
 4394. araneola, araneolae n
 4395. araneolus, araneoli n
 4396. araneosus, araneosa, araneosum adj
 4397. araneum, aranei n
 4398. araneus, aranea, araneum adj
 4399. araneus, aranei n
 4400. arangia, arangiae n
 4401. arantia, arantiae n
 4402. arantium, arantii n
 4403. arantius, arantia, arantium adj
 4404. Arar, Araris n
 4405. Araris, Araris n
 4406. arater, aratri n
 4407. aratio, arationis n
 4408. aratiuncula, aratiunculae n
 4409. aratius, aratia, aratium adj
 4410. arator, (gen.), aratoris adj
 4411. arator, aratoris n
 4412. aratorius, aratoria, aratorium adj
 4413. aratro, aratrare, aratravi, aratratus v
 4414. aratrum, aratri n
 4415. aratum, arati n
 4416. Arbavalium, Arbavali(i) n
 4417. arbilla, arbillae n
 4418. arbiter, arbitri n
 4419. arbiterium, arbiteri(i) n
 4420. arbitra, arbitrae n
 4421. arbitralis, arbitralis, arbitrale adj
 4422. arbitrario adv
 4423. arbitrarius, arbitraria, arbitrarium adj
 4424. arbitratio, arbitrationis n
 4425. arbitrator, arbitratoris n
 4426. arbitratrix, arbitratricis n
 4427. arbitratus, arbitratus n
 4428. arbitrium, arbitri(i) n
 4429. arbitrix, arbitricis n
 4430. arbitro, arbitrare, arbitravi, arbitratus v
 4431. arbitror, arbitrari, arbitratus v
 4432. arbitum, arbiti n
 4433. arbor, arboris n
 4434. arborarius, arboraria, arborarium adj
 4435. arborator, arboratoris n
 4436. arboresco, arborescere, -, - v
 4437. arboretum, arboreti n
 4438. arboreus, arborea, arboreum adj
 4439. arboria, arboriae n
 4440. arborius, arboria, arborium adj
 4441. arbos, arbosis n
 4442. arbuscula, arbusculae n
 4443. arbustivus, arbustiva, arbustivum adj
 4444. arbusto, arbustare, arbustavi, arbustatus v
 4445. arbustulum, arbustuli n
 4446. arbustum, arbusti n
 4447. arbustus, arbusta, arbustum adj
 4448. arbustus, arbusta, arbustum adj
 4449. arbuteus, arbutea, arbuteum adj
 4450. arbutum, arbuti n
 4451. arbutus, arbuti n
 4452. arca, arcae n
 4453. arca, arcae n
 4454. arca, arcae n
 4455. arcano, arcanius, arcanissime adv
 4456. arcanum, arcani n
 4457. arcanus, arcana, arcanum adj
 4458. arcanus, arcani n
 4459. arcarius, arcari(i) n
 4460. arcarius, arcaria, arcarium adj
 4461. arcatura, arcaturae n
 4462. arcebion, arcebii n
 4463. arcelacus, arcelaca, arcelacum adj
 4464. arcella, arcellae n
 4465. arcellacus, arcellaca, arcellacum adj
 4466. arcellula, arcellulae n
 4467. arceo, arcere, arcui, - v
 4468. arcera, arcerae n
 4469. arcera, arcerae n
 4470. arceracus, arceraca, arceracum adj
 4471. arcersio, arcersire, arcersivi, arcersitus v
 4472. arcerso, arcersere, arcersivi, arcersitus v
 4473. arcessio, arcessire, arcessivi, arcesitus v
 4474. arcessitio, arcessitionis n
 4475. arcessitor, arcessitoris n
 4476. arcessitus, arcessita, arcessitum adj
 4477. arcessitus, arcessitus n
 4478. arcesso, arcessere, arcessivi, arcessitus v
 4479. arceuthinus, arceuthina, arceuthinum adj
 4480. archaeologia, archaeologiae n
 4481. archaeologicus, archaeologica, archaeologicum adj
 4482. archaeologus, archaeologi n
 4483. archaicus, archaica, archaicum adj
 4484. archangelus, archangeli n
 4485. arche, arches n
 4486. archebion, archebii n
 4487. archeota, archeotae n
 4488. archetypon, archetypi n
 4489. archetypum, archetypi n
 4490. archetypus, archetypa, archetypum adj
 4491. archezostis, archezostis n
 4492. Archiacus, Archiaca, Archiacum adj
 4493. Archias, Archiae n
 4494. archiater, archiatri n
 4495. archiatia, archiatiae n
 4496. archiatrus, archiatri n
 4497. archibasilica, archibasilicae n
 4498. archibucolus, archibucoli n
 4499. archibuculus, archibuculi n
 4500. archibugius, archibugii n
 4501. archicantor, archicantoris n
 4502. archicapellanus, archicapellani n
 4503. archidendrophorus, archidendrophori n
 4504. archidiaconatus, archidiaconatus n
 4505. archidiaconus, archidiaconi n
 4506. archidictus, archidicta, archidictum adj
 4507. archidiocesis, archidiocesis n
 4508. archielectus, archielecti n
 4509. archiepiscopalis, archiepiscopalis, archiepiscopale adj
 4510. archiepiscopatus, archiepiscopatus n
 4511. archiepiscopus, archiepiscopi n
 4512. archiereus, archierei n
 4513. archierosyna, archierosynae n
 4514. archigallus, archigalli n
 4515. archigeron, archigerontis n
 4516. archigubernus, archiguberni n
 4517. archimagirus, archimagiri n
 4518. archimandrita, archimandritae n
 4519. archimima, archimimae n
 4520. archimimus, archimimi n
 4521. archiparaphonista, archiparaphonistae n
 4522. archipater, archipatris n
 4523. archipirata, archipiratae n
 4524. archipresbyter, archipresbyteri n
 4525. archipresbyteratus, archipresbyteratus n
 4526. archipresul, archipresulis n
 4527. archisacerdos, archisacerdontis n
 4528. archisodalitas, archisodalitatis n
 4529. archisodalitium, archisodalitii n
 4530. archisterium, archisterii n
 4531. archisynagogus, archisynagogi n
 4532. architecta, architectae n
 4533. architecto, architectare, architectavi, architectatus v
 4534. architecton, architectonis n
 4535. architectonice, architectonices n
 4536. architectonicus, architectonica, architectonicum adj
 4537. architector, architectari, architectatus v
 4538. architectura, architecturae n
 4539. architectus, architecti n
 4540. architriclinus, architriclini n
 4541. archium, archii n
 4542. archivium, archivii n
 4543. archivum, archivi n
 4544. archon, archontis n
 4545. archontium, archonti(i) n
 4546. arcifinalis, arcifinalis, arcifinale adj
 4547. arcifinius, arcifinia, arcifinium adj
 4548. arcion, arcii n
 4549. arcipotens, (gen.), arcipotentis adj
 4550. arcirma, arcirmae n
 4551. arcisellium, arciselli(i) n
 4552. arcitectus, arcitecti n
 4553. arcitenens, (gen.), arcitenentis adj
 4554. Arcitenens, Arcitenentis n
 4555. arco, arcere, arcui, - v
 4556. arcosolium, arcosolii n
 4557. arcs, arcis n
 4558. arcte, arctius, arctissime adv
 4559. arcticos, arctice, arcticon adj
 4560. arcticus, arctica, arcticum adj
 4561. arcticus, arctica, arcticum adj
 4562. arction, arctii n
 4563. arcto, arctare, arctavi, arctatus v
 4564. arctophyllum, arctophylli n
 4565. Arctos, Arcti n
 4566. Arctous, Arctoa, Arctoum adj
 4567. arctous, arctoa, arctoum adj
 4568. Arcturus, Arcturi n
 4569. arctus, arcta, arctum adj
 4570. Arctus, Arcti n
 4571. arcuarius, arcuari(i) n
 4572. arcuarius, arcuaria, arcuarium adj
 4573. arcuatilis, arcuatilis, arcuatile adj
 4574. arcuatim adv
 4575. arcuatio, arcuationis n
 4576. arcuatura, arcuaturae n
 4577. arcuatus, arcuata, arcuatum adj
 4578. arcuatus, arcuata, arcuatum adj
 4579. arcuatus, arcuati n
 4580. arcubalista, arcubalistae n
 4581. arcubalistus, arcubalisti n
 4582. arcuballista, arcuballistae n
 4583. arcuballistus, arcuballisti n
 4584. arcula, arculae n
 4585. arcularius, arculari(i) n
 4586. arculatum, arculati n
 4587. arculum, arculi n
 4588. arcuma, arcumae n
 4589. arcuo, arcuare, arcuavi, arcuatus v
 4590. arcus, arcus n
 4591. ardalio, ardalionis n
 4592. ardea, ardeae n
 4593. ardelio, ardelionis n
 4594. ardens, ardentis adj
 4595. ardenter, ardentius, ardentissime adv
 4596. ardeo, ardere, arsi, arsus v
 4597. ardeola, ardeolae n
 4598. ardesco, ardescere, arsi, - v
 4599. ardesiacus, ardesiaca, ardesiacum adj
 4600. ardifetus, ardifeta, ardifetum adj
 4601. ardiola, ardiolae n
 4602. ardor, ardoris n
 4603. arduitas, arduitatis n
 4604. ardus, arda adj
 4605. arduum, ardui n
 4606. arduus, ardua adj
 4607. arduvo, arduvere, -, - v
 4608. area, areae n
 4609. area, areae n
 4610. arealis, arealis, areale adj
 4611. arefacio, arefacere, arefeci, arefactus v
 4612. arena, arenae n
 4613. arenaceus, arenacea, arenaceum adj
 4614. arenaria, arenariae n
 4615. arenarium, arenarii n
 4616. arenarius, arenaria, arenarium adj
 4617. arenarius, arenarii n
 4618. arenatio, arenationis n
 4619. arenatum, arenati n
 4620. arenatus, arenata, arenatum adj
 4621. arenga, arengae n
 4622. arenifodina, arenifodinae n
 4623. arenivagus, arenivaga, arenivagum adj
 4624. arenosum, arenosi n
 4625. arenosus, arenosa, arenosum adj
 4626. arens, (gen.), arentis adj
 4627. arenula, arenulae n
 4628. areo, arere, arui, - v
 4629. areola, areolae n
 4630. arepennis, arepennis n
 4631. aresco, arescere, arescui, - v
 4632. aresco, arescere, arui, - v
 4633. aretalogus, aretalogi n
 4634. arfacio, arfaceri, arfactus v
 4635. arferia, arferiae n
 4636. argema, argematis n
 4637. argemon, argemi n
 4638. argemone, argemones n
 4639. argemonia, argemoniae n
 4640. argemonion, argemonii n
 4641. argennon, argenni n
 4642. argentaria, argentariae n
 4643. argentarium, argentari(i) n
 4644. argentarius, argentari(i) n
 4645. argentarius, argentaria, argentarium adj
 4646. argentarius, argentarii n
 4647. argentatus, argentata, argentatum adj
 4648. argenteolus, argenteola, argenteolum adj
 4649. argenteus, argentea, argenteum adj
 4650. argenteus, argentei n
 4651. argentifodina, argentifodinae n
 4652. argentiolus, argentiola, argentiolum adj
 4653. argentofodina, argentofodinae n
 4654. Argentoratus, Argentorati n
 4655. argentosus, argentosa, argentosum adj
 4656. argentum, argenti n
 4657. Argestes, Argestae n
 4658. argilla, argillae n
 4659. argillaceus, argillacea, argillaceum adj
 4660. argillosus, argillosa, argillosum adj
 4661. argimonia, argimoniae n
 4662. argitis, (gen.), argitidis adj
 4663. argitis, argitidis n
 4664. argumentabilis, argumentabilis, argumentabile adj
 4665. argumentalis, argumentalis, argumentale adj
 4666. argumentaliter adv
 4667. argumentatio, argumentationis n
 4668. argumentativus, argumentativa, argumentativum adj
 4669. argumentator, argumentatoris n
 4670. argumentatrix, argumentatricis n
 4671. argumentor, argumentari, argumentatus v
 4672. argumentosus, argumentosa, argumentosum adj
 4673. argumentum, argumenti n
 4674. argumentum, argumenti n
 4675. arguo, arguere, argui, argutus v
 4676. argutatio, argutationis n
 4677. argutator, argutatoris n
 4678. argutatrix, (gen.), argutatricis adj
 4679. argutatrix, argutatricis n
 4680. argute, argutius, argutissime adv
 4681. argutia, argutiae n
 4682. argutiola, argutiolae n
 4683. arguto, argutare, argutavi, argutatus v
 4684. argutor, argutari, argutatus v
 4685. argutulus, argutula, argutulum adj
 4686. argutus, arguta adj
 4687. argyranche, argyranches n
 4688. argyraspis, (gen.), argyraspidis adj
 4689. argyraspis, argyraspidis n
 4690. argyritis, argyritidis n
 4691. argyrocorinthus, argyrocorintha, argyrocorinthum adj
 4692. argyrodamas, argyrodamantis n
 4693. argyros, argyri n
 4694. arhythmatus, arhythmata, arhythmatum adj
 4695. arhythmus, arhythma, arhythmum adj
 4696. aria, ariae n
 4697. arianis, arianidis n
 4698. Arianismus, Arianismi n
 4699. Arianus, Ariani n
 4700. aricolor, aricolari, aricolatus v
 4701. arida, aridae n
 4702. aride adv
 4703. ariditas, ariditatis n
 4704. aridulus, aridula, aridulum adj
 4705. aridum, aridi n
 4706. aridus, arida adj
 4707. ariel, undeclined n
 4708. ariera, arierae n
 4709. aries, arietis n
 4710. arietarius, arietaria, arietarium adj
 4711. arietatio, arietationis n
 4712. arietillus, arietilla, arietillum adj
 4713. arietinus, arietina, arietinum adj
 4714. arieto, arietare, arietavi, arietatus v
 4715. arificus, arifica, arificum adj
 4716. arilator, arilatoris n
 4717. arillator, arillatoris n
 4718. arinca, arincae n
 4719. ariola, ariolae n
 4720. ariolo, ariolare, ariolavi, ariolatus v
 4721. ariolus, arioli n
 4722. Ariovistus, Ariovisti n
 4723. aris, aridis n
 4724. arista, aristae n
 4725. aristatus, aristata, aristatum adj
 4726. ariste, aristes n
 4727. aristereon, aristereonis n
 4728. aristifer, aristifera, aristiferum adj
 4729. aristiger, aristigera, aristigerum adj
 4730. aristis, aristidis n
 4731. aristolochia, aristolochiae n
 4732. aristolocia, aristolociae n
 4733. aristosus, aristosa, aristosum adj
 4734. Aristotoles, Aristotolis n
 4735. arithmetica, arithmeticae n
 4736. arithmetice, arithmetices n
 4737. arithmeticum, arithmetici n
 4738. arithmeticus, arithmetica, arithmeticum adj
 4739. Arithmus, Arithmi n
 4740. aritudo, aritudinis n
 4741. armamaxa, armamaxae n
 4742. armamentarium, armamentari(i) n
 4743. armamentarius, armamentaria, armamentarium adj
 4744. armamentum, armamenti n
 4745. armariolum, armarioli n
 4746. armarium, armari(i) n
 4747. armarium, armarii n
 4748. armatura, armaturae n
 4749. armatus, armata adj
 4750. armatus, armati n
 4751. armatus, armatus n
 4752. armellinum, armellini n
 4753. Armenia, Armeniae n
 4754. armeniacum, armeniaci n
 4755. armeniacus, armeniaca, armeniacum adj
 4756. Armenius, Armenia, Armenium adj
 4757. armenta, armentae n
 4758. armentalis, armentalis, armentale adj
 4759. armentarius, armentari(i) n
 4760. armentarius, armentaria, armentarium adj
 4761. armenticius, armenticia, armenticium adj
 4762. armentivus, armentiva, armentivum adj
 4763. armentosus, armentosa adj
 4764. armentum, armenti n
 4765. armiclausa, armiclausae n
 4766. armicustos, armicustodis n
 4767. armidoctor, armidoctoris n
 4768. armifer, armifera, armiferum adj
 4769. armiger, armigera, armigerum adj
 4770. armiger, armigeri n
 4771. armigera, armigerae n
 4772. armilausa, armilausae n
 4773. armilla, armillae n
 4774. armillatus, armillata, armillatum adj
 4775. armillum, armilli n
 4776. Armilustrium, Armilustri(i) n
 4777. armipotens, (gen.), armipotentis adj
 4778. armipotentia, armipotentiae n
 4779. armisonus, armisona, armisonum adj
 4780. armita, armitae n
 4781. armo, armare, armavi, armatus v
 4782. armonia, armoniae n
 4783. armoniacus, armoniaca, armoniacum adj
 4784. armonica, armonicae n
 4785. armonice, armonices n
 4786. armonicus, armonica, armonicum adj
 4787. armoracea, armoraceae n
 4788. armoracia, armoraciae n
 4789. armoracium, armoracii n
 4790. armum, armi n
 4791. armus, armi n
 4792. arna, arnae n
 4793. arnacis, arnacidis n
 4794. arnoglossa, arnoglossae n
 4795. arnus, arni n
 4796. aro, arare, aravi, aratus v
 4797. aroma, aromatis n
 4798. aromatarius, aromatarii n
 4799. aromaticum, aromatici n
 4800. aromaticus, aromatica, aromaticum adj
 4801. aromatites, aromatitae n
 4802. aromatitis, aromatitidis n
 4803. aromatizans, (gen.), aromatizantis adj
 4804. aromatizo, aromatizare, aromatizavi, aromatizatus v
 4805. aromatopola, aromatopolae n
 4806. aromatopolium, aromatopolii n
 4807. aron, ari n
 4808. aros, ari n
 4809. arpaston, arpasti n
 4810. arquatura, arquaturae n
 4811. arquatus, arquata, arquatum adj
 4812. arquatus, arquata, arquatum adj
 4813. arquatus, arquati n
 4814. arquipotens, (gen.), arquipotentis adj
 4815. arquitenens, (gen.), arquitenentis adj
 4816. Arquitenens, Arquitenentis n
 4817. arquitis, arquitis n
 4818. arquus, arquus n
 4819. arra, arrae n
 4820. arrabo, arrabonis n
 4821. arralis, arralis, arrale adj
 4822. arramio, arramiare, arramiavi, arramiatus v
 4823. arrectarium, arrectari(i) n
 4824. arrectarius, arrectaria, arrectarium adj
 4825. arrectus, arrecta adj
 4826. arremigo, arremigare, arremigavi, arremigatus v
 4827. arrenicum, arrenici n
 4828. arrepo, arrepere, arrepsi, arreptus v
 4829. arrepticius, arrepticia, arrepticium adj
 4830. arreptitius, arreptitia, arreptitium adj
 4831. arreptius, arreptia, arreptium adj
 4832. arreptivus, arreptiva, arreptivum adj
 4833. arresto, arrestare, arrestavi, arrestatus v
 4834. arrha, arrhae n
 4835. arrhabo, arrhabonis n
 4836. arrhalis, arrhalis, arrhale adj
 4837. arrhenicum, arrhenici n
 4838. arrhenogonos, arrhenogonos, arrhenogonon adj
 4839. arrhetos, arrheti adj
 4840. arrideo, arridere, arrisi, arrisus v
 4841. arrigo, arrigare, arrigavi, arrigatus v
 4842. arrigo, arrigere, arrexi, arrectus v
 4843. arripio, arripere, arripui, arreptus v
 4844. arrisio, arrisionis n
 4845. arrisor, arrisoris n
 4846. arrodo, arrodere, arrosi, arrosus v
 4847. arrogans, (gen.), arrogantis adj
 4848. arroganter, arrogentius, arrogentissime adv
 4849. arrogantia, arrogantiae n
 4850. arrogatio, arrogationis n
 4851. arrogator, arrogatoris n
 4852. arrogo, arrogare, arrogavi, arrogatus v
 4853. arrogo, arrogare, arrogavi, arrogatus v
 4854. arroro, arrorare, arroravi, arroratus v
 4855. arrosor, arrosoris n
 4856. arrotans, (gen.), arrotantis adj
 4857. arrugia, arrugiae n
 4858. arruo, arruere, arrui, arrutus v
 4859. ars, artis n
 4860. arsella, arsellae n
 4861. arsen, arsenos/is n
 4862. arsenicon, arsenici n
 4863. arsenicum, arsenici n
 4864. arsenogonon, arsenogoni n
 4865. arsineum, arsinei n
 4866. arsis, arsis n
 4867. artaba, artabae n
 4868. artaena, artaenae n
 4869. artatus, artata, artatum adj
 4870. arte, artius, artissime adv
 4871. artemisia, artemisiae n
 4872. artemon, artemonis n
 4873. arteria, arteriae n
 4874. arteriace, arteriaces n
 4875. arteriacos, arteriace, arteriacon adj
 4876. arteriacus, arteriaca, arteriacum adj
 4877. arteriotomia, arteriotomiae n
 4878. arteriotonia, arteriotoniae n
 4879. arterium, arteri(i) n
 4880. arthriticus, arthritica, arthriticum adj
 4881. arthritis, arthritidis n
 4882. arthrosis, arthrosis n
 4883. articlus, articli n
 4884. articulamentum, articulamenti n
 4885. articularis, articularis, articulare adj
 4886. articularius, articularia, articularium adj
 4887. articulate adv
 4888. articulatim adv
 4889. articulatio, articulationis n
 4890. articulatus, articulata, articulatum adj
 4891. articulo, articulare, articulavi, articulatus v
 4892. articulosus, articulosa, articulosum adj
 4893. articulus, articuli n
 4894. articulus, articuli n
 4895. artifex, (gen.), artificis adj
 4896. artifex, artificis n
 4897. artificiale, artificialis n
 4898. artificialis, artificialis, artificiale adj
 4899. artificialiter adv
 4900. artificiatus, artificiata, artificiatum adj
 4901. artificiose, artificiosius, artificiosissime adv
 4902. artificiositas, artificiositatis n
 4903. artificiosus, artificiosa adj
 4904. artificium, artifici(i) n
 4905. artilleria, artilleriae n
 4906. artio, artire, artivi, - v
 4907. artius, artia, artium adj
 4908. arto, artare, artavi, artatus v
 4909. artocopus, artocopi n
 4910. artocreas, artocratos/is n
 4911. artocrias, artocrios/is n
 4912. artolaganus, artolagani n
 4913. artophorion, artophorii n
 4914. artopta, artoptae n
 4915. artopta, artoptae n
 4916. artopticius, artopticia, artopticium adj
 4917. artro, artrare, artravi, artratus v
 4918. artro, artrare, artravi, artratus v
 4919. artuatim adv
 4920. artuatus, artuata, artuatum adj
 4921. artufex, artuficis n
 4922. artum, arti n
 4923. artus, arta adj
 4924. artus, artus n
 4925. artutus, artuta, artutum adj
 4926. arula, arulae n
 4927. arum, ari n
 4928. aruncus, arunci n
 4929. arundinetum, arundineti n
 4930. arundineus, arundinea, arundineum adj
 4931. arundo, arundinis n
 4932. arura, arurae n
 4933. aruspex, aruspicis n
 4934. arutaena, arutaenae n
 4935. arva, arvae n
 4936. arvalis, arvalis, arvale adj
 4937. arveho, arvehere, arvexi, arvectus v
 4938. Arvernus, Arverni n
 4939. arviga, arvigae n
 4940. arvina, arvinae n
 4941. arvix, arvigis n
 4942. arvum, arvi n
 4943. arvum, arvi n
 4944. arvus, arva, arvum adj
 4945. arx, arcis n
 4946. arytaena, arytaenae n
 4947. as, assis n
 4948. asa, asae n
 4949. asarotos, asarotos, asaroton adj
 4950. asarotum, asaroti n
 4951. asarotus, asarota, asarotum adj
 4952. asarum, asari n
 4953. asbestinon, asbestini n
 4954. asbestos, asbesti n
 4955. ascalabotes, ascalabotae n
 4956. ascalia, ascaliae n
 4957. ascalpo, ascalpere, -, - v
 4958. ascaules, ascaulis n
 4959. ascea, asceae n
 4960. ascella, ascellae n
 4961. ascendens, (gen.), ascendentis adj
 4962. ascendibilis, ascendibilis, ascendibile adj
 4963. ascendo, ascendere, ascendi, ascensus v
 4964. ascensio, ascensionis n
 4965. ascensor, ascensoris n
 4966. ascensus, ascensus n
 4967. ascesis, asceseos/is n
 4968. ascesis, ascesis n
 4969. ascesis, ascesis n
 4970. asceta, ascetae n
 4971. asceterium, asceterii n
 4972. asceticus, ascetica, asceticum adj
 4973. ascetria, ascetriae n
 4974. ascia, asciae n
 4975. ascio, asciare, -, - v
 4976. ascio, ascire, -, - v
 4977. ascisco, asciscere, ascivi, ascitus v
 4978. ascites, ascitae n
 4979. ascitus, ascita, ascitum adj
 4980. ascitus, ascitus n
 4981. ascius, ascia, ascium adj
 4982. asclepias, asclepiadis adj
 4983. asclepion, asclepii n
 4984. ascopa, ascopae n
 4985. ascopera, ascoperae n
 4986. ascribo, ascribere, ascripsi, ascriptus v
 4987. ascripticius, ascripticia, ascripticium adj
 4988. ascriptio, ascriptionis n
 4989. ascriptivus, ascriptiva, ascriptivum adj
 4990. ascriptor, ascriptoris n
 4991. ascyroides, ascyrodis n
 4992. ascyron, ascyri n
 4993. asella, asellae n
 4994. asellulus, aselluli n
 4995. asellus, aselli n
 4996. asepticus, aseptica, asepticum adj
 4997. asexualis, asexualis, asexuale adj
 4998. Asia, Asiae n
 4999. Asianus, Asiana, Asianum adj
 5000. Asianus, Asiani n
 5001. Asiaticus, Asiatica, Asiaticum adj
 5002. asilus, asili n
 5003. asina, asinae n
 5004. asinalis, asinalis, asinale adj
 5005. asinarius, asinari(i) n
 5006. asinarius, asinaria, asinarium adj
 5007. asinastrus, asinastra, asinastrum adj
 5008. asininus, asinina, asininum adj
 5009. asinus, asina, asinum adj
 5010. asinus, asini n
 5011. asinusca, asinuscae n
 5012. asio, asionis n
 5013. asomatus, asomata, asomatum adj
 5014. asotia, asotiae n
 5015. asotus, asota, asotum adj
 5016. asotus, asoti n
 5017. aspalathos, aspalathi n
 5018. aspalathus, aspalathi n
 5019. aspalatus, aspalati n
 5020. aspalax, aspalacis n
 5021. aspaltus, aspalti n
 5022. asparagus, asparagi n
 5023. aspargo, aspargere, asparsi, asparsus v
 5024. aspargo, asparginis n
 5025. aspectabilis, aspectabile, aspectabilior adj
 5026. aspectamen, aspectaminis n
 5027. aspectio, aspectionis n
 5028. aspecto, aspectare, aspectavi, aspectatus v
 5029. aspectus, aspectus n
 5030. aspello, aspellere, -, - v
 5031. aspendios, aspendii n
 5032. asper, aspera adj
 5033. asper, aspera adj
 5034. asper, aspera adj
 5035. asper, aspra adj
 5036. aspere, asperius, asperrime adv
 5037. aspergillum, aspergilli n
 5038. aspergo, aspergere, aspersi, aspersus v
 5039. aspergo, asperginis n
 5040. asperitas, asperitatis n
 5041. asperiter adv
 5042. aspernabilis, aspernabilis, aspernabile adj
 5043. aspernamentum, aspernamenti n
 5044. aspernanter, aspernantius, aspernantissime adv
 5045. aspernatio, aspernationis n
 5046. aspernator, aspernatoris n
 5047. aspernor, aspernari, aspernatus v
 5048. aspero, asperare, asperavi, asperatus v
 5049. aspersio, aspersionis n
 5050. aspersus, aspersus n
 5051. asperugo, asperuginis n
 5052. asperum, asperi n
 5053. asphaltion, asphaltii n
 5054. aspharagus, aspharagi n
 5055. asphodelum, asphodeli n
 5056. asphodelus, asphodeli n
 5057. aspicio, aspicere, aspexi, aspectus v
 5058. aspilates, aspilatae n
 5059. aspiramen, aspiraminis n
 5060. aspiratio, aspirationis n
 5061. aspiratio, aspirationis n
 5062. aspirator, aspiratoris n
 5063. aspiratrum, aspiratri n
 5064. aspirinum, aspirini n
 5065. aspiro, aspirare, aspiravi, aspiratus v
 5066. aspis, aspidis n
 5067. aspis, aspidos/is n
 5068. aspisatis, aspisatis n
 5069. asplenon, aspleni n
 5070. asplenos, aspleni n
 5071. asplenum, aspleni n
 5072. asportatio, asportationis n
 5073. asporto, asportare, asportavi, asportatus v
 5074. aspratilis, aspratilis, aspratile adj
 5075. aspredo, aspredinis n
 5076. aspretum, aspreti n
 5077. aspriter adv
 5078. aspritudo, aspritudinis n
 5079. aspuo, aspuere, aspui, asputus v
 5080. assa, assae n
 5081. assarius, assari(i) n
 5082. assarius, assaria, assarium adj
 5083. assatura, assaturae n
 5084. assecla, asseclae n
 5085. assectatio, assectationis n
 5086. assectator, assectatoris n
 5087. assector, assectari, assectatus v
 5088. assecue adv
 5089. assecula, asseculae n
 5090. assecuratio, assecurationis n
 5091. assecutio, assecutionis n
 5092. assecutor, assecutoris n
 5093. assedo, assedonis n
 5094. assefolium, assefolii n
 5095. assellor, assellari, assellatus v
 5096. assenesco, assenescere, -, - v
 5097. assensio, assensionis n
 5098. assensor, assensoris n
 5099. assensus, assensus n
 5100. assentatio, assentationis n
 5101. assentatiuncula, assentatiunculae n
 5102. assentator, assentatoris n
 5103. assentatorie adv
 5104. assentatrix, assentatricis n
 5105. assentio, assentire, assensi, assensus v
 5106. assentior, assentiri, assensus prep
 5107. assentor, assentari, assentatus v
 5108. assequela, assequelae n
 5109. assequor, assequi, assecutus v
 5110. asser, asseris n
 5111. asserculum, asserculi n
 5112. asserculus, asserculi n
 5113. assero, asserere, asserui, assertus v
 5114. assero, asserere, assevi, assitus v
 5115. assertio, assertionis n
 5116. assertio, assertionis n
 5117. assertor, assertoris n
 5118. assertorius, assertoria, assertorium adj
 5119. assertum, asserti n
 5120. asservatio, asservationis n
 5121. asservio, asservire, asservivi, asservitus v
 5122. asservo, asservare, asservavi, asservatus v
 5123. assesio, assesionis n
 5124. assessio, assessionis n
 5125. assessor, assessoris n
 5126. assessorium, assessori(i) n
 5127. assessorius, assessoria, assessorium adj
 5128. assessura, assessurae n
 5129. assessus, assessus n
 5130. assestrix, assestricis n
 5131. asseveranter adv
 5132. asseverate adv
 5133. asseveratio, asseverationis n
 5134. assevero, asseverare, asseveravi, asseveratus v
 5135. assibilo, assibilare, assibilavi, assibilatus v
 5136. assiccesco, assiccescere, assiccui, - v
 5137. assicco, assiccare, assiccavi, assiccatus v
 5138. assiculus, assiculi n
 5139. assideo, assidere, assedi, assessus v
 5140. assido, assidere, assedi, - v
 5141. assidue, assiduius, assiduissime adv
 5142. assiduitas, assiduitatis n
 5143. assiduo adv
 5144. assiduo, assiduare, assiduavi, assiduatus v
 5145. assiduus, assidua adj
 5146. assiduus, assidui n
 5147. assifornus, assiforna, assifornum adj
 5148. assignatio, assignationis n
 5149. assignator, assignatoris n
 5150. assignifico, assignificare, assignificavi, assignificatus v
 5151. assigno, assignare, assignavi, assignatus v
 5152. assilio, assilire, assilui, assultus v
 5153. assimilanter adv
 5154. assimilatio, assimilationis n
 5155. assimilatus, assimilata, assimilatum adj
 5156. assimilis, assimilis, assimile adj
 5157. assimiliter adv
 5158. assimilo, assimilare, assimilavi, assimilatus v
 5159. assimilor, assimilari, assimilatus v
 5160. assimulanter adv
 5161. assimulaticius, assimulaticia, assimulaticium adj
 5162. assimulatio, assimulationis n
 5163. assimulatus, assimulata, assimulatum adj
 5164. assimuliter adv
 5165. assimulo, assimulare, assimulavi, assimulatus v
 5166. assipondium, assipondi(i) n
 5167. assiratum, assirati n
 5168. assis, assis n
 5169. assis, assis n
 5170. assisa, assisae n
 5171. Assisinas, (gen.), Assisinatis adj
 5172. Assisium, Assisii n
 5173. assistentia, assistentiae n
 5174. assisto, assistere, asstiti, asstatus v
 5175. assistrix, assistricis n
 5176. assitus, assita, assitum adj
 5177. asso, assare, assavi, assatus v
 5178. associatio, associationis n
 5179. associo, associare, associavi, associatus v
 5180. associus, associa, associum adj
 5181. assoleo, assolere, -, - v
 5182. assolet, assolere, -, - v
 5183. assolo, assolare, assolavi, assolatus v
 5184. assono, assonare, assonavi, assonatus v
 5185. asspersorium, asspersorii n
 5186. assubrigo, assubrigere, -, - v
 5187. assudesco, assudescere, -, - v
 5188. assuefacio, assuefacere, assuefeci, assuefactus v
 5189. assuefio, assueferi, assuefactus v
 5190. assuesco, assuescere, assuevi, assuetus v
 5191. assuetudo, assuetudinis n
 5192. assuetus, assueta adj
 5193. assugo, assugere, assuxi, assuctus v
 5194. assula, assulae n
 5195. assulatim adv
 5196. assulose adv
 5197. assultim adv
 5198. assulto, assultare, assultavi, assultatus v
 5199. assultus, assultus n
 5200. assum, adesse, affui, affuturus v
 5201. assum, assi n
 5202. assum, assi n
 5203. assumentum, assumenti n
 5204. assumptio, assumptionis n
 5205. assumptivus, assumptiva, assumptivum adj
 5206. assuo, assuere, assui, assutus v
 5207. assurgo, assurgere, assurrexi, assurrectus v
 5208. assus, assa, assum adj
 5209. assuscipio, assuscipere, -, - v
 5210. assuspiro, assuspirare, assuspiravi, assuspiratus v
 5211. Assyrius, Assyrii n
 5212. ast conj
 5213. asta, astae n
 5214. astacus, astaci n
 5215. astaphis, astaphidis n
 5216. astaphis, astaphidis n
 5217. astator, astatoris n
 5218. astatus, astata, astatum adj
 5219. astatus, astati n
 5220. asteismos, asteismi n
 5221. aster, asteris n
 5222. astercum, asterci n
 5223. asteria, asteriae n
 5224. asteriace, asteriaces n
 5225. asterias, asteriae n
 5226. astericum, asterici n
 5227. asterion, asterii n
 5228. asteriscus, asterisci n
 5229. asterites, asteritae n
 5230. asterno, asternere, astravi, astratus v
 5231. asthenia, astheniae n
 5232. asthma, asthmatis n
 5233. asthmaticus, asthmatica, asthmaticum adj
 5234. asticus, astica, asticum adj
 5235. astipulatio, astipulationis n
 5236. astipulator, astipulatoris n
 5237. astipulatus, astipulatus n
 5238. astipulo, astipulare, astipulavi, astipulatus v
 5239. astipulor, astipulari, astipulatus v
 5240. astituo, astituere, astitui, astitutus v
 5241. asto, astare, astiti, - v
 5242. astolos, astoli n
 5243. astragalus, astragali n
 5244. astralis, astralis, astrale adj
 5245. astrangulo, astrangulare, astrangulavi, astrangulatus v
 5246. astrapaea, astrapaeae n
 5247. astrapias, astrapiae n
 5248. astrapoplectus, astrapoplecta, astrapoplectum adj
 5249. astreans, (gen.), astreantis adj
 5250. astrepo, astrepere, astrepui, - v
 5251. astricte, astrictius, astrictissime adv
 5252. astrictio, astrictionis n
 5253. astrictorius, astrictoria, astrictorium adj
 5254. astrictus, astricta adj
 5255. astrictus, astricta adj
 5256. astricus, astrica, astricum adj
 5257. astrideo, astridere, -, - v
 5258. astrido, astridere, -, - v
 5259. astrifer, astrifera, astriferum adj
 5260. astrifico, astrificare, astrificavi, astrificatus v
 5261. astrificus, astrifica, astrificum adj
 5262. astriger, astrigera, astrigerum adj
 5263. astriloquus, astriloqua, astriloquum adj
 5264. astrilucus, astriluca, astrilucum adj
 5265. astringo, astringere, astrinxi, astrictus v
 5266. astringo, astringere, astrinxi, astrictus v
 5267. astrion, astrii n
 5268. astriotes, astriotae n
 5269. astrobolos, astroboli n
 5270. astrolabium, astrolabii n
 5271. astrologia, astrologiae n
 5272. astrologus, astrologi n
 5273. astronauta, astronautae n
 5274. astronauticus, astronautica, astronauticum adj
 5275. astronomia, astronomiae n
 5276. astronomicus, astronomica, astronomicum adj
 5277. astronomus, astronomi n
 5278. astrophysica, astrophysicae n
 5279. astrosus, astrosa, astrosum adj
 5280. astructio, astructionis n
 5281. astructor, astructoris n
 5282. astrum, astri n
 5283. astruo, astruere, astruxi, astructus v
 5284. astu, undeclined n
 5285. astula, astulae n
 5286. astupeo, astupere, -, - v
 5287. astur, asturis n
 5288. asturco, asturconis n
 5289. astus, astus n
 5290. astute, astutius, astutissime adv
 5291. astutia, astutiae n
 5292. astutulus, astutula, astutulum adj
 5293. astutus, astuta adj
 5294. asty, undeclined n
 5295. astytis, astytidis n
 5296. asureus, asurea, asureum adj
 5297. asyla, asylae n
 5298. asylum, asyli n
 5299. asymbolus, asymbola, asymbolum adj
 5300. asymptota, asymptotae n
 5301. asyndeton, asyndeti n
 5302. asyndetus, asyndeta, asyndetum adj
 5303. at conj
 5304. atamussim adv
 5305. atat interj
 5306. atatae interj
 5307. atatatae interj
 5308. atate interj
 5309. atattae interj
 5310. atavia, ataviae n
 5311. atavus, atavi n
 5312. atechnos, atechnos, atechnon adj
 5313. ategro, ategrare, ategravi, ategratus v
 5314. atenim conj
 5315. ater, atra adj
 5316. ater, atra adj
 5317. atermum, atermi n
 5318. atheismus, atheismi n
 5319. atheista, atheistae n
 5320. Athena, Athenae n
 5321. athenaeum, athenaei n
 5322. Atheneus, Athenea, Atheneum adj
 5323. Atheniensis, Atheniensis n
 5324. Atheniensis, Atheniensis, Atheniense adj
 5325. atheos, athei n
 5326. athera, atherae n
 5327. atheroma, atheromae n
 5328. atheus, athei n
 5329. athla, athlae n
 5330. athleta, athletae n
 5331. athletica, athleticae n
 5332. athletice adv
 5333. athleticus, athletica, athleticum adj
 5334. athletismus, athletismi n
 5335. athlon, athli n
 5336. athlum, athli n
 5337. atizoe, atizoes n
 5338. atlas, atlantis n
 5339. atmosphaera, atmosphaerae n
 5340. atmosphaericus, atmosphaerica, atmosphaericum adj
 5341. atnatus, atnati n
 5342. atocium, atoci(i) n
 5343. atocium, atocii n
 5344. atomicus, atomica, atomicum adj
 5345. atomismus, atomismi n
 5346. atomos, atomi n
 5347. atomus, atoma, atomum adj
 5348. atomus, atomi n
 5349. atopto, atoptare, atoptavi, atoptatus v
 5350. atque conj
 5351. atqui conj
 5352. atquin conj
 5353. atractylis, atractylidis n
 5354. atramentarium, atramentarii n
 5355. atramentum, atramenti n
 5356. atratus, atrata, atratum adj
 5357. atriarius, atriarii n
 5358. atricapilla, atricapillae n
 5359. atricapillus, atricapilla, atricapillum adj
 5360. atricolor, (gen.), atricoloris adj
 5361. atriensis, atriensis n
 5362. atriolum, atrioli n
 5363. atriplex, atriplicis n
 5364. atriplex, atriplicis n
 5365. atriplexum, atriplexi n
 5366. atritas, atritatis n
 5367. atritus, atrita adj
 5368. atrium, atri(i) n
 5369. atrocitas, atrocitatis n
 5370. atrociter, atrocius, atrocissime adv
 5371. atrophia, atrophiae n
 5372. atrophus, atropha, atrophum adj
 5373. atropinum, atropini n
 5374. atrotus, atrota, atrotum adj
 5375. atrox, atrocis adj
 5376. atrusca, atruscae n
 5377. atta, attae n
 5378. attachiamentum, attachiamenti n
 5379. attachio, attachire, attachivi, attachitus v
 5380. attactus, attactus n
 5381. attacus, attaci n
 5382. attagen, attagenis n
 5383. attagena, attagenae n
 5384. attagus, attagi n
 5385. attamen adv
 5386. attamino, attaminare, attaminavi, attaminatus v
 5387. attat interj
 5388. attatae interj
 5389. attate interj
 5390. attattatae interj
 5391. attegia, attegiae n
 5392. attegro, attegrare, attegravi, attegratus v
 5393. attelebus, attelebi n
 5394. attemperate adv
 5395. attemperatio, attemperationis n
 5396. attempero, attemperare, attemperavi, attemperatus v
 5397. attempto, attemptare, attemptavi, attemptatus v
 5398. attendo, attendere, attendi, attentus v
 5399. attentatio, attentationis n
 5400. attentatum, attentati n
 5401. attente, attentius, attentissime adv
 5402. attentio, attentionis n
 5403. attento, attentare, attentavi, attentatus v
 5404. attentus, attenta adj
 5405. attenuate adv
 5406. attenuatio, attenuationis n
 5407. attenuatus, attenuata adj
 5408. attenuo, attenuare, attenuavi, attenuatus v
 5409. attermino, atterminare, atterminavi, atterminatus v
 5410. attero, atterere, attrivi, attritus v
 5411. atterraneus, atterranea, atterraneum adj
 5412. attertiarius, attertiaria, attertiarium adj
 5413. attertiatus, attertiata, attertiatum adj
 5414. attestatio, attestationis n
 5415. attestatus, attestata, attestatum adj
 5416. attestor, attestari, attestatus v
 5417. attexo, attexere, attexui, attextus v
 5418. Attice adv
 5419. atticisso, atticissare, atticissavi, atticissatus v
 5420. Atticus, Attica, Atticum adj
 5421. attigo, attigere, attigi, attactus v
 5422. attiguus, attigua, attiguum adj
 5423. attillo, attillare, attillavi, attillatus v
 5424. attilus, attili n
 5425. attina, attinae n
 5426. attineo, attinere, attinui, attentus v
 5427. attingo, attingere, attigi, attactus v
 5428. attingo, attingere, attinxi, attinctus v
 5429. attinguo, attinguere, -, - v
 5430. attitulo, attitulare, attitulavi, attitulatus v
 5431. attolero, attolerare, attoleravi, attoleratus v
 5432. attollo, attollere, -, - v
 5433. attondeo, attondere, attondi, attonsus v
 5434. attonite adv
 5435. attonitus, attonita, attonitum adj
 5436. attono, attonare, attonui, attonitus v
 5437. attornatus, attornati n
 5438. attorno, attornare, attornavi, attornatus v
 5439. attorqueo, attorquere, -, - v
 5440. attorreo, attorrere, -, - v
 5441. attractio, attractionis n
 5442. attractivus, attractiva, attractivum adj
 5443. attracto, attractare, attractavi, attractatus v
 5444. attractorius, attractoria, attractorium adj
 5445. attractus, attracta adj
 5446. attractus, attractus n
 5447. attraho, attrahere, attraxi, attractus v
 5448. attrectatio, attrectationis n
 5449. attrectatus, attrectatus n
 5450. attrecto, attrectare, attrectavi, attrectatus v
 5451. attremo, attremere, -, - v
 5452. attrepido, attrepidare, attrepidavi, attrepidatus v
 5453. attribulo, attribulare, attribulavi, attribulatus v
 5454. attribuo, attribuere, attribui, attributus v
 5455. attributio, attributionis n
 5456. attributum, attributi n
 5457. attributus, attributa, attributum adj
 5458. attritio, attritionis n
 5459. attritus, attrita adj
 5460. attritus, attrita adj
 5461. attritus, attritus n
 5462. attubernalis, attubernalis n
 5463. attulo, attulere, -, - v
 5464. attumulo, attumulare, attumulavi, attumulatus v
 5465. attuor, attui, - v
 5466. Atuatucus, Atuatuci n
 5467. atvero adv
 5468. atypus, atypa, atypum adj
 5469. atypus, atypi n
 5470. au interj
 5471. Au., abb. n
 5472. aucella, aucellae n
 5473. auceo, aucere, aucui, aucitus v
 5474. auceps, aucipis n
 5475. auceps, aucupis n
 5476. aucilla, aucillae n
 5477. auctarium, auctari(i) n
 5478. aucthorizatio, aucthorizationis n
 5479. auctifer, auctifera, auctiferum adj
 5480. auctifico, auctificare, auctificavi, auctificatus v
 5481. auctificus, auctifica, auctificum adj
 5482. auctio, auctionis n
 5483. auctionale, auctionalis n
 5484. auctionalis, auctionalis, auctionale adj
 5485. auctionarius, auctionaria, auctionarium adj
 5486. auctiono, auctionare, auctionavi, auctionatus v
 5487. auctionor, auctionari, auctionatus v
 5488. auctito, auctitare, auctitavi, auctitatus v
 5489. aucto, auctare, auctavi, auctatus v
 5490. auctor, auctoris n
 5491. auctorabilis, auctorabilis, auctorabile adj
 5492. auctoralis, auctoralis, auctorale adj
 5493. auctoramentum, auctoramenti n
 5494. auctoratus, auctorati n
 5495. auctorita, auctoritae n
 5496. auctoritas, auctoritatis n
 5497. auctoritas, auctoritatis n
 5498. auctoritativus, auctoritativa, auctoritativum adj
 5499. auctorizabilis, auctorizabilis, auctorizabile adj
 5500. auctorizatio, auctorizationis n
 5501. auctorizo, auctorizare, auctorizavi, auctorizatus v
 5502. auctoro, auctorare, auctoravi, auctoratus v
 5503. auctoror, auctorari, auctoratus v
 5504. auctrix, auctricis n
 5505. auctumnalis, auctumnalis, auctumnale adj
 5506. auctumnasct, auctumnascere, -, - v
 5507. auctumnesct, auctumnescere, -, - v
 5508. auctumnitas, auctumnitatis n
 5509. auctumno, auctumnare, auctumnavi, auctumnatus v
 5510. auctumnum, auctumni n
 5511. auctumnus, auctumna, auctumnum adj
 5512. auctumnus, auctumni n
 5513. auctus, aucta adj
 5514. auctus, auctus n
 5515. aucupabundus, aucupabunda, aucupabundum adj
 5516. aucupalis, aucupalis, aucupale adj
 5517. aucupatio, aucupationis n
 5518. aucupatorius, aucupatoria, aucupatorium adj
 5519. aucupatus, aucupatus n
 5520. aucupium, aucupi(i) n
 5521. aucupo, aucupare, -, aucupatus v
 5522. aucupor, aucupari, aucupatus v
 5523. audacia, audaciae n
 5524. audaciter, audacius, audacissime adv
 5525. audacter, audacius, audacissime adv
 5526. audaculus, audacula, audaculum adj
 5527. audax, audacis adj
 5528. audem conj
 5529. audens, audentis adj
 5530. audenter, audentius, audentissime adv
 5531. audentia, audentiae n
 5532. audeo, audere, ausus v
 5533. audiens, audientis n
 5534. audiens, audientis n
 5535. audientia, audientiae n
 5536. audio, audire, audivi, auditus v
 5537. auditio, auditionis n
 5538. auditiuncula, auditiunculae n
 5539. audito, auditare, auditavi, auditatus v
 5540. auditor, auditoris n
 5541. auditorialis, auditorialis, auditoriale adj
 5542. auditorium, auditori(i) n
 5543. auditorium, auditorii n
 5544. auditorius, auditoria, auditorium adj
 5545. auditus, auditus n
 5546. audivisificus, audivisifica, audivisificum adj
 5547. audo, audere, - v
 5548. aufero, auferre, abstuli, ablatus v
 5549. aufero, auferre, apstuli, ablatus v
 5550. aufugio, aufugere, aufugi, - v
 5551. Aug., abb. adj
 5552. augeo, augere, auxi, auctus v
 5553. auger, augeris n
 5554. augesco, augescere, -, - v
 5555. augifico, augificare, -, - v
 5556. auginos, augini n
 5557. augitis, augitidis n
 5558. augmen, augminis n
 5559. augmentatio, augmentationis n
 5560. augmento, augmentare, augmentavi, augmentatus v
 5561. augmentum, augmenti n
 5562. augur, auguris n
 5563. auguraculum, auguraculi n
 5564. augurale, auguralis n
 5565. auguralis, auguralis, augurale adj
 5566. auguratio, augurationis n
 5567. augurato adv
 5568. auguratorium, auguratorii n
 5569. auguratrix, auguratricis n
 5570. auguratus, augurata, auguratum adj
 5571. auguratus, auguratus n
 5572. augurialis, augurialis, auguriale adj
 5573. augurium, auguri(i) n
 5574. augurius, auguria, augurium adj
 5575. auguro, augurare, auguravi, auguratus v
 5576. auguror, augurari, auguratus v
 5577. Augusta, Augustae n
 5578. Augustalis, Augustalis n
 5579. augustalis, augustalis, augustale adj
 5580. Augustalis, Augustalis, Augustale adj
 5581. augustatus, augustata, augustatum adj
 5582. auguste, augustius, augustissime adv
 5583. Augustianismus, Augustianismi n
 5584. Augustinus, Augustini n
 5585. augusto, augustare, augustavi, augustatus v
 5586. augustus, augusta adj
 5587. Augustus, Augusta, Augustum adj
 5588. Augustus, Augusti n
 5589. aula, aulae n
 5590. aulaea, aulaeae n
 5591. aulaeum, aulaei n
 5592. aulax, aulacis n
 5593. auleticos, auletice, auleticon adj
 5594. auleticus, auletica, auleticum adj
 5595. aulicocius, aulicocia, aulicocium adj
 5596. aulicoctus, aulicocta, aulicoctum adj
 5597. aulicoquius, aulicoquia, aulicoquium adj
 5598. aulicus, aulica, aulicum adj
 5599. aulicus, aulica, aulicum adj
 5600. aulicus, aulici n
 5601. aulix, aulicis n
 5602. auloedus, auloedi n
 5603. aulon, aulonis n
 5604. aulopoios, aulopoii n
 5605. aulos, auli n
 5606. aulula, aululae n
 5607. Aulus, Auli n
 5608. aumatium, aumatii n
 5609. aunculus, aunculi n
 5610. aura, aurae n
 5611. auraculum, auraculi n
 5612. aurantiacus, aurantiaca, aurantiacum adj
 5613. aurantium, aurantii n
 5614. aurantius, aurantia, aurantium adj
 5615. auraria, aurariae n
 5616. aurarius, auraria, aurarium adj
 5617. aurarius, aurarii n
 5618. aurata, auratae n
 5619. auratilis, auratilis, auratile adj
 5620. aurator, auratoris n
 5621. auratura, auraturae n
 5622. auratus, aurata, auratum adj
 5623. aurea, aureae n
 5624. aureatus, aureata, aureatum adj
 5625. aureax, aureacis n
 5626. aureficina, aureficinae n
 5627. aureola, aureolae n
 5628. aureolus, aureola, aureolum adj
 5629. aureolus, aureoli n
 5630. auresco, aurescere, -, - v
 5631. aureus, aurea, aureum adj
 5632. aureus, aurei n
 5633. auricalcinus, auricalcina, auricalcinum adj
 5634. auricalcum, auricalci n
 5635. aurichalcinus, aurichalcina, aurichalcinum adj
 5636. aurichalcum, aurichalci n
 5637. auricoctor, auricoctoris n
 5638. auricolor, (gen.), auricoloris adj
 5639. auricomans, (gen.), auricomantis adj
 5640. auricomus, auricoma, auricomum adj
 5641. auricula, auriculae n
 5642. auricularis, auricularis, auriculare adj
 5643. auricularius, auricularia, auricularium adj
 5644. auricularius, auricularii n
 5645. aurifer, aurifera, auriferum adj
 5646. aurifex, aurificis n
 5647. aurificina, aurificinae n
 5648. aurifluus, auriflua, aurifluum adj
 5649. aurifodina, aurifodinae n
 5650. aurifrisiatus, aurifrisiata, aurifrisiatum adj
 5651. aurifrisius, aurifrisia, aurifrisium adj
 5652. auriga, aurigae n
 5653. aurigalis, aurigalis, aurigale adj
 5654. aurigans, (gen.), aurigantis adj
 5655. aurigarius, aurigarii n
 5656. aurigatio, aurigationis n
 5657. aurigator, aurigatoris n
 5658. aurigena, aurigenae n
 5659. aurigenus, aurigena, aurigenum adj
 5660. auriger, aurigera, aurigerum adj
 5661. aurigineus, auriginea, aurigineum adj
 5662. auriginosus, auriginosa, auriginosum adj
 5663. aurigo, aurigare, aurigavi, aurigatus v
 5664. aurigor, aurigari, aurigatus v
 5665. aurilegulus, aurileguli n
 5666. auriolus, auriola, auriolum adj
 5667. auriphrygiatus, auriphrygiata, auriphrygiatum adj
 5668. auriphrygius, auriphrygia, auriphrygium adj
 5669. auripigmentum, auripigmenti n
 5670. auris, auris n
 5671. auriscalpium, auriscalpii n
 5672. auritulus, aurituli n
 5673. auritus, aurita, auritum adj
 5674. auro, aurare, auravi, auratus v
 5675. aurochalcinus, aurochalcina, aurochalcinum adj
 5676. aurora, aurorae n
 5677. auroro, aurorare, auroravi, auroratus v
 5678. aurosus, aurosa, aurosum adj
 5679. aurufex, auruficis n
 5680. aurugineus, auruginea, aurugineum adj
 5681. aurugino, auruginare, auruginavi, auruginatus v
 5682. auruginosus, auruginosa, auruginosum adj
 5683. aurugo, auruginis n
 5684. aurula, aurulae n
 5685. aurulentus, aurulenta, aurulentum adj
 5686. aurum, auri n
 5687. ausculatio, ausculationis n
 5688. ausculator, ausculatoris n
 5689. ausculor, ausculari, auculatus v
 5690. auscultabulum, auscultabuli n
 5691. auscultatio, auscultationis n
 5692. auscultator, auscultatoris n
 5693. auscultatus, auscultatus n
 5694. ausculto, auscultare, auscultavi, auscultatus v
 5695. ausculum, ausculi n
 5696. auspex, auspicis n
 5697. auspicabilis, auspicabilis, auspicabile adj
 5698. auspicalis, auspicalis, auspicale adj
 5699. auspicaliter adv
 5700. auspicato adv
 5701. auspicatus, auspicata adj
 5702. auspicatus, auspicatus n
 5703. auspicium, auspici(i) n
 5704. auspico, auspicare, auspicavi, auspicatus v
 5705. auspicor, auspicari, auspicatus v
 5706. austellus, austelli n
 5707. auster, austeris adj
 5708. auster, austri n
 5709. Austeralia, Austeraliae n
 5710. austeralis, austeralis n
 5711. austere, austerius, austerissime adv
 5712. austeritas, austeritatis n
 5713. austerulus, austerula, austerulum adj
 5714. austerus, austera adj
 5715. austium, austi(i) n
 5716. australis, australis, australe adj
 5717. austrifer, austrifera, austriferum adj
 5718. austrinalis, austrinalis, austrinale adj
 5719. austrinum, austrini n
 5720. austrinus, austrina, austrinum adj
 5721. austrum, austri n
 5722. ausum, -, -, - v
 5723. ausum, ausi n
 5724. ausus, ausus n
 5725. aut conj
 5726. autem conj
 5727. autenta, autentae n
 5728. autenticus, autentica, autenticum adj
 5729. autentus, autenti n
 5730. authemerum, authemeri n
 5731. authemerus, authemera, authemerum adj
 5732. authenta, authentae n
 5733. authentice adv
 5734. authenticitas, authenticitatis n
 5735. authentico, authenticare, authenticavi, authenticatus v
 5736. authenticum, authentici n
 5737. authenticus, authentica, authenticum adj
 5738. authentus, authenti n
 5739. authepsa, authepsae n
 5740. author, authoris n
 5741. authoramentum, authoramenti n
 5742. authoratus, authorati n
 5743. authorita, authoritae n
 5744. authoritas, authoritatis n
 5745. authoritas, authoritatis n
 5746. authorizo, authorizare, authorizavi, authorizatus v
 5747. authoro, authorare, authoravi, authoratus v
 5748. authoror, authorari, authoratus v
 5749. authrix, authricis n
 5750. autobiographia, autobiographiae n
 5751. autobirota, autobirotae n
 5752. autobirotarius, autobirotarii n
 5753. autocarrum, autocarri n
 5754. autochthon, autochthonis n
 5755. autochthonus, autochthona, autochthonum adj
 5756. autocineticus, autocinetica, autocineticum adj
 5757. autocinetista, autocinetistae n
 5758. autocinetum, autocineti n
 5759. autocratus, autocrata, autocratum adj
 5760. autocthon, autocthonis n
 5761. autocthonus, autocthona, autocthonum adj
 5762. autographum, autographi n
 5763. autographus, autographa, autographum adj
 5764. automatarium, automatarii n
 5765. automatarius, automataria, automatarium adj
 5766. automatarius, automatarii n
 5767. automaticus, automatica, automaticum adj
 5768. automatio, automationis n
 5769. automatismus, automatismi n
 5770. automatizatio, automatizationis n
 5771. automatizo, automatizare, automatizavi, automatizatus v
 5772. automaton, automati n
 5773. automatopoetus, automatopoeta, automatopoetum adj
 5774. automatum, automati n
 5775. automatum, automati n
 5776. automatus, automata, automatum adj
 5777. autonomatia, autonomatiae n
 5778. autonomia, autonomiae n
 5779. autonomus, autonoma, autonomum adj
 5780. autopsia, autopsiae n
 5781. autopyros, autopyri n
 5782. autopyros, autopyros, autopyron adj
 5783. autopyrus, autopyra, autopyrum adj
 5784. autopyrus, autopyri n
 5785. autoraeda, autoraedae n
 5786. autoraedarius, autoraedarii n
 5787. autumnal, undeclined adj
 5788. autumnalis, autumnalis, autumnale adj
 5789. autumnasct, autumnascere, -, - v
 5790. autumnesct, autumnescere, -, - v
 5791. autumnitas, autumnitatis n
 5792. autumno, autumnare, autumnavi, autumnatus v
 5793. autumnus, autumna, autumnum adj
 5794. autumnus, autumni n
 5795. autumo, autumare, autumavi, autumatus v
 5796. auturgus, auturgi n
 5797. autus, auti n
 5798. auxiliabundus, auxiliabunda, auxiliabundum adj
 5799. auxiliaris, auxiliaris n
 5800. auxiliaris, auxiliaris, auxiliare adj
 5801. auxiliarius, auxiliarii n
 5802. auxiliarus, auxiliara, auxiliarum adj
 5803. auxiliatio, auxiliationis n
 5804. auxiliator, auxiliatoris n
 5805. auxiliatrix, auxiliatricis n
 5806. auxiliatus, auxiliatus n
 5807. auxilio, auxiliare, auxiliavi, auxiliatus v
 5808. auxilior, auxiliari, auxiliatus v
 5809. auxilium, auxili(i) n
 5810. auxilla, auxillae n
 5811. ava, avae n
 5812. avarca, avarcae n
 5813. avare, avarius, avarissime adv
 5814. avariter adv
 5815. avaritia, avaritiae n
 5816. avarities, avaritiei n
 5817. avarus, avara adj
 5818. avarus, avari n
 5819. ave interj
 5820. aveho, avehere, avexi, avectus v
 5821. avellanus, avellana, avellanum adj
 5822. avello, avellere, avelli, avolsus v
 5823. avello, avellere, avolsi, avolsus v
 5824. avello, avellere, avulsi, avulsus v
 5825. avena, avenae n
 5826. avenaceus, avenacea, avenaceum adj
 5827. avenarius, avenaria, avenarium adj
 5828. avens, aventis adj
 5829. aventer adv
 5830. aveo, avere, -, - v
 5831. aveo, avere, -, - v
 5832. averium, averii n
 5833. avernus, averni n
 5834. averro, averrere, averri, aversus v
 5835. averrunco, averruncare, averruncavi, averruncatus v
 5836. aversabilis, aversabilis, aversabile adj
 5837. aversatio, aversationis n
 5838. aversator, aversatoris n
 5839. aversatrix, aversatricis n
 5840. aversim adv
 5841. aversio, aversionis n
 5842. aversor, aversari, aversatus v
 5843. aversor, aversoris n
 5844. aversum, aversi n
 5845. aversus, aversa adj
 5846. averta, avertae n
 5847. avertarius, avertarii n
 5848. averto, avertere, averti, aversus v
 5849. avia, aviae n
 5850. avia, aviae n
 5851. aviarium, aviari(i) n
 5852. aviarius, aviari(i) n
 5853. aviarius, aviaria, aviarium adj
 5854. avicella, avicellae n
 5855. avicula, aviculae n
 5856. avicularius, avicularii n
 5857. avide, avidius, avidissime adv
 5858. aviditas, aviditatis n
 5859. aviditer adv
 5860. avidus, avida adj
 5861. avipes, (gen.), avipedis adj
 5862. avis, avis n
 5863. avite adv
 5864. avitium, avitii n
 5865. avitus, avita, avitum adj
 5866. avium, avii n
 5867. avius, avia, avium adj
 5868. avocamentum, avocamenti n
 5869. avocatio, avocationis n
 5870. avocator, avocatoris n
 5871. avocatrix, avocatricis n
 5872. avoco, avocare, avocavi, avocatus v
 5873. avolo, avolare, avolavi, avolatus v
 5874. avolsio, avolsionis n
 5875. avolsor, avolsoris n
 5876. avonculus, avonculi n
 5877. avorro, avorrere, avorri, avorsus v
 5878. avorsor, avorsari, avorsatus v
 5879. avorsus, avorsa adj
 5880. avorto, avortere, avorti, avorsus v
 5881. avos, avi n
 5882. avulsio, avulsionis n
 5883. avulsor, avulsoris n
 5884. avunculus, avunculi n
 5885. avus, avi n
 5886. axamentum, axamenti n
 5887. axedo, axedonis n
 5888. axicia, axiciae n
 5889. axiculus, axiculi n
 5890. axilla, axillae n
 5891. axinomantia, axinomantiae n
 5892. axio, axionis n
 5893. axioma, axiomatis n
 5894. axis, axis n
 5895. axis, axis n
 5896. axis, axis n
 5897. axitia, axitiae n
 5898. axitiosus, axitiosa, axitiosum adj
 5899. axitiosus, axitiosa, axitiosum adj
 5900. axon, axonos/is n
 5901. axulus, axuli n
 5902. axungia, axungiae n
 5903. azanius, azania, azanium adj
 5904. azimuthum, azimuthi n
 5905. azonus, azoni n
 5906. Azotice adv
 5907. Azoticus, Azotica, Azoticum adj
 5908. Azotius, Azotia, Azotium adj
 5909. Azotus, Azoti n
 5910. Azrael, undeclined n
 5911. azura, azurae n
 5912. azureus, azurea, azureum adj
 5913. azurium, azurii n
 5914. azurum, azuri n
 5915. azymita, azymitae n
 5916. azymum, azymi n
 5917. azymus, azyma, azymum adj

Looking for something else?